de KNSA

Schiet- en Wedstrijdreglementen

Eén van de belangrijkste taken van de KNSA is het organiseren van wedstrijden. Dat zijn kampioenschappen op het niveau van afdelingen, districten maar ook landelijk, de zogenaamde Nederlandse Kampioenschappen. Daarnaast worden in veel disciplines competities georganiseerd.

Al deze wedstrijden zijn onderworpen aan reglementen. De KNSA heeft daarvoor het zogenaamde Schiet- en Wedstrijdreglement deel I tot en met deel X opgesteld. Deel I zijn de algemene bepalingen waaraan alle schietsportdisciplines zijn onderworpen, en daarna volgen specifieke delen voor wapengroepen, zoals Luchtgeweer, Groot Kaliber Geweer en Kleiduivenschieten, maar ook een Juniorenreglement en een specifiek reglement voor sportschutters met een lichamelijke beperking (Gehandicaptenreglement).

Het Schiet- en Wedstrijdreglement wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur (overeenkomstig artikel 39, lid 1 van de KNSA-statuten). Deze vaststelling vindt meestentijds plaats op instigatie of na consultatie van de desbetreffende Landelijke Technische Commissies. Wijzigingen die door het Algemeen Bestuur zijn goedgekeurd, treden altijd per direct in werking. Vervolgens worden de wijzigingen die in het afgelopen jaar reeds zijn goedgekeurd en in werking zijn getreden, aan de eerstvolgende Algemene Vergadering voorgelegd, ter bekrachtiging.

De KNSA streeft ernaar om tijdens c.q. in het begin van een wedstrijdseizoen zo weinig mogelijk reglementswijzigingen meer aan te brengen en deze zoveel mogelijk in portefeuille te houden voor een volgend wedstrijdseizoen, maar mede op instigatie van de Landelijke Technische Commissies, kunnen er ook gedurende een wedstijdseizoen wijzigingen worden aangebracht.

Het Schiet- en Wedstrijdreglement zoals gepubliceerd op de KNSA-website is altijd (een publicatie van) de laatste, actuele versie, inclusief eventuele aanpassingen die na 1 oktober nog zijn vastgesteld voor het desbetreffende wedstrijdseizoen. Zie: https://www.knsa.nl/de-knsa/wet-en-regelgeving/schiet-en-wedstrijdreglementen/knsa/

Naast het nationale Schiet- en Wedstrijdreglement van de KNSA, kent de schietsport nog internationale reglementen, zoals het reglement van de ISSF (International Shooting Sport Federation). Dat reglement regelt wedstrijden in de internationale Pistool-, Geweer- en Kleiduiven-disciplines. En dan is er nog het reglement voor de internationale Historische Wapensdisciplines, het zogenaamde reglement van de MLAIC (Muzzle Loaders Associations International Confederation). Deze reglementen zijn belangrijk, omdat bij veel nationale disciplines die tevens internationale disciplines zijn, naar die internationale reglementen wordt verwezen. Het is immers niet nodig om het wiel twee keer uit te vinden.

In het Schiet- en Wedstrijdreglement voor sportschutters met een lichamelijke beperking (deel X) wordt regelmatig verwezen naar het daarop van toepassing zijnde internationale reglement (Shooting Rules & Regulations) van de IPC (International Paralympic Committee). Voor de moderne Vijfkamp (hardlopen, schermen, zwemmen, paardrijden en schieten) kent de KNSA geen eigen nationaal reglement; bij die wedstrijden wordt altijd gehanteerd het internationale reglement van de UIPM (Union Internationale de Pentathlon Moderne).

Deze reglementen hebben allemaal tot doel een zo gelijkwaardig mogelijke competitie tijdens wedstrijden en kampioenschappen te bewerkstelligen. Zo worden regels gesteld ten aanzien van het materiaal, zoals de wapens, de kleding, de munitie, enzovoorts, maar ook regels ten aanzien van het aantal schoten, de tijdsduur die maximaal gebruikt mag worden voor een wedstrijden en regels ten aanzien van de schietbaan, zoals de minimale verlichtingssterkte, de lengte van de baan, enzovoorts.

De publicatie van de verschillende reglementen zijn over 2 pagina's verdeeld, namelijk KNSA-reglementen en Internationale reglementen.