de KNSA

Voorzitter DTC

ALGEMEEN

De KNSA is geografisch verdeeld in vier (4) districten. Ieder district wordt bestuurd door een Districtsbestuur bestaande uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en een vertegenwoordiger van een wapengroep. Deze vertegenwoordiger is de Voorzitter van de Districts Technische Commissie (DTC). Alle leden van het Districtsbestuur, met uitzondering van de voorzitter, worden gekozen door de Districtsledenvergadering.

De dagelijkse leiding van het District berust bij het dagelijks Districtsbestuur, te weten de voorzitter, secretaris en penningmeester.

Het aantal leden van een DTC wordt bepaald door het Districtsbestuur en de DTC wordt ingesteld onder goedkeuring van de Districtsledenvergadering. De Voorzitter DTC is automatisch lid van de LTC in de desbetreffende wapengroep.

De Voorzitter DTC wordt geacht in het district de belangen van de schietsport met betrekking tot de desbetreffende wapengroep te behartigen, de organisatie van wedstrijden te verzorgen en daarbij toe te zien op een juiste naleving van de wedstrijdreglementen.

De Voorzitter DTC rapporteert omtrent zijn/haar werkzaamheden aan het Districtsbestuur en legt verantwoording af in de Districtsledenvergadering.

 

TAAKOMSCHRIJVING

a.   Districts Technische Commissie

 • Zo nodig instellen van een Districts Technische Commissie, waaronder het  werven van geschikte kandidaten
 • Leiding geven aan de Districts Technische Commissie en het voorzitten van vergaderingen van de DTC, voor zover nodig
 • Opstellen van een jaarverslag voor de DTC in de desbetreffende wapengroep, ten behoeve van de Districtsledenvergadering
 • Indien nodig, organiseren van evaluatiebijeenkomsten
 • Organiseren of doen organiseren van de Afdelingskampioenschappen en Districts-kampioenschappen
 • Organiseren of doen organiseren van andere wedstrijden dan AK’s en DK’s, zoals bijvoorbeeld competities
 • Opstellen en coördineren van de samenstelling van de wedstrijdkalender en het accorderen van de aanmeldingen daarvoor ten behoeve van plaatsing op de website van de KNSA
 • Jaarlijks opstellen van een jaarplan ten behoeve van het Activiteitenplan van het district voor het komende jaar
 • Coördineren van het verwerven van alle uitslagen van wedstrijden in de desbetreffende wapengroep en ervoor zorgen dat deze uitslagen in handen worden gesteld van het desbetreffende Klasseringsbureau
 • Opstellen en bijhouden van Districtsrecords
 • Verzorgen van Eremetaal voor kampioenschappen, wedstrijden, enzovoorts
 • Handhaven van het KNSA Schiet- en Wedstrijdreglemen

b.   Lid van de Landelijke Technische Commissie

 • Deelnemen aan vergaderingen van de Landelijke Technische Commissie in de desbetreffende wapengroep (vier tot zes keer per jaar)
 • Mede-organiseren van Landelijke Klasse Kampioenschappen en Nederlandse Kampioenschappen, in de desbetreffende wapengroep
 • Mede-organiseren van andere wedstrijden, niet zijnde NK en LKK, zoals competities enzovoorts
 • Handhaving KNSA Schiet- en Wedstrijdreglement en indienen – voor zover nodig – van voorstellen ter wijziging van het Schiet- en Wedstrijdreglement, gezamenlijk met andere leden van de LTC

c.   Lid van het Districtsbestuur

 • Deelnemen aan vergaderingen van het desbetreffende Districtsbestuur, naar schatting vier tot zes keer per jaar
 • Indien nodig, bezoeken van verenigingen en nieuwe verenigingen en bijwonen van recepties en prijsuitreikingen
 • Gezamenlijk met de overige leden van het Districtsbestuur, een bijdrage leveren aan het algemeen beleid op districtsniveau