de KNSA

Service- en dienstverlening

De KNSA biedt de aangesloten verenigingen, en dus ook de sportschutters, een gratis bij het lidmaatschap behorend pakket voorzieningen. Dit betreft onder meer een collectieve aansprakelijkheidsverzekering en een rechtsbijstandverzekering. Ook verzorgt de KNSA de ledenadministratie voor de verenigingen en ontvangen alle aangesloten sportschutters het bondstijdschrift 'Schietsport'. Naast dit basispakket kunnen alle verenigingen en hun sportschutters nog gebruik maken van een groot aantal diensten van de KNSA.

Het gaat hierbij om zaken als:

Advisering bij de realisatie van schietsportaccommodaties
Nog steeds neemt het aantal schietsportaccommodaties in Nederland toe. Verenigingen nemen initiatieven tot nieuwbouw van accommodaties maar ook verbouwingen van bestaande acccommodaties zijn aan de orde. De KNSA adviseert verenigingen bij bouwtechnische zaken, aangelegenheden in het kader van de milieuwetgeving en de sporttechnische eisen waaraan een accommodatie moet voldoen om officiële wedstrijden te kunnen organiseren.

Ondersteuning bij gesprekken met externe instanties
Iedere sportvereniging heeft te maken met externe instanties. Zo ook schietverenigingen. Hierbij valt te denken aan locale of Provinciale Overheden, sportraden, pers, militaire autoriteiten. De KNSA heeft in de loop der jaren veel ervaring opgedaan in de contacten met deze instanties en kan verenigingen bijstaan bij het overleg met deze instanties.

Bemiddeling bij problemen met een 'Verlof tot het voorhanden hebben van een vuurwapen'
Schutters moeten om te kunnen beschikken over een vuurwapen een "verlof tot het voorhanden hebben van een vuurwapen" aanvragen. Maar ook verenigingen kunnen voor de aanschaf van verenigingswapens een zogenaamd verenigingsverlof aanvragen. De KNSA is gesprekspartner van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en is als geen ander op de hoogte van de wapenwetgeving in Nederland. Schutters en verenigingen die moeilijkheden ondervinden bij de aanvraag van zo een verlof kunnen om ondersteuning verzoeken. Daarnaast kan men voor allerhande vragen op dit gebied een beroep doen op de KNSA.

Voeren van gerechtelijke procedures voor verenigingen
De KNSA kent voor iedere vereniging en schutter een rechtsbijstandverzekering. Zijn er problemen op het gebied van accommodaties, een verlof tot het voorhanden hebben van een vuurwapen of een andere juridische kwestie, dan kan dit gemeld worden bij de KNSA die vervolgens eventueel de verzekeraar inschakelt.