de KNSA

Mutaties

Alle meldingen van wijzigingen/mutaties in het ledenbestand van een vereniging (aanmeldingen, afmeldingen, adreswijzigingen, wijzigingen van schuttersstatus, bestuurswijzigingen, enzovoorts), dienen afzonderlijk te worden doorgegeven door de secretaris van de vereniging, met gebruikmaking van de officiële mutatieformulieren. Het bondsbureau verwerkt deze vervolgens in de KNSA-administratie. De formulieren zijn kosteloos op te vragen bij het KNSA-bondsbureau. Een gebruiksinstructie voor het invullen van het mutatieformulier kunt u hier downloaden.

Mutaties in het ledenbestand van de verenigingen kunnen ook digitaal verwerkt worden via de beveiligde “Mijn KNSA-omgeving”. Verenigingen hoeven dan geen papieren mutatieformulieren meer in te zenden c.q. te mailen en ook bij aanmeldingen van nieuwe schutters kan de verplichte VOG worden gescand en geüpload via “Mijn KNSA”. Het systeem “Mijn KNSA” is een optionele (kosteloze) extra dienst voor alle KNSA-verenigingen is dus niet verplicht; verenigingen die hiervan gebruik willen maken dienen zich daarvoor wel eerst aan te melden. Via het online aanvraagformulier kunnen verenigingsbestuurders het systeem aanvragen.

Aanmelden van schutters

Overeenkomstig de reglementen van de KNSA, zijn alle aangesloten verenigingen verplicht al hun schutters bij de KNSA aan te melden. Aangezien verenigingen slechts bondscontributie hoeven af te dragen voor die leden die als contributieve schutter bij de vereniging zijn geregistreerd, zijn er twee mogelijkheden bij het aanmelden van hun leden bij de KNSA, namelijk:

 1. Nog niet bij de KNSA geregistreerde schutters:

  Bij het aanmelden bij de KNSA door een vereniging van NIEUWE leden (sportschutters) van 16 jaar en ouder, dient het mutatieformulier altijd te worden voorzien van een (originele) Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), niet ouder dan zes maanden na afgifte door het COVOG (Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag).

  Indien leden van de vereniging reeds over een verlof tot het voorhanden hebben van een vuurwapen (WM4) beschikken, kan worden volstaan met het toezenden van een kopie van dit (geldige) verlof.

  Beide mogelijkheden kunnen op het mutatieformulier te worden aangekruist.

  Bij het aanmelden via “Mijn KNSA” kan worden volstaan met een upload; de KNSA kan echter te allen tijde alsnog de originele VOG opvragen en adviseert verenigingsbestuurders derhalve om de originele VOG minimaal één (1) jaar in de eigen administratie te bewaren.

  Deze nieuwe schutters krijgen een KNSA-licentienummer toegewezen zodra de aanmelding is bij de KNSA verwerkt.

 2. Reeds bij de KNSA geregistreerde schutters (door een andere vereniging):

  Voor die leden van de vereniging die reeds de status van schutter, en dus ook al een KNSA-licentienummer hebben vanwege hun lidmaatschap van een andere bij de KNSA aangesloten schietvereniging, behoeft geen VOG meegezonden te worden. Het bestaande licentienummer van deze schutter wordt door de KNSA gehanteerd voor al diens lidmaatschappen.

Categorie en soort schutters
Op de mutatieformulieren dient te worden aangegeven om welke leden het gaat.

De KNSA onderscheidt twee categorieën schutters, namelijk:

 1. Contributieve schutters
 2. Niet-contributieve schutters

Iedere bij een KNSA-vereniging aangesloten sportschutter wordt door de KNSA geregisteerd als “contributieve” schutter, aangezien zijn of haar schietsportvereniging daarvoor verplicht contributieafdracht aan de KNSA afdraagt. Voor de KNSA is dat dan de zogenaamde "contribuerende” vereniging.

Wanneer een sportschutter tevens lid is bij een andere KNSA-schietsportvereniging(en), hoeft die andere vereniging of verenigingen geen KNSA-contributieafdracht meer voor deze schutter af te dragen. De KNSA noemt dat de “niet-contribuerende” vereniging en de schutter wordt geregisteerd als zijnde “niet-contributieve” schutter. Deze schutter is dus gewoon en volwaardig lid bij al zijn/haar vereniging(en), maar een andere KNSA-vereniging draagt in dat geval reeds zorg voor de contributieafdracht aan de KNSA.

