de KNSA

Algemene inleiding certificering

Het streven naar kwaliteit is van alle dag. In het onderwijs, in het bedrijfsleven, overheidsinstanties, enzovoorts, zijn kwaliteitszorgsystemen niet meer weg te denken. Dat geldt ook voor de Nederlandse, en zelfs Europese, sportsector. De terugloop van sportbeoefenaren, de toenemende Wet- en regelgeving, de individualisering en andere maatschappelijke veranderingen en verschijnselen nopen de Nederlandse sportsector tot een verbetering van kwaliteit.

Dat geldt niet in de laatste plaats voor de schietsportbeoefening. Al aan het einde van de jaren negentig in de vorige eeuw heeft het Bestuur van de KNSA, en met instemming van de leden, de eerste doelen gesteld om een kwaliteitszorgsysteem in te voeren. De noodzaak daartoe is in de jaren daarna alleen maar toegenomen. Immers, juist de Wet- en regelgeving die van toepassing is op schietsportverenigingen neemt toe. Nog meer dan ooit worden sportschutters die in het bezit zijn van een vuurwapen, onder een vergrootglas gelegd en zelfs de Nederlandse politiek heeft in de afgelopen tijd haar aandacht daarop meer dan ooit gericht.

Anderzijds hecht de Nederlandse overheid aan deregulering van de georganiseerde sport en daarmee is de zorgvuldigheid en alertheid van schietsportverenigingen meer dan eens noodzakelijk. Het is meer dan ooit van belang dat schietsportverenigingen hun activiteiten beleidsmatig onderbouwen. Schietsportverenigingen moeten terdege rekening houden met maatschappelijke ontwikkelingen zoals vergrijzing van de bevolking, het toenemend aantal allochtonen, het hoge individuele consumptieniveau, de uitbreiding van het vrijetijdsaanbod, de bewustwording van veiligheids- en gezondheidsaspecten, enzovoorts. Het blijkt dat schietsportverenigingen daarvoor vaak niet zijn toegerust en assistentie nodig hebben bij het ontwikkelingen van het beleid dat daarop antecipeert.

Ter verwezenlijking van de doelstelling van de KNSA om in de komende jaren de kwaliteit van de bij haar aangesloten schietsportverenigingen te verbeteren, is ontwikkeld het KNSA-certificeringssysteem. Bij de KNSA aangesloten schietsportverenigingen kunnen worden onderworpen aan een uitgebreide toetsing van kwaliteitseisen.

De KNSA biedt verenigingen twee niveaus van certificering aan. Het hoogste niveau is de certificering met één (1) “kroon”, een systeem dat al enige jaren bestaat en zich richt op het volledige spectrum van schietsportverenigingen zowel ten aanzien van de veiligheid, de wet- en regelgeving, sportontwikkeling, verenigingsmanagement, enzovoorts. In de programma-eisen voor de certificering met 1 kroon zijn ook nadrukkelijk opleidingsvoorwaarden gesteld. Het programma voor de certificering is zodanig veelomvattend dat bij de aanvraag van certificering met 1 kroon, een vereniging een mentor krijgt toegewezen door de KNSA, die stapsgewijs gezamenlijk met de vereniging tot doel heeft het gewenste niveau te bereiken.

De basiscertificering daarentegen richt zich voornamelijk op veiligheid, de ballotage van nieuwe leden, het monitoren van bestaande leden van verenigingen, de verkrijging van een vuurwapenverlof en de naleving van wet- en regelgeving. De basiscertificering is bovendien door een Ministeriële Regeling als verplichting gesteld voor verenigingsverloven en privéverloven. Dat houdt kortweg in dat verenigingen die een aanvraag voor een verenigingsverlof doen, door de KNSA volgens de normen van basiscertificering moeten zijn gecertificeerd en dat individuen bij de aanvraag van een privéverlof lid moeten zijn van een door de KNSA gecertificeerde schietsportvereniging, overeenkomstig de normen voor basiscertificering.

In de vervolgpagina’s wordt nader ingegaan op de verscheidene programma-eisen voor de certificering, de daarop van toepassing zijnde regelgeving en de aanvraagprocedure.