de KNSA

Basiscertificering

Overeenkomstig de Circulaire wapens en munitie van het Ministerie van Justitie & Veiligheid, dienen schietsportverenigingen die gebruik maken van vuurwapens en daarvoor een verenigingsverlof dan wel voor de leden een privéverlof aanvragen, door de KNSA gecertificeerd te worden. Daarvoor biedt de KNSA een programma Basiscertificering, dat zich vooral richt op veiligheid, ballotage van nieuwe leden, het monitoren van bestaande leden, het aanvragen en verkrijgen van een vuurwapenverlof en op de naleving van Wet- en regelgeving.

Bij de KNSA aangesloten schietverenigingen

De aanvraag voor basiscertificering kunnen verenigingen via de website van de KNSA indienen nadat zij daar eerst een quick scan hebben gedaan waarin alle zaken die betrekking hebben op de voorwaarden voor basiscertificering in één opsomming worden vermeld. Pas wanneer de score van de quick scan 100 procent is, kan een aanvraag voor certificering worden ingediend en zal door de KNSA een auditor worden ingeschakeld die zich met de vereniging in verbinding stelt. Er zijn aan deze certificering c.q. de procedure daarvoor voor alle bij de KNSA aangesloten verenigingen geen kosten verbonden.

Wanneer bij het verrichten van de audit blijkt dat, ondanks de quick scan, de vereniging onverhoopt toch niet voldoet aan de voorwaarden van certificering, dient de vereniging zelfstandig een nieuwe aanvraag in te dienen. Pas wanneer ook bij het verrichten van een tweede audit de vereniging onverhoopt niet aan de voorwaarden voldoet, kan het KNSA-bestuur voor een derde of meer te verrichten audits genoodzaakt zijn om daarvoor wel kosten in rekening brengen. Het systeem van basiscertificering gaat daarvan echter niet uit. De normen voor basiscertificering zijn zo opgesteld, dat iedere KNSA-vereniging daaraan kan voldoen en de quick scan is zo opgesteld, dat verenigingen vooraf voldoende inzicht hebben in het wel of niet slagen van de audit.

Verenigingen worden zoveel mogelijk ondersteund bij het voldoen aan de normen uit het Programma Basiscertificering. Voor alle registers, staten, reglementen en andere documenten, zijn modellen beschikbaar die kosteloos kunnen worden gedownload vanaf speciale websitepagina’s op van het Downloadcenter op de KNSA-website. Wanneer de audit is verricht, zal de auditor daarover rapport uitbrengen aan het KNSA-bestuur en wordt omtrent het certificeren het uiteindelijke besluit door het KNSA-bestuur genomen. Vervolgens wordt aan de desbetreffende vereniging het certificaat toegezonden; het certificaat kent een geldigheidsduur van vier (4) jaar.

Verenigingen die zich bij de KNSA afmelden tijdens de geldigheidsduur van het certificaat

Verenigingen die bij de KNSA aangesloten waren maar zich tijdens de geldigheidsduur van het certificaat bij de KNSA afmelden, worden in die periode onderworpen aan een jaarlijkse controle-audit. Voor die controle-audits worden deze verenigingen door het KNSA-bestuur kosten in rekening gebracht. Per 1 januari 2018 bedragen deze kosten € 500,00 per jaarlijkse audit.

De vereniging zal zelf een nieuwe aanvraag voor verlenging van het certificaat (her-certificering) moeten indienen waarin de voorwaarden voor basiscertificering in een verkorte vorm (de verenigingen zullen immers nog steeds voldoen aan veel c.q. alle voorwaarden) weer zullen worden beoordeeld door een auditor. De kosten voor de aanvraag her-certificering c.q. verlenging van het KNSA-certificaat Basiscertificering bedragen per 1 januari 2018 € 1.800,00 voor een periode van vier jaar.

Niet bij de KNSA aangesloten schietverenigingen

Ook voor niet aangesloten verenigingen heeft de KNSA dus de mogelijkheid gecreëerd om de KNSA- basiscertificering aan te vragen en te verkrijgen. De geldigheidsduur van het certificaat is dan eveneens vier (4) jaar, maar voor die verenigingen die niet bij de KNSA zijn aangesloten en die dus niet onderworpen zijn aan de Statuten en reglementen van de KNSA, geldt dat zij na certificering, jaarlijks worden onderworpen aan een tussentijdse controle-audit.

Voor het verkrijgen van het KNSA-certificaat Basiscertificering zijn voor deze verenigingen wel kosten verschuldigd. Deze vergoeding wordt vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van de KNSA en bedraagt per 1 januari 2018 € 1.800,00 voor de gehele periode van vier jaar, inclusief de tussentijds (jaarlijks) uit te voeren audits. Bij aanvraag dient 50% van de totale vergoeding te worden betaald. Het resterende bedrag (50%) moet worden voldaan voordat het certificaat wordt verstrekt.

Verenigingen die niet bij de KNSA zijn aangesloten, kunnen de aanvraag voor certificering, evenals de KNSA-verenigingen, digitaal door middel van de quick scan op de KNSA-website indienen; deze verenigingen ontvangen nadien nog wel een formulier waarmee de aanvraag schriftelijk dient te worden bevestigd en moet worden verklaard dat zij zich conformeren aan het Programma, het Reglement en de procedures voor de KNSA-basiscertificering. Deze verenigingen wordt voorts verzocht om bij de aanvraag tevens een volledige ledenlijst en een uittreksel Kamer van Koophandel bij te sluiten.