de KNSA

Bestuurdersaansprakelijkheid

De Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie heeft voor alle bij haar aangesloten verenigingen c.q. stichtingen en de daarbij aangesloten sportschutters, reeds een Aansprakelijkheidsverzekering en een Rechtsbijstandverzekering afgesloten. Deze verzekeringen maken automatisch onderdeel uit van het standaard service- en dienstenpakket van de KNSA en worden bekostigd vanuit de contributieafdracht.

Facultatief biedt de KNSA aan verenigingen/stichtingen ook een Bestuurdersaansprakelijkheids-verzekering aan. Deze verzekering is bestemd voor bestuurders van verenigingen, die persoonlijk aansprakelijk worden gesteld wanneer een ander meent schade te hebben geleden door het handelen of nalaten van een bestuurder. Zoals gezegd, gaat het hier om een facultatieve verzekering die niet automatisch voor alle verenigingen is afgesloten, en de kosten daarvan zijn derhalve niet in de contributieafdracht verwerkt. Gezien echter het collectieve karakter van deze verzekering is de KNSA in staat geweest deze verzekering tegen een bijzonder gunstig tarief af te sluiten. Verenigingen staat het vrij deze verzekering via de KNSA, bij Chubb Verzekeringen af te sluiten.

Klik hier voor de polisvoorwaarden van de Bestuurders-aansprakelijkheidsverzekering, alsmede het aanvraagformulier.

Een schietvereniging die gebruik wil maken van deze Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, dient het aanvraagformulier ingevuld en ondertekend, voorzien van de bijlage zoals vermeld op het formulier, aan het KNSA-bondsbureau te retourneren. Ook verenigingen die al wel een dergelijke verzekering hebben afgesloten maar tegen een hoger tarief en deze verzekering alsnog willen afsluiten via de KNSA, kunnen daartoe dit aanvraagformulier gebruiken.

Waarom een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afsluiten?
In een vereniging moeten regelmatig besluiten worden genomen over geheel uiteenlopende zaken. U vertegenwoordigt uw vereniging en gaat namens de vereniging (financiële) verplichtingen aan. U bent hiertoe bevoegd door de statuten en/of het reglement en u bestuurt de vereniging, zoals de Wet dat stelt, ”naar behoren”. Maar toch komt het regelmatig voor dat een bestuurder van een vereniging persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld omdat een ander meent schade te hebben geleden door handelen of nalaten van een bestuurder.

Voor bestuurders van een vereniging geldt - evenals bij andere rechtspersonen - een hoofdelijke aansprakelijkheid en bovendien is dan het privévermogen van de bestuurder in het geding. Hetzelfde geldt voor de commissieleden die belast zijn met het toezicht op de handel en wandel van de bestuurders. Slechts een klein gedeelte van deze aansprakelijkstellingen haalt de publiciteit, omdat zowel de bestuurder als zijn vereniging niet gebaat zijn bij publiciteit.

De mening dat claims tegen bestuurders en toezichthouders bij een normaal bestuurde vereniging zeldzaam zijn, is in dit kader geen goed richtsnoer. Veelal ligt de aansprakelijkheid niet in de sfeer van ernstig tekortschieten, maar volgt de aansprakelijkstelling uit een “vermeend” fout handelen of nalaten van de bestuurder/commissielid waardoor de claimant meent schade te hebben geleden. Dit soort claims komen helaas veelvuldig voor! Onze samenleving is veel claimbewuster geworden. Men tracht maar al te vaak een schuldige aan te wijzen en het verweer tegen dergelijke aanspraken kost veel geld.

De aansprakelijkheid blijft niet beperkt tot deze externe aansprakelijkheid. Bestuurders en commissieleden worden soms ook aansprakelijk gesteld door de vereniging waarvoor zij werken (altijd liefdewerk oud papier). Meestal omdat de vereniging meent dat de bestuurder de besluiten van de vergadering niet juist heeft uitgevoerd en zich schuldig heeft gemaakt aan “onbehoorlijk” bestuur, waardoor de vereniging schade heeft geleden.

Uw normale aansprakelijkheidsverzekering biedt voor dit soort aanspraken geen dekking. Zoals gezegd bent u, als bestuurder, met uw privévermogen aansprakelijk voor dit soort schaden. Een verzekering biedt dan uitkomst.

