de KNSA

Voorzitter District

ALGEMEEN:

De KNSA is geografisch verdeeld in vier (4) districten. Ieder district wordt bestuurd door een Districtsbestuur bestaande uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en een vertegenwoordiger van een wapengroep. Deze vertegenwoordiger is de Voorzitter van de Districts Technische Commissie (DTC). Alle leden van het Districtsbestuur, met uitzondering van de voorzitter, worden gekozen door de Districtsledenvergadering.

De dagelijkse leiding van het District berust bij het dagelijks Districtsbestuur, te weten de voorzitter, secretaris en penningmeester.

De voorzitter van een District wordt benoemd door de Algemene Vergadering van de KNSA en maakt tevens deel uit van het Algemeen Bestuur. De benoeming in de Algemene Vergadering geschiedt op voorstel van dat Algemeen Bestuur en aan dat voorstel van het Algemeen Bestuur gaat vooraf een voorstel van het desbetreffende Districtsbestuur.

De voorzitter van een KNSA-district is een onbezoldigde functie. Wel zijn er vergoedingen voor onkosten, zoals kosten die worden gemaakt als gevolg van reizen. Van toepassing op die onkosten in het KNSA-declaratiebesluit voor bestuurders en commissieleden.

Gezien de functie en het takenpakket, is een HBO-werk- en denkniveau gewenst. Voorts is het van belang dat de voorzitter van een KNSA-district beschikt over management-kwaliteiten en een ruime bestuurlijke ervaring, bij voorkeur binnen sportorganisaties en/of sportverenigingen. Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden zijn een pré, alsmede ervaring met schiet-sportbeoefening en uiteraard dient de betrokkene lid te zijn van een bij de KNSA aangesloten schietsportvereniging.

Er bestaat geen vastomlijnde taakomschrijving voor een Districtsvoorzitter, zijnde tevens lid van het Algemeen Bestuur. Hieronder wordt een globaal takenpakket vermeld voor Districts-voorzitter/lid Algemeen Bestuur.

 

TAAKOMSCHRIJVING

a.   Lid Algemeen Bestuur:

  • gemiddeld één maal per maand vergadering;

  • acte de présence geven bij jubilea c.q. openingen van nieuwe accommodaties van schietverenigingen, vooral binnen de grenzen van het desbetreffende district;

  • het Algemeen Bestuur bestuurt de Associatie. Dat wil zeggen dat het Algemeen Bestuur verantwoording schuldig is aan het hoogste orgaan binnen de KNSA: de Algemene Vergadering. Die Algemene Vergadering wordt één maal per jaar gehouden;

  • het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor het bepalen c.q. voorstellen aan de Algemene Vergadering van het algemeen beleid van de KNSA. Dat betekent dus ook dat allerhande lopende zaken in het Algemeen Bestuur aan de orde komen. Dat kan gaan over wedstrijdorganisatorische, reglementaire en politieke zaken, financiën KNSA, accommodatiekwesties, opleidingen, sportstimulering, enzovoorts. Binnen het Algemeen Bestuur zijn portefeuilles verdeeld. De Districtsvoorzitters beschikken niet over een specifieke portefeuille, maar zijn aanspreekbaar op het functioneren van het desbetreffende District.


b.   Voorzitter District:

  • een Districtsbestuur vergadert circa vijf (5) keer per jaar. De voorzitter van het District is voorzitter van het Districtsbestuur en voorzitter van het binnen het Districtsbestuur benoemde Dagelijks Bestuur. De voorzitter van het District geeft leiding aan de vergaderingen van het Districtsbestuur, het Districts Dagelijks Bestuur en de Districtsledenvergadering;

  • in artikel 16 van de KNSA-statuten staat vermeld op welke wijze het Districtsbestuur wordt benoemd en in het Huishoudelijk Reglement van de KNSA staat in artikel 14 waarmee in grote lijnen het Districtsbestuur is belast;

  • de primaire activiteit van Districtsbesturen is de organisatie van wedstrijden, te weten Afdelingskampioenschappen en Districtskampioenschappen. Voor de uitvoering van die wedstrijden zijn voor de zes wapengroepen zes Districts Technische Commissies benoemd; de voorzitters van die DTC's maken tevens deel uit van het Districtsbestuur;

  • de Districtsvoorzitter vormt een belangrijke bestuurlijke schakel tussen het Algemeen Bestuur en het Districtsbestuur. De Districtsvoorzitter "managed" de desbetreffende regio en is daarop ook aanspreekbaar binnen het Algemeen Bestuur. Het is van belang dat het beleid zoals dat wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur, wordt uitgedragen binnen Districtsbesturen en de betrokken Districtsvoorzitter moet niet schromen om daarop de leden van het Districtsbestuur aan te spreken en daar waar nodig, te corrigeren.