de KNSA

Districten

De KNSA is, bestuurlijk en wedstrijdorganisatorisch, verdeeld in vier (4) geografische gebieden, genaamd “districten”. De territoriale grenzen van deze districten worden vastgesteld door de Algemene Vergadering.

De indeling van de districten is als volgt:

District 1 : Provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en de Noordoostpolder
District 2 : Provincies Gelderland, Utrecht, Flevoland en 't Gooi
District 3 : Provincies Zuid-Holland en Noord-Holland (-/- 't Gooi)
District 4 : Provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg

Districtsbestuur
Elk District wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een vertegenwoordiger van elk der in het district actieve wapengroepen (Luchtgeweer, Klein Kaliber Geweer, Groot Kaliber Geweer, Pistool, Kleiduiven en Historische Wapens).

De secretaris, de penningmeester en de wapengroep-vertegenwoordiger worden gekozen door de Districtsledenvergadering uit schutters van de in het desbetreffende district gevestigde verenigingen. De voorzitter wordt, op voorstel van het Algemeen Bestuur, door de Algemene Vergadering als zodanig gekozen, en is in die hoedanigheid tevens lid van het Algemeen Bestuur van de KNSA.

De dagelijkse leiding van elk District berust bij het dagelijks districtsbestuur van drie leden, te weten de voorzitter, de secretaris en de penningmeester van het district. Bij ontstentenis van de voorzitter, wordt deze vervangen door de secretaris of de penningmeester.

In de KNSA-statuten en -reglementen is geregeld welke positie de districten binnen de KNSA hebben. De districten zijn niet autonoom en zijn ook geen eigen rechtspersoon, maar kennen wel een eigen Districtsledenvergadering. De Districtsledenvergadering wordt gevormd door:

  1. het districtsbestuur;
  2. ten hoogste twee afgevaardigden van elk der in het desbetreffende district gevestigde, bij de Associatie aangesloten verenigingen.

De leden van het Algemeen Bestuur van de KNSA hebben toegang tot de districtsledenvergadering en kunnen daarin het woord voeren, maar hebben geen stemrecht.

Hieronder volgt een overzicht van de samenstelling van de Districtsbesturen.

Voor de contactgegevens van de districten klik hier: https://www.knsa.nl/contact/districten/

Bestuur District 1

G.D. (Geert) IJspeert  (voorzitter/lid Algemeen Bestuur)
J.P. (Jule) Hintzbergen (secretaris)
N.W. (Nico) van Winden (voorzitter DTC LG)
M.W.J. (Martin) Kaaks (voorzitter DTC KKG)
P.J.S. (Pierre) Teunisse (voorzitter DTC GKG)
C.A.J. (Sandra) Schonewille (voorzitter DTC HW)
T. (Taeke) Spinder (voorzitter DTC Pistool)
L. (Lieneke) Schepers (voorzitter DTC Kleiduiven)

 

Bestuur District 2

Mr. H. (Hajo) Voskuil (voorzitter/lid Algemeen Bestuur)
H.D.A. (Herman) van Zanten (secretaris)
H. (Heini) Keller (voorzitter DTC LG)
G.A. (Gerard) Wolters (voorzitter DTC KKG)
N. (Nico) Storm (voorzitter DTC GKG a.i.)
M. (Marius) Polfliet (voorzitter DTC HW)
R. (René) Sukkel (voorzitter DTC Pistool)
vacant (voorzitter DTC Kleiduiven)

 

Bestuur District 3

G.H.M. (Gerda) Lejeune (voorzitter/lid Algemeen Bestuur)
R.H.J. (René) van der Weijden (secretaris)
vacant (voorzitter DTC LG)
S. (André) Steijsiger (voorzitter DTC KKG)
C.G. (Kees) Kooij (voorzitter DTC GKG)
C.O. (Cees) Kalfsvel (voorzitter DTC HW)
vacant (voorzitter DTC Pistool)
vacant (voorzitter DTC Kleiduiven)

 

Bestuur District 4

E.J.W. (Eugenio) van Berkom (voorzitter/lid Algemeen Bestuur)
W.G.G.M. (Wim) van Grimbergen (secretaris)
W.G.G.M. (Wim) van Grimbergen (voorzitter DTC LG a.i.)
F.A.T. (Frans) van Alst (voorzitter DTC KKG)
S.B. (Bernard) van Oosterbaan (voorzitter DTC GKG)
B.N.J. (Brigitte) de Vries-Vorstermans (voorzitter DTC HW)
P.J.M. (Peter) Severins (voorzitter DTC Pistool)
D.W.G.M. (Deef) Kluyt (voorzitter DTC Kleiduiven)


Districts Technische Commissie (DTC)

Districts Technische Commissies worden door ieder Districtsbestuur, naar behoefte, ingesteld, onder goedkeuring van de Districtsledenvergadering. Het Districtsbestuur bepaalt het aantal leden in deze commissies.

Binnen ieder District, bestaat een DTC in ieder geval uit een voorzitter namens de wapengroep in het desbetreffende district (bestuurslid van de LTC), eventueel bijgestaan door een aantal commissieleden (afdelings-coördinatoren). Er zijn derhalve maximaal 24 voorzitters DTC's (voor 6 wapengroepen in 4 Districten).

Afdelingen
Binnen de districten kunnen Afdelingen worden vastgesteld, al naar gelang het potentieel aan beoefenaren in bepaalde disciplines. Deze afdelingen zijn geen bestuursorganen maar zijn uitsluitend geografische gebieden ten behoeve van de organisatie van Afdelingskampioenschappen. De organisatie van deze wedstrijden in een afdeling berust veelal bij een coördinator die vervolgens weer lid is van de Districts Technische Commissie in het desbetreffende district, en de verantwoordelijk heid voor Afdelingskampioenschappen berust dus bij het District. Ook de organisatie van Districtskampioenschappen valt onder de verantwoordelijkheid van het District.

De vaststelling van de Afdelingen geschiedt door het Algemeen Bestuur, op voordracht van het desbetreffende Districtsbestuur.

 

undefined