de KNSA

Advisering

De algemene belangenbehartiging ter behoud van de schietsport in Nederland is een primaire taak van de KNSA voor de bij haar aangesloten verenigingen en de geregistreerde sportschutters. Het is evident dat die werkzaamheden ook afstralen op verenigingen die niet bij de KNSA zijn aangesloten. Dat aantal is, vanwege de nieuwe Circulaire wapens en munitie, verminderd maar is nog immer aanwezig, vooral bij verenigingen die de schietsport niet met vuurwapens maar met luchtdrukwapens beoefenen.

De exclusieve dienstverlening van de KNSA aan haar leden en sportschutters bestaat natuurlijk uit het service- en dienstenpakket. De KNSA onderscheidt een primair en secundair dienstenpakket. Het primaire dienstenpakket bestaat uit een collectieve aansprakelijkheidsverzekering, een collectieve rechtsbijstandverzekering, het verzorgen van de ledenadministratie voor de aangesloten verenigingen en het uitgeven van het bondstijdschrift Schietsport.

Secundair zijn diensten zijn niet het automatisch gevolg zijn van het KNSA-lidmaatschap, maar waarvan aangesloten verenigingen en hun leden, desgewenst gebruik kunnen maken.

Deze secundaire dienstverlening bestaat uit de volgende onderdelen:

 • advisering bij de realisering van schietsportaccommodaties of de verbouwing daarvan
 • ondersteuning bij gesprekken met externe instanties zoals locale en provinciale overheden, sportraden, pers en militaire autoriteiten
 • bemiddeling bij problemen die zich kunnen voordoen bij diegenen die beschikken over een verlof tot het voorhanden hebben van een vuurwapen
 • beantwoording van vragen per telefoon, brief en e-mail, inzake reglementen en wetten, zoals de Wet wapens en munitie, de Alcoholwetgeving, Milieuwetgeving, enzovoorts
 • het voeren van eventuele gerechtelijke procedures voor verenigingen en schutters
 • ondersteuning en advisering bij het opzetten en ontwikkelen van promotieactiviteiten voor verenigingen
 • beschikbaar stellen van materialen voor promotieactiviteiten, zoals de promotiewagen, luchtgeweren, enzovoorts
 • de organisatie van wedstrijden op landelijk, districts- en afdelingsniveau
 • het aanbieden van een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering tegen een geringe bijdrage
 • bemiddeling in de afdracht van rechten voor SENA en BUMA
 • kosteloze inzet van een Basistrainer bij deelname door verenigingen aan het Verenigings Promotie Ondersteunings Project
 • kosteloze inzet van en advisering door Verenigingsmentoren en Auditors bij de deelname door verenigingen aan het KNSA-programma basiscertificering
 • kosteloze inzet van en advisering door Verenigingsmentoren bij de deelname door verenigingen aan het facultatieve KNSA-certificeringssysteem (1 kroon)
 • het volgen van sporttechnische, wedstrijdorganisatorische en veiligheidsopleidingen, alsmede het volgen van themadagen c.q. eendaagse cursussen
 • het deelnemen aan topsportactiviteiten door sportschutters die een topsportambitie hebben en over het vereiste prestatieniveau beschikken

Modellen en formulieren
Een belangrijk onderdeel van het dienstenpakket van de KNSA is het beschikbaar stellen van allerlei formulieren en modellen, die door de vereniging kunnen worden gebruikt, zoals een model Veiligheidsreglement, een model inschrijfformulier voor aspirant-leden van een vereniging, een model Presentieregister, een model Schietbeurtenregister, een model Introducéregister, een model huurovereenkomst, een model schietsport-introductiecursus, enzovoorts.