de KNSA

Lid DTC

ALGEMEEN

De KNSA is geografisch verdeeld in vier (4) districten. Ieder district wordt bestuurd door een Districtsbestuur bestaande uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en een vertegenwoordiger van een wapengroep. Deze vertegenwoordiger is de Voorzitter van de Districts Technische Commissie (DTC).  

De dagelijkse leiding van het District berust bij het dagelijks Districtsbestuur, te weten de voorzitter, secretaris en penningmeester.

Het Districtsbestuur kan besluiten tot de oprichting van een Districtstechnische Commissie van een wapengroep. Het aantal leden van die DTC wordt bepaald door het Districtsbestuur en de DTC wordt ingesteld onder goedkeuring van de Districtsledenvergadering. De Voorzitter DTC is bestuurder van het District; een Lid van de DTC is commissielid en maakt geen uit van het Districtsbestuur.

Het Algemeen Bestuur van de KNSA kan besluiten tot de instelling van Afdelingen. Deze Afdelingen zijn territoriale gebieden binnen een KNSA-district, bestemd voor de organisatie van Afdelings-kampioenschappen. Deze Afdelingen worden ingesteld al naar gelang het aantal beoefenaren in één of meer disciplines, binnen het desbetreffende territoriale gebied. Het kan zijn dat binnen één en dezelfde wapengroep voor sommige disciplines andere Afdelingen worden gevormd dan voor andere disciplines binnen die wapengroep.

Een Lid DTC wordt geacht de Afdelingskampioenschappen te organiseren, dan wel te doen organiseren in het territoriale gebied waarvoor hij of zij is benoemd als Lid DTC. In de wandelgangen wordt het desbetreffende lid DTC ook wel Afdelingscoördinator genoemd.

Voorts wordt het Lid DTC geacht in het district en in de desbetreffende Afdeling de belangen van de schietsport met betrekking tot de desbetreffende wapengroep te behartigen en toe te zien op een juiste naleving van de wedstrijdreglementen.  

Het lid DTC rapporteert omtrent zijn of haar werkzaamheden aan de Voorzitter DTC.

TAAKOMSCHRIJVING

  • Organiseren of doen organiseren van de Afdelingskampioenschappen in de afdeling waarvoor hij/zij is benoemd
  • Organiseren of doen organiseren van andere wedstrijden, anders dan Afdelings-kampioenschappen, in de desbetreffende afdeling, zoals bijvoorbeeld competities
  • Assisteren bij de organisatie van Districtskampioenschappen in de desbetreffende wapengroep
  • Assisteren van de Voorzitter DTC bij het eventueel organiseren van evaluatiebijeenkomsten