de KNSA

Overige wet- en regelgeving

Tabakswet
De Tabakswet voorziet in een rookverbod voor (gesubsidieerde) binnensportaccommodaties. Niet-gesubsidieerde (commerciële) sportinrichtingen en instellingen voor de buitensport hoefden tot voor kort niet rookvrij te zijn. De Rijksoverheid is echter van mening dat het onderscheid tussen binnen- en buitensport ongewenst is en in de praktijk moeilijkheden oplevert bij de handhaving.

Door de Overheid is het besluit genomen dat de gehele sportsector, tegelijk met de horeca-, kunst- en cultuursector, rookvrij moest zijn per 1 juli 2008. Sindsdien is roken in sportaccommodaties niet meer toegestaan. Een wel of niet besloten karakter van de vereniging is in dezen niet relevant. Het verenigingsgebouw, onafhankelijk van in wiens eigendom dat is, is een "inrichting op het terrein van de sport" en roken is, ingevolge de Tabakswet, niet meer toegestaan.

De werkingssfeer van deze algemene maatregel van bestuur strekt zich dus uit tot alle sportaccommodaties waaronder sportkantines, ongeacht of zij door de overheid gesubsidieerd worden en ongeacht of het om binnen- of buitensport gaat.

Er mag wel gerookt worden in aparte, afsluitbare daarvoor bestemde, aangeduide rookruimten. De controle op het rookverbod is in handen van de Voedsel en Warenautoriteit (VWA). De boetes die worden opgelegd bij het overtreden van deze bepaling zijn hoog.

Auteurswet en andere afdrachten
Indien in de sportkantine een televisie staat, dient daarvoor een vergoeding betaald te worden. Voorheen werd kijk- en luistergeld betaald. Dat is echter afgeschaft en nu is er een stichting in het leven geroepen die de gelden voor het gebruik van televisie int, de Stichting VIDEMA. Meer informatie is te vinden op: www.videma.nl.

Veel beeldmateriaal (van KNSA-publicaties zoals internet en brochures) is auteursrechtelijk beschermd, hetgeen betekent dat deze niet zonder meer mogen worden overgenomen door middel van het fotokopiëren hiervan. De Auteurswet kan in zo'n geval worden overtreden.

Schietverenigingen en/of schutters die gebruik willen maken van (KNSA-)beeldmateriaal dienen hiertoe derhalve eerst contact op te nemen met het Bondsbureau, dan wel de desbetreffende bron te vragen om toestemming.

Reprorecht
Sinds 1 februari 2003 zijn bedrijven en instellingen verplicht jaarlijks een vergoeding te betalen voor het fotokopiëren uit bijvoorbeeld boeken, kranten, tijdschriften en soortgelijke uitgaven. Deze verplichting geldt ook voor schietsportverenigingen. Zonder betaling van de vergoeding is fotokopiëren uit deze werken niet toegestaan en pleegt men misbruik op het AUTEURSRECHT van de makers hiervan. De Stichting Reprorecht is aangewezen om deze vergoedingen te innen.

De Stichting Reprorecht maakt per instelling een INSCHATTING van de verschuldigde vergoeding. Elk jaar ontvangen alle bedrijven en instellingen een factuur met daarop een specificatie van de verschuldigde vergoeding, waarbij de mogelijkheid wordt geboden om de gegevens te corrigeren.

Vooralsnog is de sportsector nog niet aan de beurt om te worden benaderd door de stichting, maar het is wel zaak als sportvereniging rekening te houden met het feit dat dit binnenkort kan gaan gebeuren. Van belang is dan om het eigen kopieergedrag in kaart te brengen. Er zal zeer waarschijnlijk geen collectieve regeling komen, omdat de sector hiervoor te divers is.

 

Bouwbesluit, bouwvergunning en bestemmingsplan
Als de vereniging gaat bouwen, zal zij rekening moeten houden met de verschillende regels die daarop van toepassing zijn. Ten eerste moet worden bekeken of het bouwplan past binnen het bestemmingsplan van de gemeente. Dit bestemmingsplan is in te zien bij de gemeente en ook digitaal te bekijken.

 

Een belangrijke stap is ook de controle of er wel of geen bouwvergunning nodig is. De bouwvergunning is een onderdeel van de Omgevingsvergunning. Voor sommige kleine gebouwen of kleine verbouwingen is geen vergunning nodig. Door contact op te nemen met de gemeente of digitaal op omgevingsloket.nl kunnen verenigingen dit nagaan.

 

Een gebouw moet voldoen aan bepaalde technische eisen, vooral daar waar het gaat om de sterkte van de constructie. Die eisen staan in het Bouwbesluit.