de KNSA

Penningmeester District

ALGEMEEN

De KNSA is geografisch verdeeld in vier (4) districten. Ieder district wordt bestuurd door een Districtsbestuur bestaande uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en een vertegenwoordiger van een wapengroep. Deze vertegenwoordiger is de Voorzitter van de Districts Technische Commissie (DTC). Alle leden van het Districtsbestuur, met uitzondering van de voorzitter, worden gekozen door de Districtsledenvergadering.

De dagelijkse leiding van het District berust bij het dagelijks Districtsbestuur, te weten de voorzitter, secretaris en penningmeester.

De Penningmeester van het District zorgt jaarlijks voor de opstelling van een ontwerp Begroting in samenwerking met de secretaris en voorzitter, met het daarbij behorende Activiteitenplan.

De Penningmeester van het District is voorts verantwoordelijk voor de bewaking van het districtsbudget, de controle op de indiening van declaraties en de verantwoording van de districts-inkomsten en –uitgaven aan de Penningmeester van de Associatie.

TAAKOMSCHRIJVING

a.   Opstellen Activiteitenplan en begroting

Van toepassing op deze taak is artikel 36 van de Statuten en artikel 34 van het Huishoudelijk Reglement van de KNSA

Aandachtsgebieden:

 • Verzamelen van de afzonderlijke Activiteitenplannen en de daarbij behorende verscheidene begrotingen; die begrotingen doorrekenen aan de hand van het Uitvoeringsvoorschrift, en vervolgens het opstellen van een totaal-begroting

 • Indienen van het Activiteitenplan en de daarbij behorende begroting bij het
  Districtsbestuur. Het Districtsbestuur dient dit in bij het Dagelijks Bestuur van de KNSA

b.   Indienen van declaraties c.q. rekeningen c.q. afrekeningen

Van toepassing op deze taak is vooral artikel 43 van het KNSA Huishoudelijk Reglement

Aandachtsgebieden:

 • Declaraties van bestuurders en commissieleden van het District controleren en, bij goedkeuring, accorderen en verzenden naar het KNSA-bondsbureau

 • Ingediende rekeningen controleren en, bij goedkeuring, accorderen en verzenden naar het Bondsbureau

 • Onderliggende bewijsstukken van declaraties/rekeningen controleren en zonodig deze doen bijvoegen

 • Conform artikel 36, lid 6 van de Statuten, de eventuele inkomsten, niet zijnde de door het KNSA-bestuur beschikbaar gestelde budgetten, ontvangen alsmede de in beheer zijnde budgetten bij Districts Technische Commissies beheren en verantwoorden aan de penningmeester van de Associatie

c.   Budgetbewaking

De penningmeester van het district bewaakt de inkomsten en uitgaven aan de hand van de eigen administratie, alsmede aan de hand van de door het Bondsbureau aangeleverde overzichten. Deze bewaking geschiedt op basis van de vastgestelde begroting voor het desbetreffende jaar.

 d.    Eindafrekening

 • De penningmeester stelt aan de hand van zijn eigen administratie en de door het Bondsbureau aangeleverde bescheiden, een eindafrekening op en doet daarvan verslag in het Districtsbestuur

 • De districts-penningmeester stelt de eindafrekening ter beschikking aan de Kascommissie van het district en zo nodig geeft hij een toelichting, zodanig dat de Kascommissie omtrent haar bevindingen schriftelijk verslag kan uitbrengen aan de Districtsledenvergadering (zie artikel 28 KNSA Huishoudelijk Reglement)

 • De in de Districtsledenvergadering gepresenteerde en goedgekeurde afrekening wordt in afschrift gezonden naar de penningmeester van de KNSA