de KNSA

Algemeen

1.1
De bij de KNSA aangesloten schietsportverenigingen dienen te beschikken over een volledige rechtsbevoegdheid; dat wil zeggen Statuten die bij notariële akte zijn vastgesteld en een inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
   
1.2
De Statuten dienen aan de volgende minimale voorwaarden te voldoen:
  a. De naam van de schietsportvereniging mag niet strijdig zijn met de doelstellingen die de KNSA nastreeft en mag het imago van de KNSA en de schietsport in het algemeen niet schaden;
  b. In de Statuten moet zijn opgenomen dat het doel van de schietsportvereniging is haar leden in de gelegenheid te stellen de schietsport te beoefenen;
   
1.3
De bestuursleden van de schietsportvereniging dienen allen lid te zijn van de schietsportvereniging.
 
Toelichting 1.3

Overeenkomstig de KNSA-reglementen, dienen bestuursleden tevens lid van de vereniging te zijn en te beschikken over een KNSA-licentie en voor niet-KNSA-verenigingen geldt dat zij beschikken over een lidmaatschapsbewijs van de desbetreffende vereniging.
   
1.4 Schietsportverenigingen kunnen geen lid van de KNSA zijn c.q. worden wanneer er feiten of gedragingen van leden en/of bestuursleden bekend zijn, die de belangen van de Associatie of van de schietsport in Nederland kunnen schaden of op grond waarvan van de Associatie in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de schietsportvereniging tot de Associatie wordt toegelaten c.q. lid van de Associatie blijft.
   
1.5
De bestuursleden van de schietsportvereniging mogen niet op enigerlei wijze als privépersoon betrokken zijn bij de handel in wapens, munitie, schietbaan-exploitatie of anderszins commerciële belangen, direct gelieerd aan de schietsport, hebben.
 
Toelichting 1.5
Het gaat in dit artikel nadrukkelijk om bestuursleden die als privépersoon, dus niet als bestuurder van een bij de KNSA aangesloten vereniging of stichting, commerciële belangen hebben in de handel in wapens, munitie en/of schietbaanexploitatie. Denk daarbij aan erkenninghouders van een wapenhandel of particulieren, dan wel B.V.’s of andere vennootschappen die wapenhandel of schietbanen exploiteren.
   
1.6 Schietbeurten mogen uitsluitend worden afgetekend door een bestuurder van de schietsportvereniging dan wel een door het verenigingsbestuur gemachtigde Verenigingsveiligheidsfunctionaris of Baancommandant. Schietbeurten mogen niet worden afgetekend door een wapenhandelaar en/of commerciële exploitant van een schietsportaccommodatie; ook niet wanneer die lid is van de desbetreffende schietsportvereniging.