de KNSA

Bestuur

Het Algemeen Bestuur bestaat uit negen (9) leden en is als volgt samengesteld:

Functie Naam
Voorzitter E.W.J. IJzerman
Secretaris mr. Y. van Setten
Penningmeester mr. dr. G.H. Sjobbema
Vice-voorzitter H. IJzerman
Voorzitter van District 1 G.D. IJspeert
Voorzitter van District 2 mr. H. Voskuil
Voorzitter van District 3 G.H.M. Lejeune
Voorzitter van District 4 E.J.W. van Berkom
Bestuurslid L.L.M. de Haas

 

De voorzitter, secretaris, penningmeester en vice-voorzitter vormen tevens het Dagelijks Bestuur van de KNSA. De dagelijkse werkzaamheden worden uitgevoerd door het KNSA-bondsbureau en andere bezoldigde, meestentijds op freelance-basis ingeschakelde professionals. Alle professionals worden aangestuurd door de directie. De directie legt daarover verantwoording af aan het Dagelijks Bestuur.

Teneinde duidelijkheid te geven omtrent de taakafbakening tussen bestuur en directie van de KNSA, is een Besturingsmodel vastgesteld. Dit Besturingsmodel is een document waarin de opvatting over de verdeling van taken en bevoegdheden tussen bestuur en directie van de KNSA wordt weergegeven.

Een onderdeel van dat Besturingsmodel is tevens een Directiestatuut. Het Directiestatuut regelt de verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden van de directeur KNSA. Het Directiestatuut bepaalt voorts dat op basis van een Financieel Statuut, de directeur financiële verplichtingen mag aangaan.

Zowel het besluit Besturingsmodel KNSA, het Directiestatuut als het Financieel Statuut KNSA kunt u hieronder downloaden:

Besluit Besturingsmodel KNSA
Directiestatuut KNSA
Financieel Statuut KNSA

Code Goed Sportbestuur

Het KNSA-bestuur geeft uitvoering aan de 13 aanbevelingen die in het kader van de door NOC*NSF opgestelde Code Goed Sportbestuur zijn vastgesteld. Jaarlijks doet het Algemeen Bestuur verslag van deze 13 aanbevelingen. Het Besturingsmodel, het Financieel Statuut en het Directiestatuut vloeien voort uit de Code Goed Sportbestuur.

In verband daarmee zijn ook opgesteld een Bestuurs- en Competentieprofiel voor KNSA-bestuurders en een Gedragscode voor KNSA-bestuurders. Beide documenten kunt u hieronder downloaden:

Bestuurs- en Competentieprofiel voor KNSA-bestuurders
Gedragscode voor KNSA-bestuurders

Overeenkomstig de Code Goed Sportbestuur, kent de KNSA een Klachtenreglement voor het indienen van klachten en de wijze waarop die afgehandeld worden. Dit Klachtenreglement kunt u hieronder downloaden:

Klachtenreglement KNSA