de KNSA

Richtlijnen bouw en inrichting schietaccommodatie

Advisering:

De KNSA kan schietsportverenigingen adviseren met betrekking tot de bouw en inrichting van een schietsportaccommodatie. Daartoe beschikt de KNSA onder andere over het “Handboek bouw en inrichting schietsportaccommodaties”. Dit Handboek bevat uitgebreide informatie over bouwkundige voorzieningen en materialen, kogelvangers, ventilatiesystemen, stofzuigers, veiligheidsmaatregelen, vergunningprocedures, geluid en akoestische rapportages, enzovoorts.

In het “KNSA Handboek bouw en inrichting schietsportaccommodaties” zijn tevens hoofdstukken gewijd aan de juridische en milieuaspecten die van toepassing zijn op het bouwen en verbouwen van een schietsportaccommodatie in Nederland. Ook zijn per type accommodatie de specifieke eisen voor de bouw en inrichting daarvan in aparte hoofdstukken opgenomen, verdeeld in binnen- en buiten-schietsportaccommodaties, zowel voor kogel- als voor hageldisciplines. De bijlagen bevatten tevens onder meer het Bouwbesluit en een overzicht van leveranciers c.q. adviseurs inzake schietbaanvoorzieningen en -installaties.

Veel informatie is overigens ook beschikbaar op onze website onder “Milieuwetgeving” en onder Accommodaties.

Binnen-schietbanen zijn sinds 2013 opgenomen in het Activiteitenbesluit  en de Activiteitenregeling, waarin algemene regels voor schietinrichtingen zijn opgenomen. Sinds 2016 zijn ook de buiten-schietbanen daarin opgenomen. Een vergunning is derhalve niet meer nodig voor schietbanen; verenigingen kunnen hiervoor volstaan met een melding bij het Gemeentebestuur.

Dit Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling zijn terug te vinden op onze website (onder Milieuwetgeving) en wij hebben daarin in geel gearceerd die onderdelen die voor schietinrichtingen van belang zijn. Klik hier voor de integrale versie daarvan.

In de Activiteitenregeling staat een tabel vermeld waarin verschillende voorschriften nog eens schematisch zijn weergegeven en ook de verschillen tussen de voorschriften voor Groot- en voor Klein-kaliberschieten.


Sporttechnische eisen/reglementen:

Voor wat betreft de sporttechnische eisen waaraan een accommo­datie moet voldoen, is voor een schietbaan het KNSA Schiet- en Wedstrijdreglement van belang, en zo nodig de internationale reglementen van de ISSF. Wij wijzen u er wel op dat de ISSF geen voorwaarden geeft voor 100-meter schietbanen; 100-meter schieten is immers geen internationale discipline. Deze reglementen vindt u tevens op de KNSA website onder Wet en Regelgeving.

Ten aanzien van de sporttechnische eisen en de mogelijke inrichting in de toekomst adviseert de KNSA haar leden voorts om te zijner tijd de desbetreffende Districts Technische Commissie hiervoor te raadplegen binnen het desbetreffende District. Die contactgegevens staan tevens op de KNSA website.
 

Subsidie, financiering en/of borgstelling:

De KNSA beschikt helaas niet over subsidie- en financieringsmogelijkheden voor een nieuwe accommodatie. Voor andere subsidiemogelijkheden adviseren wij verenigingen contact op te nemen met het bestuur van de Gemeente waarin de vereniging is gevestigd en dan in het bijzonder de afdeling Sport van die Gemeente. U kunt daar de subsidiemogelijkheden opvragen en eventueel een aanvraag indienen conform de eisen die de desbetreffende Gemeente stelt. Het kan zijn dat de Gemeente geen structurele subsidies heeft voor de bouw of verbouw van accommodaties. In dat geval kunt u pogen een beroep te doen op incidentele subsidies en ook daarvoor kunt u zich richten tot de afdeling Sport van uw Gemeente, dan wel kunt u daartoe rechtstreeks per brief een verzoek doen aan het College van Burgemeester en Wethouders. Het is mogelijk dat ook op provinciaal niveau subsidiegelden beschikbaar zijn en in dat geval adviseren wij u zich in verbinding te stellen met één van de 12 Provinciale Sportraden, te vinden op de website: www.sportkracht12.nl.

Het Ministerie van VWS stelt jaarlijks een subsidiebudget beschikbaar voor sportorganisaties op het moment dat zij gaan investeren in de accommodatie of werkzaamheden laten verrichten ter behoud van de accommodaties (de zogenaamde stimulering voor Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties, afgekort: BOSA). Daarbovenop is een (extra) subsidie mogelijk voor investeringen in energiebesparing, duurzame energieopwekking (verduurzaming) en voor investeringen in het toegankelijk maken van sportaccommodaties voor mensen met een beperking. Meer informatie daarover is te vinden op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies en Instellingen (DUS-I) van het Ministerie van VWS: https://www.dus-i.nl/subsidies/stimulering-bouw-en-onderhoud-sportaccommodaties.

Behoudens mogelijke subsidies is het mogelijk bij de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) een borgstelling aan te vragen. De Stichting Waarborgfonds Sport is een belangrijke partner van sportverenigingen bij de financiering van de bouw van (schiet)sportaccommodaties. Indien een vereniging wil investeren in de accommodatie en daarvoor een lening bij een bank wil aangaan, zoekt de desbetreffende bank in de regel naar zekerheden. SWS kan een garantie van 50% verlenen. In het beleid van de SWS wordt er van uitgegaan dat de gemeente van de desbetreffende vereniging voor de andere 50% een borgstelling verleend. Zodoende heeft de vereniging – jegens de bank – volledige zekerheid. De bank zal derhalve genegen zijn een passende offerte aan te bieden. Criterium voor verlening van een borgstelling is voor SWS dat de vereniging haalbare plannen kan overleggen. Deze plannen zullen worden getoetst door SWS. Meer informatie over de SWS is te vinden op www.sws.nl.

 

Meer informatie of aanvragen KNSA Handboek:

Klik op onderstaande button “KNSA Handboek bouw en inrichting schietsportaccommodaties” om deze te downloaden.

 

 


Voor nadere informatie en vragen omtrent de bouw en inrichting van schietbanen kunnen de leden van de KNSA voorts altijd het Bondsbureau telefonisch of schriftelijk raadplegen. De KNSA kan, wanneer de plannen in een ver gevorderd stadium zijn en de eerste schetsen van tekeningen worden gemaakt, eventueel een externe adviseur inschakelen om de aangesloten schietsportverenigingen nog verder te begeleiden. De KNSA zal de kosten daarvan dan op zich nemen.