de KNSA

Rechtsbijstand

Vanaf het moment dat een vereniging c.q. stichting bij de KNSA als (aspirant-)lid is ingeschreven, valt deze vereniging (en al haar leden) onder de collectieve Rechtsbijstandverzekering, onderdeel van het standaard service- en dienstenpakket van de KNSA. De kosten daarvan zijn inbegrepen in de contributieafdracht.

Verenigingen of sportschutters, aangesloten bij de KNSA, kunnen een verzoek om rechtsbijstand indienen. Rechtsbijstandverzoeken worden in beginsel behandeld door de DAS Rechtsbijstand. Aangezien de KNSA bij de DAS Rechtsbijstand verzekeringnemer is, kan een verzoek om rechtsbijstand echter uitsluitend bij de KNSA worden ingediend. Voor het kunnen indienen van een dergelijk verzoek is het noodzakelijk dat de vereniging of de schutter de KNSA officieel machtigt. Een model van die machtiging is hieronder opgenomen. Deze ingevulde en getekende machtiging dient met het verzoek om rechtsbijstand te worden meegezonden.

Machtiging rechtsbijstand

Polisvoorwaarden downloaden

Bijzondere polisvoorwaarden downloaden