de KNSA

Secretaris District

ALGEMEEN

De KNSA is geografisch verdeeld in vier (4) districten. Ieder district wordt bestuurd door een Districtsbestuur bestaande uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en een vertegenwoordiger van een wapengroep. Deze vertegenwoordiger is de Voorzitter van de Districts Technische Commissie (DTC). Alle leden van het Districtsbestuur, met uitzondering van de voorzitter, worden gekozen door de Districtsledenvergadering.

De dagelijkse leiding van het District berust bij het dagelijks Districtsbestuur, te weten de voorzitter, secretaris en penningmeester.

De Secretaris van het District is verantwoordelijk voor alle gevoerde correspondentie, het voorbereiden van vergaderingen en het coördineren van publicaties.

 

TAAKOMSCHRIJVING

  • In samenwerking met de Penningmeester van het District, verzamelen van de afzonderlijke jaarplannen van de DTC’s en jaarlijks opstellen met Voorzitter en Penningmeester van het District, van het Activiteitenplan met de daarbij behorende Begroting voor het komende kalenderjaar

  • Voeren van correspondentie zoals de behandeling van inkomende brieven, beantwoorden van brieven en zo nodig doorzenden van inkomende correspondentie

  • Voorbereiden van de Districts-bestuursvergaderingen en de Districts-ledenvergaderingen en in overleg met de Voorzitter van het District, opstellen van de agenda voor deze vergaderingen en verzenden van de uitnodigingen daarvoor

  • Notuleren en daarna uitwerken van het verslag van vergaderingen zoals Districts-bestuursvergaderingen en Districts-ledenvergaderingen

  • Coördineren van de opstelling van publicaties zoals nieuwsbrieven en andere informatie, ten behoeve van bestuurders, commissieleden en/of verenigingen

  • Gezamenlijk met de overige leden van het Districtsbestuur, een bijdrage leveren aan het algemeen beleid op districtsniveau

  • Indien nodig, bezoeken van verenigingen en nieuwe verenigingen en het bijwonen van recepties en prijsuitreikingen

  • Zorgen voor een juiste archivering en beheren van het archief