de KNSA

Contributie-afdracht

Jaarlijks dienen de aangesloten verenigingen contributieafdracht aan de KNSA af te dragen. Ongeacht het aantal schutters, bedraagt per 1 januari van elk jaar de jaarlijkse basisafdracht voor iedere vereniging een bedrag dat is gebaseerd op de contributie voor tien (10) contributieve schutters). Verenigingen met meer dan tien contributieve schutters dragen verder de normale contributiegelden per schutter af voor de overige contributieve schutters van de vereniging (vanaf 11 en meer).

De Algemene Vergadering van de KNSA stelt jaarlijks de contributieafdracht en de entreegelden voor het daaropvolgende jaar vast.

Iedere KNSA-vereniging is verplicht al haar sportschutters bij de KNSA aan te melden. Indien deze schutters (nog) niet in het bezit zijn van een KNSA-schutterslicentie wordt een entreegeld geheven per schutter (behalve voor juniorschutters waarvoor geen entreegeld verschuldigd is).

De vereniging ontvangt de factuur voor de jaarlijkse KNSA-contributie omstreeks 15 januari. Indien de vereniging tussentijds nieuwe schutters aangemeld heeft, ontvangt zij hiervoor binnen ongeveer twee weken een aparte contributienota. Indien de vereniging schutters aanmeldt na 1 juli van het desbetreffende jaar, dan wordt hiervoor de helft van de bondscontributie in rekening gebracht (let op: niet van de entreegelden; deze moeten volledig worden voldaan, overeenkomstig de status van de schutter).

Uit praktische overwegingen raadt de KNSA verenigingen aan de bondscontributie- afdracht te integreren in de eigen verenigingscontributie; immers de vereniging draagt bondscontributie af aan de KNSA en niet de individuele schutter.

In de bondscontributie is o.a. inbegrepen het abonnement op het bondstijdschrift "Schietsport", de collectieve Aansprakelijkheids- en Rechtsbijstandverzekering, advisering inzake de Wet Wapens en munitie en de bouw en inrichting van schietaccommodaties, toegang tot diverse opleidingen, algemene belangenbehartiging, enzovoorts.

Pas na volledige betaling van de totale contributiefactuur door de vereniging, worden de KNSA-schutterslicenties van alle bij deze vereniging geregistreerde contributieve schutters naar de vereniging verzonden. De schutters ontvangen vervolgens, via de vereniging waarbij zij als contributieve schutter zijn geregistreerd, hun KNSA-schutterslicentie.

KNSA-verenigingen hoeven geen contributie te voldoen voor hun leden die zijn geregistreerd als niet-contributieve schutter, aangezien voor deze schutters reeds bondscontributieafdracht door een andere vereniging is c.q. wordt voldaan. Op de schutterslicentie staan de KNSA-registratienummers vermeld van alle verenigingen waarvan de schutter lid is; het nummer van de contribuerende vereniging is daarop in grote cijfers, en de nummers van de overige verenigingen in kleinere cijfers vermeld.

De contributieafdracht en entreegelden voor aangesloten vereniging zoals vastgesteld door de Algemene Vergadering van de KNSA zijn als volgt vastgesteld:

Contributie 2024 2025
Basis-afdracht vereniging (1 t/m 10 contributieve schutters) 425,00 425,00
Senior-schutter (vanaf 11e contributieve schutter) 42,50 42,50
Juniorschutter-A (18 t/m 20 jaar) 22,00 22,00
Juniorschutter-B (15 t/m 17 jaar) 17,00 17,00
Juniorschutter-C (t/m 14 jaar) 17,00 17,00
Entreegelden
Entreegeld per contributieve senior-schutter 42,50 42,50
Entreegeld per junior-schutter   gratis gratis