Zodra een schutter zich bij zijn/haar contribuerende KNSA-vereniging afmeldt, wordt hij of zij automatisch “contributieve” schutter bij (een van) zijn/haar andere, tot dan toe ‘niet-contribuerende” KNSA-vereniging(en) die vanaf dan de contributieafdracht aan de KNSA voldoet. Die vereniging wordt daarvan door de KNSA op de hoogte gesteld.

Alle contributieve schutters ontvangen 4 keer per jaar het bondstijdschrift "Schietsport".

Binnen de twee onderscheiden categorieën schutters kent de KNSA verschillende soorten schutters. Deze soorten schutters zijn de volgende:

 • Senior-schutters
 • Junior-schutters-A
 • Junior-schutters-B
 • Junior-schutters-C

Senior-schutters zijn die schutters die in het desbetreffende jaar de leeftijd van 21 jaar of ouder bereiken.

Junior-schutters-A zijn schutters die in het desbetreffende jaar de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar bereiken.

Junior-schutters-B zijn schutters die in het desbetreffende jaar de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar bereiken.

Junior-schutters-C zijn schutters die in het desbetreffende jaar 14 jaar of jonger zijn.

Facturering en toezending schutterslicenties
De aangesloten KNSA-verenigingen ontvangen jaarlijks in januari de totale rekening contributieafdracht voor het gehele desbetreffende kalenderjaar en bij nieuwe aanmeldingen gedurende het jaar ontvangen zij tussentijds de desbetreffende factuur.

Na betaling van de GEHELE jaarcontributierekening door de vereniging worden alle KNSA-schutterslicenties aan de vereniging toegezonden, voor zover het schutters betreft die niet reeds lid zijn bij een andere bij de KNSA aangesloten schietvereniging, de zogenaamde "niet-contributieve schutters" en hiervoor betaalt de contribuerende vereniging reeds de KNSA-afdracht. Deze schutters zijn uiteraard wel gewoon volledig lid van de niet-contribuerende vereniging en worden ook als zodanig vermeld op het ledenoverzicht.

Afmelden van schutters
Ook het afmelden van schutters dient per officieel mutatieformulier of via “Mijn KNSA” te geschieden. De schutter wordt dan afgemeld en alle relevante KNSA-functies of diensten van hem/haar worden beëindigd. Indien een schutter die wordt afgemeld nog wel lid is van een of meer andere KNSA-verenigingen, dan wordt, indien nodig, de status van deze schutter gewijzigd. Dit is alleen van toepassing wanneer de afgemelde schutter nog maar bij één andere vereniging lid is en zijn status daar die van niet-contributieve schutter was. De status van deze schutter wordt dan bij die vereniging automatisch gewijzigd in contributieve schutter en in de jaarcontributiefactuur voor deze vereniging van het komende jaar zal deze schutter worden opgenomen.

Van een dergelijke wijziging ontvangt een vereniging altijd schriftelijk bericht van het Bondsbureau.

Wijzigen status van schutters
De status van een schutter zoals die is geregistreerd in januari, dat wil zeggen ten tijde van de verzending van de jaarfactuur contributieafdracht aan de vereniging, is bepalend voor het gehele jaar. De vereniging betaalt dus contributieafdracht voor alle contribuerende schutters.

Indien gedurende het jaar, de "schuttersstatus" zoals geregistreerd bij de KNSA, gewijzigd moet worden (bijvoorbeeld van niet-contributieve naar contributieve schutter) dan dient de vereniging dit per mutatieformulier model 2 door te geven. Een en ander wordt vervolgens in de KNSA-administratie verwerkt, zodat voor het volgende jaar de schutter een andere status heeft bij deze vereniging. Voor de contributieafdracht gedurende het lopende jaar heeft dit echter geen consequenties, aangezien deze reeds door de contribuerende vereniging is voldaan voor het gehele jaar.

Bestuurswijzigingen
Alle wijzigingen in het bestuur van een vereniging (voorzitter, secretaris en/of penningmeester) dienen per mutatieformulier te worden doorgegeven. De secretaris kan het bestuur tevens wijzigen via “Mijn KNSA”.

Indien het een wijziging van het voltallige bestuur betreft, dient een kopie van het gewijzigde uittreksel van de inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel te worden meegezonden met het formulier.