de KNSA

Algemene informatie accommodaties

Binnen de schietsport nemen accommodaties een exclusieve positie in. Immers, voor schietsportaccommodaties geldt dat deze meestentijds niet voor andere sporttakken kunnen worden aangewend, zoals dat wel voor andere sporten in Nederland geldt. Bovendien verdienen schietsportaccommodaties bijzondere aandacht voor wat betreft veiligheid en gezondheid voor de gebruikers.  

Voorts zijn schietsportaccommodaties en in het bijzonder de bouw en realisatie daarvan, kostbaar en onderhevig aan veel wetten en regels. Met name schietsportaccommodaties waarbij gebruik gemaakt wordt van vuurwapens zijn aan veel regels gebonden. In ieder geval vallen schietsportaccommodaties waar gebruik gemaakt wordt van vuurwapens, onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. Voor binnen-schietinrichtingen geldt de vergunningplicht niet meer; voor buiten-schietbanen is dit sinds 2016 het geval. Het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende Activiteitenregeling zijn van toepassing.

Er hoeft voor schietbanen dan dus geen (omgevings-)vergunning meer te worden aangevraagd maar er hoeft alleen nog een melding te worden gedaan. Een en ander is eenvoudiger en ook is de proceduretijd korter geworden. Een aantal bepalingen is door dit Activiteitenbesluit versoepeld maar anderzijds zijn er ook eisen verzwaard, zoals de eisen voor binnen-schietbanen aan ventilatie en filtering, ter voorkoming van een te hoge uitstoot van stofdeeltjes zoals van lood, koper, zink en dergelijke. Zowel voor binnen- als voor buiten-schietbanen zijn de geluidvoorschriften en de geluidnormen sterk veranderd.


Klik hier voor de integrale versie van Activiteitenbesluit en -regeling zoals in de Staatscourant is gepubliceerd, waarin in geel de delen die van toepassing zijn op schietinrichtingen zijn weergegeven.

Bij de bouw of verbouwing van een schietbaan is nog wel een vergunning nodig, namelijk dat deel van de omgevingsvergunning dat vroeger bouwvergunning heette.

In principe gelden nu voor alle schietbanen van eenzelfde type dezelfde voorschriften. Wat nu als een schietbaan niet voldoet aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling? Er is dan in veel gevallen nog een zogeheten maatwerkvoorschrift mogelijk, aan te vragen door de schietbaanhouder en te verlenen door de gemeente (of voor deze door de regionale Omgevingsdienst).

Via het KNSA-bondsbureau kunnen aangesloten verenigingen verdere adviezen verkrijgen voor hun schietbaan indien zij met de nieuwe regels te maken krijgen.