Home

Meldpunt

Er is een speciaal online meldpunt ingesteld voor het stroomlijnen van meldingen aan de KNSA van (externe) personen of instanties, die hun zorgen uiten omtrent een verlofhouder, lid van een bij de KNSA aangesloten schietvereniging. Dit meldpunt is vooral bestemd voor mensen buiten de schietsport en dat kunnen collega-schutters, buren, vrienden, familieleden en instanties zijn die twijfels hebben of het wapenbezit aan dit lid van een schietvereniging wel kan worden toevertrouwd, maar uiteraard ook personen c.q. instanties in de omgeving van een sportschutter, die concrete  aanwijzingen hebben dat het wapenbezit van de desbetreffende schutter de algemene veiligheid zou kunnen aantasten.

In dat soort gevallen treedt de KNSA op als een intermediair. Dat wil zeggen dat het bestuur van de desbetreffende vereniging(en) waarvan de betrokkene lid is, wordt benaderd om te bezien in hoeverre acties noodzakelijk zijn en mogelijk het gewenst is om de politie te informeren.


Meldingen kunnen online worden doorgegeven via de volgende link: MELDINGSFORMULIER

 1. Een melding kan alleen worden gedaan wanneer de melder niet anoniem wil blijven. Dat betekent dat de melder zijn of haar naam, eventueel de instantie, adres en telefoonnummer en mogelijk e-mailadres moet geven. Weliswaar kan een melder niet anoniem blijven; de melder blijft wel (desgewenst) anoniem in de vervolgacties van de VCP, het KNSA-bestuur of de KNSA-directie.

 2. Er kunnen uitsluitend meldingen gedaan worden c.q. uitsluitend meldingen in behandeling worden genomen wanneer die meldingen handelen omtrent een lid van een bij de KNSA aangesloten schietvereniging.
  Meldingen omtrent niet-leden worden niet in behandeling genomen.

 3. De melding kan online gedaan worden via een interactieve procedure, met behulp van een formulier waarop een aantal gegevens verplicht moet worden ingevuld om de melding in behandeling te laten nemen.

 4. De meldingen worden in behandeling genomen door de vertrouwenscontactpersoon van de KNSA voor meldingen.

 5. De KNSA c.q. het Meldpunt van de KNSA treedt op als intermediair en pleegt zelfstandig geen acties naar degene waarover de melding handelt. Vandaar ook dat de vertrouwenscontactpersoon daarvoor als intermediair optreedt.

 6. Na de ontvangen melding treedt de vertrouwenscontactpersoon in overleg met Bestuur en/of Directie van de KNSA omtrent de betrouwbaarheid en de ernst van de melding.

 7. Indien Bestuur en/of Directie van de KNSA van mening zijn dat de melding als serieus van aard moet worden beschouwd en bovendien zo ernstig is dat er risico’s zijn met betrekking tot het vuurwapenbezit van de betrokkene waarover de melding handelt, wordt het verenigingsbestuur benaderd.

 8. Het verenigingsbestuur wordt verzocht met de betrokkene waarover de melding handelt in gesprek te gaan en daarover aan de VCP te rapporteren.

 9. Al naar gelang de ernst van de situatie en de mogelijke risico’s die verbonden kunnen zijn aan het vuurwapenbezit, wordt het  verenigingsbestuur verzocht de plaatselijke politie te informeren. Het verenigingsbestuur dient daarvan een terugkoppeling naar de VCP te doen.

 10. Indien het verenigingsbestuur niet bereid of niet in staat is om de plaatselijke politie te informeren, zal de VCP zelf, dan wel Bestuur of Directie van de KNSA de plaatselijke politie informeren.

 11. Op grond van de rapportage van het verenigingsbestuur, besluit het KNSA-bestuur of de desbetreffende persoon waarover de melding handelt, lid kan blijven van de vereniging en of hij of zij de status van schutter kan behouden. Indien de status van schutter moet worden ontnomen, wordt zowel de vereniging als de schutter daarover schriftelijk door het bestuur van de KNSA geïnformeerd en kan de schutter tegen die beslissing bezwaar aantekenen. Het kan ook zijn dat, in overleg met het verenigingsbestuur en zo nodig de politie, de wapens van de betrokkene tijdelijk in bewaring worden gegeven maar dat de schutter wel lid kan blijven van de desbetreffende vereniging. Een en ander is ter beoordeling van het bestuur van de vereniging en het KNSA-bestuur.

Maakt u zich ernstige zorgen over iemand die, vanwege het lidmaatschap van een schietsportvereniging in het bezit is van een vuurwapen, en op dit moment naar uw mening een risico vormt voor zijn/haar eigen veiligheid of voor de veiligheid van anderen, en wilt u daarover een melding doen aan de KNSA, klik dan op het interactieve formulier voor het invullen van de gevraagde gegevens.