de KNSA

Lid worden van de KNSA

Tot de KNSA kunnen uitsluitend als lid worden toegelaten verenigingen (en stichtingen) met een volledige rechtsbevoegdheid. Dat betekent dat er verenigingsstatuten moeten zijn die in een notariële akte zijn opgenomen, en dat de vereniging moet zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

De KNSA kent geen individuele leden. Alle sportschutters die zijn aangesloten bij een bij de KNSA aangesloten vereniging worden wel door de KNSA geregistreerd en beschikken derhalve over de “status van schutter”. Overeenkomstig de Reglementen van de KNSA inzake de voorwaarden voor het KNSA-lidmaatschap, zijn alle aangesloten verenigingen verplicht om al hun leden (sportschutters) bij de KNSA aan te melden. Via hun vereniging (KNSA-lid) ontvangen deze schutters vervolgens o.a. jaarlijks een nieuwe KNSA-schutterslicentie. Tevens ontvangen zij vier maal per jaar het bondstijdschrift Schietsport en vallen zij onder de dekking van de collectieve aansprakelijkheidsverzekering en de rechtsbijstandverzekering van de KNSA.

Geregistreerde schutters
De KNSA onderscheidt binnen een vereniging twee categorieën schutters, namelijk:

  1. Contributieve schutters
  2. Niet-contributieve schutters

De term "contributieve schutter" wil zeggen dat de contributieafdracht voor die schutter aan de KNSA door een vereniging wordt voldaan. Iedere sportschutter die bij een KNSA-vereniging lid is, wordt derhalve door de KNSA geregistreerd als “contributieve schutter”, aangezien zijn of haar vereniging hiervoor contributieafdracht aan de KNSA afdraagt. Voor de KNSA is dat dan de zogenaamde “contribuerende vereniging”.

Een "niet-contributieve schutter" is weliswaar tevens gewoon en volwaardig lid van de schietvereniging, maar deze aanduiding is voor schutters die lid zijn van meer dan één andere KNSA-vereniging en waarvoor die andere schietvereniging dan (reeds) contributieafdracht aan de KNSA heeft betaald. Immers, een schutter kan bij meer dan één vereniging lid zijn, maar aan slechts één vereniging wordt door de KNSA contributieafdracht voor deze schutter in rekening gebracht, namelijk aan de (aan de KNSA) "contribuerende vereniging".

Binnen de twee onderscheiden categorieën schutters kent de KNSA verschillende soorten schutters. Deze soorten schutters zijn de volgende:

- Senior-schutters
- Junior-schutters-A
- Junior-schutters-B
- Junior-schutters-C

Senior-schutters zijn die schutters die in het desbetreffende jaar de leeftijd van 21 jaar of ouder bereiken.

Junior-schutters-A zijn schutters die in het desbetreffende jaar de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar bereiken.

Junior-schutters-B zijn schutters die in het desbetreffende jaar de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar bereiken.

Junior-schutters-C zijn schutters die in het desbetreffende jaar 14 jaar of jonger zijn.