de KNSA

Aspirant lidmaatschap

Nadat door de ballotage-inspecteur/auditor aan het Dagelijks Bestuur van de KNSA een voordracht voor de toelating (en eventueel basiscertificering) van een vereniging is ingezonden, wordt deze voordracht door  het bestuur beoordeeld.

Indien het Dagelijks Bestuur vervolgens over de toelating positief beslist, wordt het aspirant-lidmaatschap van de vereniging van kracht. Aan de vereniging wordt vervolgens een bevestigingsbrief over het aspirant-lidmaatschap toegezonden, tezamen met een ledenopgaveformulier. Dit formulier dient volledig te worden ingevuld, om misverstanden bij de administratieve verwerking ervan te voorkomen. Ook moet daarop worden vermeld tot welke categorie en soort sportschutters de verenigingsleden behoren.

Van het aspirant lidmaatschap wordt melding gedaan in de eerstvolgende uitgave van de KNSA-ledenpublicatie onder het kopje “Verzoek om Toelating”. De huidige leden van de KNSA hebben gedurende één (1) maand na de verschijningsdatum van de desbetreffende ledenpublicatie de gelegenheid om tegen deze toelating bezwaar aan te tekenen. Deze bezwaren dienen met reden omkleed, schriftelijk te worden ingediend (eventueel aangetekend). Indien er bezwaren tegen toetreding van een vereniging worden ingediend, dan wordt deze vereniging daarover schriftelijk op de hoogte gesteld. Vervolgens beslist het Dagelijks Bestuur, na eventueel verder onderzoek, over de toelating.

Een vereniging die als aspirant lid is geaccepteerd, ontvangt een KNSA-registratienummer en wordt in de Ledenadministratie ingeschreven. Vanaf het moment dat een vereniging als aspirantlid bij de KNSA is ingeschreven, valt de vereniging (en al haar leden) reeds onder de collectieve Aansprakelijkheids- en Rechts-bijstandverzekering.