de KNSA

Abonnementen

De KNSA geeft een tweetal periodieken/naslagwerken uit waarop, tegen betaling, een abonnement kan worden genomen. Dit betreft het bondstijdschrift Schietsport en het KNSA-vademecum. Voor deze  abonnementen is het niet noodzakelijk om een (bij de KNSA geregistreerde) schutter te zijn.

Bondstijdschrift

Het bondstijdschrift “Schietsport” is specifiek bedoeld voor sportschutters die via een schietvereniging bij de KNSA zijn aangesloten en deze schutters ontvangen “Schietsport” dan ook automatisch en kosteloos uit hoofde van hun lidmaatschap van een KNSA-vereniging op het bij de KNSA bekende postadres (of digitaal in een kiosk). Soms kan worden besloten om de “Schietsport” niet in gedrukte vorm maar uitsluitend in digitale vorm uit te brengen.

Sportschutters kunnen er voor kiezen om het bondstijdschrift “Schietsport” niet meer in papieren vorm maar uitsluitend digitaal te ontvangen. In dat geval kan via de KNSA-website daartoe een verzoek worden ingediend en ontvangt de lezer, wanneer de nieuwe uitgave “Schietsport” digitaal verschijnt, via een app of e-mail een bericht dat de nieuwe “Schietsport” klaarstaat.

Niet-KNSA-schutters en/of -verenigingen kunnen een abonnement op het KNSA-bondstijdschrift afsluiten; de kosten daarvan bedragen € 30,00 per jaar voor 4 exemplaren (gedrukt of digitaal). Een abonnement kan, uitsluitend schriftelijk, worden aangevraagd bij het Bondsbureau in Leusden, onder vermelding van naam- en adresgegevens; eventueel per e-mail via: ledenadministratie@knsa.nl. U dient dan aan te geven of u een digitale of een papieren versie wilt ontvangen.

Na ontvangst van dit schriftelijk verzoek, wordt een factuur aan de aanvrager toegezonden en na betaling van die factuur wordt het abonnement van kracht. Het abonnement wordt jaarlijks verlengd indien de factuur voor dat jaar (die automatisch wordt verzonden in november) door de betrokkene wordt voldaan. Bij het niet voldoen van deze factuur, wordt het abonnement automatisch uit het bestand verwijderd, zonder verdere financiële consequenties.

Opzeggingen kunnen ook tussentijds worden doorgegeven; in dat geval wordt het abonnement en dus ook de verzending van het bondstijdschrift of de toegang tot het digitale bondstijdschrift, per direct stopgezet en worden de gegevens uit het KNSA-abonnementenbestand verwijderd.  


KNSA-vademecum (pocket-uitvoering)undefined

In het KNSA-vademecum worden een aantal belangrijke reglementen gebundeld, zoals het KNSA Schiet- en Wedstrijdreglement deel I tot en met X (inclusief het Dopingreglement), de KNSA-statuten, KNSA-huishoudelijk reglement, het Tuchtreglement van de KNSA, alsmede de ISSF- en MLAIC-reglementen. Het Vademecum is een handzame pocket (12 x 17 cm) met naar schatting 600 pagina’s, die jaarlijks bij de aanvang van het nieuwe wedstrijdseizoen per 1 oktober opnieuw wordt uitgebracht, inclusief de op dat moment (1 oktober) goedgekeurde wijzigingen in die nationale en internationale reglementen.

Het Schiet- en Wedstrijdreglement zoals gepubliceerd op de KNSA-website is altijd de laatste, actuele versie, inclusief eventuele aanpassingen die na 1 oktober nog door het Algemeen Bestuur zijn vastgesteld voor het desbetreffende wedstrijdseizoen. Zie: https://www.knsa.nl/de-knsa/wet-en-regelgeving/schiet-en-wedstrijdreglementen/knsa/

Om verzekerd te zijn van de jaarlijkse toezending van het KNSA-vademecum is het mogelijk om hiertoe een abonnement te nemen tegen een gereduceerd tarief (ten opzichte van de gelimiteerde oplage in de losse verkoop). Een abonnement kan worden afgesloten via de KNSA-webshop door dit artikel in de webshop af te rekenen, uiterlijk op 1 september van enig jaar. Abonneehouders ontvangen automatisch jaarlijks (in juli) een factuur voor eventuele voortzetting van het abonnement. Bij het niet voldoen van de factuur, wordt het abonnement op het KNSA-vademecum automatisch verwijderd uit het bestand, zonder verdere financiële consequenties.

Na betaling van de factuur, wordt de nieuwe pocket vervolgens in de loop van het najaar van het desbetreffende jaar aan de betrokkenen toegezonden.