de KNSA

De KNSA

De Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie is de instantie die in Nederland het klimaat schept en onderhoudt, waarin de schietsport kan gedijen. Daarbij staan voor de KNSA de belangen van zowel de recreatieve als wedstrijdschutter voorop.

De huidige Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie ontstond in de jaren zestig als een voortzetting van de op 15 juni 1890 opgerichte "Vereeniging van Nederlandsche Scherpschutters" (later gewijzigd in: "Koninklijke Vereniging van Nederlandse Scherpschutters") waarvan de statuten in 1968 onder de naam KNSA zijn voortgezet. Derhalve hanteert de KNSA als oprichtingsdatum 15 juni 1890.

De KNSA is mede een voortzetting van:

  1. de Schietvereniging De Vrijheid (later: "Nederlandse Schietsportvereniging De Vrijheid" geheten), opgericht op 31 januari 1952, en
  2. de vereniging "Nederlandse Luchtbuksfederatie", opgericht op 12 december 1959.

De KNSA is aangesloten bij de volgende organisaties:

  • International Shooting Sport Federation (ISSF)
  • European Shooting Confederation (ESC)
  • Muzzle Loaders Associations International Confederation (MLAIC)
  • Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF)

Organisatiestructuur
De KNSA is een vereniging met een volledige rechtsbevoegdheid. Dit houdt in dat de KNSA Statuten heeft vastgesteld die zijn opgenomen in een notariële akte en die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. De rechtspersoonlijkheid "vereniging" wordt in het Burgerlijk Wetboek omschreven als een lichaam gevormd door de aaneensluiting van een aantal personen dat gezamenlijk enig niet-commercieel doel nastreeft, een bestuur heeft en gebaseerd is op externe en interne regelgeving. De externe regelgeving is omschreven in de Wet en andere voorschriften, de interne regelgeving in de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en andere reglementen door de vereniging zelf gesteld.

Het nastreven van een bepaald doel kan ook wel zonder daarvoor een vereniging op te richten, maar een vereniging heeft bepaalde voordelen en is dit in sommige gevallen - zoals de KNSA - verplicht. Het doel van de (schiet)sportvereniging is de leden mogelijkheden te bieden om hun sport te beoefenen. In tegenstelling tot een onderneming heeft een vereniging niet het doel winst te behalen.

De doelstelling van de KNSA, zoals opgenomen in de Statuten is als volgt:

a. het behartigen van de belangen van de schietsport in de meest algemene zin, met inachtneming van de terzake uitgevaardigde nationale en internationale voorschriften en voor zover nodig met inachtneming van de daaromtrent voor de Koninklijke Landmacht geldende voorschriften;

b. de leden van de bij haar aangesloten verenigingen in de gelegenheid te stellen de schietsport te beoefenen en een in overheidsdienst of anderszins verkregen bekwaamheid in het schieten te onderhouden of te verhogen;

c. het vertegenwoordigen van de schietsport in Nederland bij de International Shooting Sport Federation (ISSF), de European Shooting Confederation (ESC), de Muzzle Loaders Associations International Confederation (MLAIC), het Nederlands Olympisch Comité, de Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF) en/of andere organisaties op dit gebied.

Zoals bij iedere vereniging, en dus ook bij de KNSA, is het hoogste orgaan de Algemene Vergadering. Deze wordt minimaal één maal per jaar gehouden. In de Algemene Vergadering zijn alle aangesloten verenigingen (leden) vertegenwoordigd en hebben daar stemrecht.

De leden van de KNSA (verenigingen) worden jaarlijks voor de Algemene Vergadering uitgenodigd en kunnen daar het bestuur van de KNSA ter verantwoording roepen voor het in het afgelopen jaar gevoerde beleid. De Algemene Vergadering benoemt ook het voltallige KNSA-bestuur en neemt vervolgens beslissingen over het toekomstig uit te voeren beleid van de KNSA, de vaststelling van contributiegelden en de begroting voor het komende jaar, enzovoorts. De uitvoering van dit (meer-)jaarlijkse beleid is vervolgens de taak en de verantwoordelijkheid van het KNSA-bestuur.

Bestuurlijk kent de KNSA daartoe een Algemeen Bestuur (AB) bestaande uit een Dagelijks Bestuur (DB) van 4 leden (voorzitter, secretaris, penningmeester en vice-voorzitter) en de 4 voorzitters van de KNSA-districten en één (1) portefeuillehouder. Het voltallige Algemeen Bestuur wordt dus gekozen in de Algemene Vergadering. Voor de dagelijkse gang van zaken in de KNSA, is het Dagelijks Bestuur verantwoordelijk. Het Dagelijks Bestuur wordt daarbij professioneel ondersteund door het Bondsbureau.

undefined