de KNSA

Aanvragen lidmaatschap

Verzoek om lidmaatschap
Een verzoek om lidmaatschap bij de KNSA kan uitsluitend schriftelijk worden aangevraagd door het (bestuur van een) schietvereniging en dient te zijn voorzien van nadere informatie (Statuten, Huishoudelijk Reglement, uittreksel van inschrijving in het handelsregister Kamer van Koophandel, en eventueel een kopie van de Drank- en Horecavergunning, Milieuvergunning, enzovoorts) zoals ook vermeld in de daarvoor bestemde model-aanvraagbrief en in de richtlijnen voor het KNSA-lidmaatschap.

Aanvragen lidmaatschap
Als een vereniging in het bezit is van Statuten en tevens is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, kan zij de procedure tot toelating als lid bij de KNSA aanvangen. De vereniging zendt daartoe een brief (conform bijgaand model) aan de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie, waarin zij verzoekt om als lid te worden toegelaten. In deze brief vermeldt de vereniging ook het verenigings- (secretariaats)adres en de wapengroepen die de vereniging beoefent, dat wil zeggen groot- en/of kleinkaliber-pistool, groot- en/of kleinkaliber-geweer, luchtpistool en/of -geweer, historische wapens, kleiduiven en/of limburgse schuttersbuks. Bij deze brief dient voorts een kopie van de (concept) verenigingsstatuten, een kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel en een kopie van het huishoudelijk reglement te worden meegezonden.

Indien de vereniging over een accommodatie in eigen beheer beschikt, dient zij tevens als bijlage toe te zenden een kopie van de Milieuvergunning, en indien in de accommodatie alcoholische dranken worden verstrekt, een kopie van de Drank- en Horecavergunning.

Wanneer het verzoek om lidmaatschap met de vereiste bijlagen door de KNSA is ontvangen en de bijlagen zijn goedgekeurd, start de ballotageprocedure. Onderdeel van deze ballotageprocedure is dat de vereniging voldoet aan de KNSA-richtlijnen voor het lidmaatschap.

Een verzoek om lidmaatschap met de daarbij behorende bescheiden, wordt in handen gesteld van een Ballotage-inspecteur. De Ballotage-inspecteurs zijn door de KNSA getrainde personen die beschikken over de noodzakelijke kwalificaties voor deze functie. De Ballotage-inspecteur benadert de vereniging en brengt een persoonlijk bezoek aan die vereniging. Aan de hand van standaard-formulieren worden puntsgewijs de richtlijnen voor toelating doorgenomen. Van deze inspectie rapporteert de Inspecteur aan het Dagelijks Bestuur van de KNSA. Het Dagelijks Bestuur kan besluiten tot toelating of niet-toelating. Indien de vereniging niet wordt toegelaten omdat zij niet aan de gestelde eisen voldoet, is het mogelijk alsnog aan de gestelde criteria te voldoen en zal de procedure opnieuw in werking treden.

Aanvragen basiscertificering
Met ingang van 1 januari 2015 dient een schietsportvereniging waarbinnen gebruik gemaakt wordt van vuurwapens, voor de aanvraag en de verlenging van zowel de verenigingswapens als voor de privéwapens van de leden, door de KNSA te zijn gecertificeerd. Dit is een wettelijke verplichting, bepaald door de Minister van Justitie en Veiligheid, en tevens opgenomen in de Circulaire wapens en munitie. Voor het aanvragen van de basiscertificering bij de KNSA is een aanvraagformulier opgenomen op de pagina's Kwaliteitszorg in het menu “Basiscertificering”. Daar is tevens meer informatie over de certificering te vinden. Wanneer een vereniging ook gecertificeerd wil worden (let op: voor verenigingen die uitsluitend met luchtdrukwapens schieten, geldt deze verplichting niet) kan gelijktijdig met het aanvragen van het KNSA-lidmaatschap ook een aanvraag voor basiscertificering worden ingediend. Het aanvraagformulier dient dan gelijktijdig met de aanvraagbrief voor het lidmaatschap verstuurd te worden. De KNSA zal dan een geschikte auditor/ballotage-inspecteur inschakelen, die zowel de ballotage als de audit kan afnemen.