de KNSA

Collectieve kortingsregeling

SENA
De nationale sportkoepel NOC*NSF is destijds met de SENA een collectieve prijs- en incassoregeling overeengekomen voor de sportsector. Deze collectieve regeling geldt overigens niet voor verpachte sportkantines. Een en ander heeft ertoe geleid dat de KNSA, als lid van NOC*NSF, met SENA een standaard-overeenkomst kon afsluiten, waardoor aangesloten verenigingen in de gelegenheid worden gesteld zich hiervoor bij de KNSA aan te melden, waarna de KNSA voor opgave bij de SENA zal zorgdragen.

Het voordeel van deze procedure is dat verenigingen zich op betrekkelijk eenvoudige wijze kunnen aanmelden bij de SENA, de betaling verrichten aan de KNSA, waarna de KNSA voor verdere afhandeling zal zorgdragen. Een ander voordeel van deze collectieve regeling is dat deze verenigingen voor een sterk gereduceerde prijs aan hun betalingsverplichting jegens de SENA kunnen voldoen.

Verenigingen die gebruik maken van de collectieve SENA-regeling, door zich aan te melden via hun Associatie, de KNSA dus, ontvangen 20% korting op het tarief dat zij moeten betalen indien zij zich rechtstreeks bij de SENA aanmelden. De vergoeding is in overleg vastgesteld en gebaseerd op een gemiddelde kantine-oppervlakte van 200 m2. Het SENA-tarief per KNSA-vereniging bedraagt op dit moment € 167,07 per kalenderjaar.

 

BUMA
Sinds 2008 heeft de KNSA tevens een collectieve (kortings-)regeling kunnen afsluiten met de BUMA voor de bij haar aangesloten verenigingen c.q. stichtingen.

Voor de BUMA-regeling is de KNSA er weliswaar niet in geslaagd een tarief te bereiken dat gelijk is aan het tarief van de SENA, maar desalniettemin zijn wij van mening dat dit tarief vele malen gunstiger is dan de tarieven die verenigingen betalen wanneer zij rechtstreeks door BUMA worden aangeslagen. Uit de ons ter beschikking staande gegevens blijkt dat voor de meeste verenigingen geldt dat zij een veelvoud van dit tarief nu betalen, dan wel worden gesommeerd om dat te betalen. Het BUMA-tarief per KNSA-vereniging bedraagt momenteel € 163,05 per kalenderjaar.

Voor verenigingen met een niet-verpachte sportkantine waar muziek wordt gedraaid, die zich niet bij de SENA en BUMA aanmelden, hetzij door middel van de collectieve regeling via de KNSA, hetzij rechtstreeks, zullen de kosten bij een eventuele controle beduidend hoger zijn.

 

AANMELDEN Collectieve kortingsregeling

Voor deelname aan de SENA-regeling kunnen verenigingen zich aanmelden met ingang van het eerstvolgende kalenderjaar (2022). De SENA-regeling geldt voor één kalenderjaar (van 1 januari tot en met 31 december) en aanmeldingen hiervoor worden van kracht per 1 januari 2022.

Ook de BUMA-regeling geldt voor één kalenderjaar (van 1 januari tot en met 31 december) en aanmeldingen hiervoor worden dan van kracht per 1 januari 2022.

Aangezien het evident is dat die verenigingen die deelnemen aan de collectieve regeling voor de SENA-rechten, ook verplicht zijn BUMA-rechten te voldoen, is het aanmeldingsformulier SENA-/BUMA-regeling gecombineerd. Het aanmeldingsformulier voor deze collectieve regelingen kunt u hier downloaden. 

Indien uw vereniging van de kortingsregeling gebruik wenst te maken, kunt u dit formulier invullen en aan het Bondsbureau van de KNSA verzenden. De vereniging ontvangt vervolgens jaarlijks de factuur van de KNSA.

 

AFMELDEN Collectieve kortingsregeling
Verenigingen die geen muziek meer ten gehore brengen in hun kantine en zich derhalve willen afmelden voor de kortingsregeling, dienen de KNSA daarover schriftelijk te informeren. De afmelding treedt dan in werking met ingang van het eerstvolgende kalenderjaar. Schietsportverenigingen die het KNSA-lidmaatschap opzeggen, worden automatisch verwijderd uit de regeling.