de KNSA

Veiligheidsrisico’s (V.R.)

Naast het waarborgen van een veilig sportklimaat en het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag en discriminatie, heeft een schietsportvereniging ook te maken met veiligheidsrisico’s in verband met de eventuele omgang met en het gebruik van vuurwapens bij de beoefening van de schietsport in de zogenaamde “Vuurdisciplines”. Leden van schietsportverenigingen hebben toegang tot vuurwapens. Zij kunnen vuurwapens van de schietsportvereniging gebruiken, maar zij kunnen ook – indien zij aan de daarvoor gestelde voorwaarden voldoen – zelf over vuurwapens beschikken, die zij dan thuis - onder strenge voorwaarden - mogen opslaan.

Om die reden is de ballotage van nieuwe leden bij een schietsportvereniging zeer streng en is ook daarna een constante monitoring van de leden van toepassing. Iemand die zich als nieuw lid bij een schietsportvereniging aanmeldt, moet een Verklaring Omtrent het Gedrag overleggen met het screeningsprofiel voor het lidmaatschap van een schietvereniging en dat screeningsprofiel behoort tot de meest strenge profielen voor VOG’s. Daarnaast zal het verenigingsbestuur één of meerdere gesprekken met het potentiële lid voeren, dat dan ook een Eigen Verklaring moet invullen; en een onderdeel van dat gesprek is ook of iemand wel of niet in aanraking is geweest met de politie of justitie, of er sprake is van persoonlijkheidsstoornissen, verslavingen, gedwongen opnames, enzovoorts.

Voor de aanvraag van een wapenverlof als lid van een schietsportvereniging zijn de voorwaarden nog scherper, en geldt dat zo iemand van onbesproken gedrag moet zijn, en dus niet in de justitiële documentatie mag voorkomen. Het gebeurt desondanks regelmatig dat de KNSA van de politie een melding ontvangt bij de weigering of intrekking van een wapenverlof.Het intrekken of weigeren van een wapenverlof is een zware maatregel, en het kan heel goed zo zijn, dat een ernstige overtreding of een misdrijf daarvoor de aanleiding is geweest. Om die reden wordt in dat geval aan de betrokkene per direct de ‘status van schutter’ ontnomen, wordt deze op de zwarte lijst van de KNSA geplaatst en wordt de aangesloten vereniging opdracht gegeven om diegene uit het lidmaatschap te ontzetten.

Het gebeurt ook – zij het minder vaak – dat de politie de KNSA informeert over leden van schietverenigingen, die een dusdanig veiligheidsrisico vormen (meestal een ernstige overtreding of misdrijf) dat het ongewenst is dat zij lid zijn c.q. blijven van een schietsportvereniging en daar de toegang hebben tot vuurwapens. Ook in dat geval zal de KNSA rigide handelen en de aangesloten vereniging verzoeken om betrokkene uit het lidmaatschap te ontzetten.

Uiteraard wordt aan de betrokkene aan wie de status van schutter wordt ontnomen, in het bericht daarover de mogelijkheid geboden tegen deze maatregel bezwaar te maken. Betrokkene moet dan in ieder geval het bericht van de politie, genaamd een politiebeschikking waarin het besluit nader gemotiveerd is, aan de KNSA toezenden, zodat het KNSA-bestuur op de hoogte is van datgene wat betrokkene wordt verweten.