In samenwerking met ING Bank Amsterdam en Chubb Verzekeringen, biedt de KNSA de aangesloten verenigingen de mogelijkheid om op zeer eenvoudige wijze een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Speciaal voor de KNSA is een verkort aanvraagformulier ontwikkeld. De hoeveelheid papierwerk blijft zo tot een minimum beperkt.

Het verzekerd bedrag is maximaal € 500.000,00 per rechtspersoon, per gebeurtenis, met een maximum van € 10.000.000,00 per verzekeringsjaar. Er is geen eigen risico van toepassing; de premie bedraagt momenteel € 96,50 per vereniging, per jaar.

In de verzekering zijn de volgende uitsluitingen opgenomen:

* schade verband houdende met asbest
* schade door terrorisme/terroristische acties

Voorbeelden van schadegevallen

  • Twee bestuursleden van een vereniging verhuurden in de zomerperiode, buiten medeweten van hun collega-bestuurders, de terreinen voor het geven van een pop-concert. De terreinen liepen enorme schade op en daardoor ontstond een financiële strop voor de vereniging. Beide bestuursleden werden door de vereniging voor deze schade aansprakelijk gesteld.
  • De bestuurders van een vereniging kochten een stuk grond voor de uitbreiding van de accommodatie. Zij verzuimden een “schone-grond-verklaring” te vragen. De grond bleek vervuild en daardoor niet geschikt. De vereniging stelde de bestuurders aansprakelijk voor de geleden schade van ruim € 300.000,00, zijnde het aankoopbedrag van de grond.
  • Een bestuurder ging namens de vereniging een verplichting aan die de vereniging niet kon nakomen. Hierdoor leed een derde (de contractspartij) schade en stelde daarvoor de vereniging aansprakelijk. De vereniging op haar beurt hield de bestuurder voor de schade aansprakelijk.
  • Een vereniging organiseerde een openlucht-concert ter spekking van de verenigingskas. Het bestuur schakelde daarbij een organisatiebureau in dat ervaring had met het organiseren van dit soort evenementen en vertrouwde dus op een succes. De uitvoeringen vonden plaats in, na achteraf bleek, de natste maand van de eeuw. Metals gevolg, veel te weinig kaartverkoop en dus geen inkomsten. Na twee uitvoeringen en een, vanwege de regen, halverwege afgelasting van de voorstelling heeft het bestuur, in overleg met het organisatiebureau, de zaak stopgezet. De rekeningen van de artiesten, catering e.d. konden niet worden betaald. Derhalve besloot het bestuur na rijp beraad het faillissement van de vereniging aan te vragen. Hoewel het meestal de curator is die met een beschuldigende vinger naar bestuurders of toezichthouders wijst, zag hij in dit geval geen aanleiding om de bestuursleden van dit débacle als schuldigen aan te merken. Maar dat verhinderde sommige crediteuren niet om de bestuurders persoonlijk aan te spreken. Een eerste crediteur startte in 2003 een procedure en in kort geding worden de bestuursleden veroordeeld tot betaling van circa € 45.000,00. Hoger beroep werd aangetekend. In augustus 2005 moesten de bestuursleden € 55.000,00 betalen. Dit vonnis wordt weer aangevochten. Intussen hebben zich ook andere crediteuren gemeld voor een totaal bedrag van € 75.000,00. In een tussenvonnis is aangegeven dat zij bewijs moeten leveren dat de bestuurders onrechtmatig hebben gehandeld. Het einde van dit proces is nog niet in zicht. Enig idee hoeveel advocaat- en proceskosten, te betalen uit eigen portemonnee, deze nu al twee jaar durende zaak voor deze “goedwillende” bestuurders heeft gekost?

Interesse?
Zend dan het aanvraagformulier ingevuld en ondertekend, voorzien van de bijlagen, naar het Bondsbureau van de KNSA, Postbus 303, 3830 AJ LEUSDEN. Dit aanvraagformulier is tevens op te vragen bij het Bondsbureau, telefoonnummer 033-4622388 of via het e-mailadres: info@knsa.nl.