de KNSA

Milieuwetgeving

In Nederland en ook andere landen staat het milieu en de milieuwetgeving sterk in de belangstelling. De gemiddelde (schiet)sportaccommodatie is niet de grootste vervuiler van het milieu en ook niet de grootste gebruiker van grondstoffen en energie. Toch zorgen alle sportaccommodaties in Nederland samen voor een behoorlijke invloed op het milieu. Om dit zo veel mogelijk te beperken is het goed als er binnen (schiet)sportaccommodaties systematisch aandacht wordt geschonken aan milieubeheer.

Alle schietsportaccommodaties waren in het verleden verplicht een vergunning Wet milieubeheer, later: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), aan te vragen. De voorschriften in die vergunning gaven dan het overgrote deel van alle milieuvoorschriften waaraan men zich moest houden. Lang geleden was dat een hinderwetvergunning; later werd dat een milieuvergunning en recent heette het omgevingsvergunning. In sommige gevallen was aanvullend onderzoek noodzakelijk zoals geluidsonderzoek of bodemonderzoek.  

Vanaf 1 januari 2013 is voor alle (overdekte) binnen-schietbanen in Nederland de vergunningsplicht voor de milieuzaken echter geheel vervallen en is daarop het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende Activiteitenregeling van toepassing. Ook voor buiten-schietbanen is dat sinds 1 januari 2016 het geval. Er hoeft voor schietbanen dan dus geen (omgevings-)vergunning meer te worden aangevraagd maar er hoeft alleen nog een melding te worden gedaan. Een en ander is eenvoudiger en ook is de proceduretijd korter geworden. Een aantal bepalingen is door dit Activiteitenbesluit versoepeld maar anderzijds zijn er ook eisen verzwaard, zoals de eisen aan ventilatie en filtering voor binnen-schietbanen, ter voorkoming van een te hoge uitstoot van stofdeeltjes zoals van lood, koper, zink en dergelijke.

Alhoewel door het Activiteitenbesluit de vergunningplicht vervalt is het niet zo, dat de vergunning en alle voorschriften daaruit meteen zijn vervallen. Voor alle schietbanen was er een overgangsperiode van drie jaar, die inmiddels voorbij is. Alleen het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling zijn nu geldig voor schietbanen, eventueel aangevuld met maatwerkvoorschriften. Die maatwerkvoorschriften kunnen ervoor zorgen dat als een schietbaan afwijkt van het Activiteitenbesluit of van de -regeling, deze afwijking toch gelegaliseerd wordt. Het is dan eigenlijk een mini-vergunning voor iets specifieks. In de afgelopen jaren heeft de KNSA voor bepaalde zaken met succes geadviseerd en nader onderzoek gedaan, zodat maatwerkvoorschriften werden verleend.

Er is tot eind 2020 nog wel een uitzondering op het vervallen van de vergunningen voor buiten-schietbanen, indien er in een bestaande vergunning geluidvoorschriften staan en niets is veranderd, vervallen die pas op 1 januari 2021. De nieuwste geluidvoorschriften (dus uit het Activiteitenbesluit) zijn sterk afwijkend van die welke vroeger in de vergunningen stonden. Omdat het meten en berekenen geheel anders is geworden, is vaak niet duidelijk of kan worden voldaan aan de nieuwe voorschriften.

Er zijn vrij veel schietbanen waar al jarenlang niets is gewijzigd, zodat niemand naar dit soort zaken heeft gekeken. Is die (oude) vergunning nu dan geheel zonder nut? Nee, zeker niet. De voorschriften gelden niet meer, maar het gebruik moet wel voldoen aan hetgeen destijds was aangevraagd (en vergund), bijvoorbeeld het aantal banen, de ligging, kalibers en schiettijden. Ook kan het bestaande rechten aantonen.


Klik hier voor de integrale versie van Activiteitenbesluit en -regeling zoals in de Staatscourant is gepubliceerd, waarin in geel de voorschriften voor schietinrichtingen zijn weergegeven.

Bij de bouw of verbouwing van een schietbaan is nog wel een vergunning nodig, namelijk dat deel van de omgevingsvergunning dat vroeger bouwvergunning heette. Ook moet men voldoen aan de technische eisen uit het Bouwbesluit.

Vanaf 1 januari 2022 (volgens de planning) wordt de milieu-/omgevingswetgeving geheel opnieuw opgebouwd. Een behoorlijk aantal wetten, zoals de Wet milieubeheer, de Wabo en de Woningwet, gaan dan geheel of grotendeels over in de nieuwe Omgevingswet. Voor de praktijk is belangrijker dat regelingen zoals het Activiteitenbesluit, overgaan in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). In dit Bal staan de voorschriften, die overigens vrijwel ongewijzigd zijn ten opzichte van het Activiteitenbesluit. Op één belangrijke uitzondering na: de geluidnormen. Die geluidnormen worden niet meer centraal vastgesteld maar door elke gemeente afzonderlijk. De verwachting is wel dat daarbij gewoonlijk een norm wordt gekozen die nu ook geldt (namelijk 50 dB(A), maar een gemeente zou daarvan dus ook kunnen afwijken. De KNSA zal de invoering van deze wetgeving nauwlettend volgen om ongewenste gevolgen voor haar leden te voorkomen en zal haar leden tijdig informeren.

Via het KNSA-bondsbureau kunnen aangesloten verenigingen verdere adviezen verkrijgen voor hun schietbaan indien zij met de nieuwe regels te maken krijgen.