de KNSA

Vertrouwenscontactpersoon S.I. schietsportvereniging

Besturen van schietsportverenigingen zijn verplicht om voor al hun leden een veilige sportomgeving te creëren. Belangrijk is daarom om dit onderwerp op de agenda te zetten, een risicoanalyse c.q. beleid te maken, gedrags- c.q. omgangsregels met elkaar op te stellen en ook aandacht daaraan te besteden, binnen de vereniging een Vertrouwenscontactpersoon (VCP) aan te stellen en natuurlijk alle betrokkenen hierover te informeren.

Binnen de vereniging en/of de KNSA is de VCP de contactpersoon c.q. het eerste aanspreekpunt voor een melding; de VCP verzorgt de eerste opvang, laat de melder het verhaal vertellen, bespreekt vervolgstappen en rapporteert vervolgens (anoniem) altijd aan het bestuur van de vereniging en/of de KNSA. Het bestuur is vrij om wel of niet iets met een melding van de VCP te doen (tenzij de veiligheid in het geding is). Wanneer er een klacht wordt ingediend bij het bestuur, dan moet het bestuur hier uiteraard wel iets mee doen.

Een VCP doet verder geen onderzoek. De VCP kan alleen iemand verder doorverwijzen, bijvoorbeeld naar een professionele Vertrouwenspersoon (VP). Een VP heeft geen verplichting om te rapporteren.


Functieprofiel VCP Seksuele Intimidatie

Wie kan binnen de schietsportvereniging de functie van VCP S.I. op zich nemen, welke voorwaarden en vaardigheden zijn daarvoor nodig, en wat zijn de taken van deze functionaris? Daartoe heeft NOC*NSF samen met de sportbonden een functieprofiel VCP opgesteld, met bijbehorend protocol “Sociaal Veilige sportomgeving”, registratieformulier en rapportageformulier.

 

De VCP die binnen de schietsportvereniging wordt benoemd voor seksuele intimidatie (Vertrouwenspersoon S.I.) is in dit geval een andere VCP dan de VCP die is vermeld in de KNSA-basiscertificering. Dat is een eveneens verplicht aangestelde VCP bij wie leden van de vereniging of anderen (ook externen) een melding kunnen doen wanneer zij zich zorgen maken omtrent het bezit van en de omgang met vuurwapens door één van de leden van de desbetreffende vereniging.

Die vertrouwenscontactpersoon treedt in dat geval op als intermediair en zal daarna het (KNSA-)bestuur en/of andere instanties informeren. Dit kan bij de vereniging uiteraard wel een en dezelfde persoon zijn.

Meer over het taken- en functieprofiel van deze VCP is te vinden onder ‘Veiligheidsrisico’s’. De KNSA noemt deze functionaris binnen een schietsportvereniging daarom: “Vertrouwenscontactpersoon Veiligheidsriscio’s (V.R.).

 

Wat te doen als VCP of als bestuurder bij een melding van seksuele intimidatie van een lid?

Bij aanranding en verkrachting: voer nooit zelf gesprekken, maar verwijs iemand direct door naar de politie of het Centrum Seksueel Geweld (24 uur per dag bereikbaar via gratis telefoonnummer 0800-0188 of www.centrumseksueelgeweld.nl).

Bij meldingen van lichtere vormen van fysieke seksuele intimidatie benadert u altijd de KNSA of het Centrum Veilige Sport, voor advies.

Meldingen over verbale of non-verbale seksuele intimidatie kunnen door het bestuurslid (of de VCP) zelf worden gehoord. Bij twijfel, bel de KNSA of het Centrum Veilige Sport.