de KNSA

Provinciale sportorganisaties

De provinciale overheid heeft in Nederland veelal weinig van doen met sport. Voor zover sport wordt gezien als overheidstaak, wordt die aangestuurd vanuit het rijk of vanuit de gemeente. Verreweg de grootste Nederlandse overheidsinvestering in de sport komt via accommodatiesubsidies op naam van de gemeentes.

Iedere provincie heeft echter wel een eigen provinciale sportorganisatie die sportverenigingen, maatschappelijke organisaties, scholen en gemeenten lokaal kan ondersteunen en adviseren op verschillende terreinen, zoals sportbeleid, sportstimulering, gezondheid, deskundigheidsbevordering, ledenwerving, vrijwilligerswerk, financiering en samenwerking. Zij geven adviezen aan gemeenten op gebied van sportbeleid en sportaccommodaties en leiden grote projecten. Dat kan zijn in opdracht van verenigingen en overheden maar ook op eigen initiatief. Sommige van die provinciale sportorganisaties krijgen nog wel een instellingssubsidie van hun provincie; andere moeten het tegenwoordig doen met projectsubsidies en alternatieve financieringsbronnen.

Voorheen waren dit de Provinciale Sportraden, verenigd in het Interprovinciaal Overleg Sport (IOS) en gesubsidieerd vanuit de overheid en met een bijdrage vanuit de Lotto. Na afbouw van de lottogelden werd het IOS echter gereduceerd tot informatieplatform zonder bureau en zonder personeel. Inmiddels hebben de 12 provinciale sportorganisaties zich weer verenigd in een nieuw landelijk platform “Sportkracht12” dat niet alleen informatie wil uitwisselen maar ook gezamenlijk opdrachtnemer kan zijn voor (landelijke) projecten die lokaal, regionaal of provinciaal worden uitgevoerd.

Binnen Sportkracht12 werken de 12 provinciale sportorganisaties nauw met elkaar samen. Door te praten met landelijke organisaties, verenigingen, scholen, sportbonden, gemeentes en ministeries kunnen zij als uitvoeringsorganisatie een landelijk dekkend netwerk bieden. Zij hebben een uitvoerende rol bij het Jeugdsportfonds en een belangrijke rol bij het bouwen van een infrastructuur voor de gehandicaptensport. In dat kader werken de provinciale sportorganisaties samen met de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), NOC*NSF en het ministerie van VWS.

Voor vragen over provinciale zaken en provinciale ontwikkelingen is het raadzaam om contact op te nemen met de provinciale sportorganisatie die uw vereniging wellicht nader kunnen ondersteunen (bijvoorbeeld subsidie voor de bouw van een nieuwe accommodatie of de organisatie van specifieke evenementen of voor het opvragen van sportdeelnamecijfers).

Een overzicht van al deze 12 provinciale sportorganisaties:

Regio Noord
• Huis voor de Sport Groningen
• Sport Fryslân
• Sport Drenthe

Regio Oost
• Sportservice Overijssel 
• Sportservice Flevoland
• Gelderse Sport Federatie 

Regio Zuid
• Sport Zeeland
• Sportservice Noord-Brabant 
• Huis voor de Sport Limburg

Regio West
• Sportservice Provincie Utrecht
• Sportservice Noord-Holland
• Sportservice Zuid-Holland

Meer informatie omtrent Sportkracht12 treft u aan op de website: www.sportkracht12.nl.