de KNSA

Matchfixing

Matchfixing, ofwel wedstrijdvervalsing, is een thema dat de afgelopen jaren ook in Nederland nadrukkelijk op de agenda is gekomen. De integriteit van sport en een eerlijk competitieverloop zijn van groot belang. Topsporters en hun begeleiders in de sport moeten beschermd worden tegen fixers en de criminele organisaties waar ze voor werken. Het is daarbij van belang deze doelgroep ook te informeren dat gokken (betting) op wedstrijden uit de eigen competitie niet is toegestaan. Sportkoepel NOC*NSF heeft het standpunt dat indien zich situaties ten aanzien van matchfixing voordoen hierover open en transparant gecommuniceerd dient te worden. 

Het voorkomen en bestrijden van matchfixing kan de sport niet alleen. Nauwe afstemming met onder andere de overheid, opsporingsdiensten, kansspelautoriteit en kansspelorganisaties is noodzakelijk. In Nederland is hiervoor een Nationaal Platform ingericht waar NOC*NSF aan deelneemt. Matchfixing is een internationaal fenomeen dat niet ophoudt bij de landsgrenzen. NOC*NSF steunt de ontwikkeling om internationaal tot samenwerking en regelgeving te komen. 

De sport kan zelf ook de nodige maatregelen nemen. NOC*NSF werkt met steun vanuit het Ministerie van VWS aan de ontwikkeling van een instrumentarium ter bestrijding van matchfixing en betting. Dit instrumentarium is gebaseerd op adviezen van IOC en Sportaccord en er wordt gebruik gemaakt van de ervaring en kennis die de KNVB al heeft opgebouwd. Het instrumentarium bevat de volgende elementen. 

Help het is mis! Incident! 

Iedereen die sport, moet dit kunnen doen in een veilige omgeving, op een gezonde manier en in competitie op een eerlijke wijze. Wanneer u te maken krijgt met matchfixing is dat een teken dat die competitie niet eerlijk meer is. Dit kan veel emoties en vragen oproepen, ook als u er niet direct mee te maken hebt, maar het ziet gebeuren. Blijf er niet mee rondlopen! Signaleer het en praat erover met iemand in wie u vertrouwen hebt. Direct signaleren en bespreekbaar maken kan herhaling of het verergeren van de situatie voorkomen. 

Erover praten is vaak moeilijk. Het kan allerlei nadelige gevolgen hebben voor u en voor anderen. Op die momenten kan het prettig zijn om vertrouwelijk met iemand van buitenaf te kunnen praten en advies te vragen. Ook daarom heeft NOC*NSF het Centrum Veiligesport ingesteld

Preventie en voorlichting 

NOC*NSF heeft voorlichtingsmateriaal ontwikkeld voor het geven van presentaties aan topsporters en talenten over matchfixing en betting. In het najaar zal deze voorlichting gegeven worden op CTO’s. Daarnaast wordt onderzocht in welke mate deze kennis kan worden geïntegreerd in bestaande opleidingen voor trainers en coaches. Als aanvulling op de voorlichtingsbijeenkomsten biedt NOC*NSF ook een e-learning aan die topsporters, talenten, scheidsrechters, coaches en clubeigenaren kunnen volgen. Meer informatie daarover is te vinden via: https://centrumveiligesport.nl/onderwerpen/matchfixing

Handhaving/sanctionering

In de gevallen dat de melding strafbaar is aan tuchtregels van de sportbond (KNSA) is het aan de Tuchtcommissies van de KNSA om een sanctie op te leggen in de vorm van een berisping en/of boete en/of een schorsing en/of royement. Welke type sanctie en de hoogte ervan is aan de Tuchtcommissie om te bepalen. In de gevallen dat matchfixing gepaard gaat met plegen van een misdrijf (fraude, bedreiging enzovoorts) kunnen daders ook strafrechtelijk worden vervolgd.

Melding bij KNSA

Mochten er vermoedens zijn van matchfixing c.q. matchfixing worden geconstateerd, dan dient daarvan melding te worden gedaan bij de KNSA, zodat hiertegen in actie kan worden gekomen.

Voor de procedure die dan in werking treedt, is door de KNSA het KNSA Tuchtreglement Matchfixing vastgesteld.