de KNSA

Financiën

Financiële consequenties KNSA-lidmaatschap

 1. Zodra een vereniging is toegelaten als KNSA-lid, is deze verplicht al haar sportschutters aan te melden. Indien deze schutters (nog) niet in het bezit zijn van een KNSA-schutterslicentie wordt een entreegeld geheven per schutter (behalve voor juniorschutters waarvoor geen entreegeld verschuldigd is). De schutters ontvangen jaarlijks een nieuwe KNSA-schutterslicentie.

  Als een nieuwe vereniging (collectief) toetreedt, is de volgende kortingsregeling van kracht op het entreegeld:

  •  een basiskorting van 25%
  •  per 10 aangemelde schutters wordt de korting met 5% verhoogd tot een maximum van 50%
     (bijvoorbeeld 31 schutters geeft 25% + 15% (3 x 5%) = 40% korting)

 2. Jaarlijks dient de vereniging voor al haar leden contributie af te dragen. Ongeacht het aantal schutters, bedraagt per 1 januari de jaarlijkse basisafdracht voor iedere vereniging een bedrag, gebaseerd op de contributie voor tien (10) contributieve schutters). Verenigingen met meer dan tien contributieve schutters dragen verder de normale contributiegelden per schutter af voor de overige contributieve schutters van de vereniging. De Algemene Vergadering van de KNSA stelt jaarlijks de contributieafdracht en entreegelden voor het volgende
  jaar vast.

 3. De vereniging ontvangt de factuur voor de contributie omstreeks 15 januari. Indien de vereniging tussentijds nieuwe schutters aangemeld heeft, ontvangt zij hiervoor binnen ongeveer twee weken een aparte contributienota. Indien de vereniging schutters aanmeldt na 1 juli van het desbetreffende jaar, dan wordt de helft van de bondscontributie in rekening gebracht (niet van de entreegelden).

  Uit praktische overwegingen raadt de KNSA verenigingen aan de bondscontributie te integreren in de eigen verenigingscontributie; immers de vereniging moet de bondscontributie afdragen en niet de individuele schutter.

  In de bondscontributie is o.a. inbegrepen het abonnement op het bondstijdschrift "Schietsport", de collectieve Aansprakelijkheids- en Rechtsbijstandverzekering, advisering inzake de Wet Wapens en munitie en de bouw en inrichting van schietaccommodaties, toegang tot diverse opleidingen, algemene belangenbehartiging, enzovoorts.