de KNSA

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (Wbtr)

Op 1 juli 2021 is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) in werking getreden. Deze Wet heeft als doel het bestuur van onder meer verenigingen en stichtingen te verbeteren.

Wat houdt de Wbtr in?

Met de Wbtr wordt de regeling voor bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen aangevuld, verduidelijkt en zoveel mogelijk in lijn gebracht met de bestaande regelingen die gelden voor Besloten Vennootschappen en Naamloze Vennootschappen (BV’s en NV’s). Dat geldt dus ook voor besturen van schietsportverenigingen (en tevens stichtingen bestaande uit meerdere schietsportverenigingen; meestal exploitatiestichtingen voor accommodaties).

Voor de wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met de inwerkingtreding van de Wbtr klik hier: www.eerstekamer.nl/behandeling/20201211/publicatie_wet

Aandachtspunten voor schietsportverenigingen

 • Taakvervulling bestuurders: In de Wbtr wordt nu specifiek bepaald dat bestuurders van een vereniging zich bij de vervulling van hun taak, moeten richten naar het belang van de rechtspersoon – in dit geval de schietsportvereniging.
 • Tegenstrijdig belang: Voorheen stond in de Wet dat, indien een vereniging een tegenstrijdig belang heeft met één of meerdere bestuurders van die vereniging, de algemene vergadering één of meerdere personen kon aanwijzen om die rechtspersoon te vertegenwoordigen. Dat verandert. De Wbtr bepaalt nu dat de geconflicteerde bestuurder niet mag deelnemen aan de beraadslagingen en besluitvormingen over het desbetreffende onderwerp. Dus wanneer er tijdens een bestuursvergadering of tijdens de algemene vergadering een onderwerp aan de orde is dat een tegenstrijdig belang kan hebben met één of meerdere bestuurders, mag/mogen die bestuurder(s) aan die gesprekken en besluitvorming niet deelnemen.

  Indien als gevolg daarvan, geen besluit kan worden genomen, is de algemene vergadering het aangewezen orgaan om het besluit te nemen, tenzij de statuten van de vereniging anders bepalen. De modelstatuten van de KNSA voor verenigingen bevatten een expliciete bepaling over het tegenstrijdig belang (zie artikel 8, lid 4). Indien geen expliciete bepaling over tegenstrijdig belang is opgenomen, hoeven de statuten niet aangepast te worden, als maar wordt voldaan aan de wettelijke bepaling van de Wbtr per 1 juli 2021.

  In de modelstatuten van de KNSA (artikel 8, lid 4) is voorts bepaald dat geen bestuurslid kan zijn diegene die op enigerlei wijze als privépersoon betrokken zijn bij de handel in wapens, munitie, schietsportartikelen, schietsportexploitatie of anderszins commerciële belangen hebben  die direct gelieerd zijn aan de schietsport. Deze voorwaarde is ook nog eens opgenomen in het Programma Basiscertificering van de KNSA.
 • Ontstentenis en beletregeling: Met de inwerkingtreding van de Wbtr moeten de statuten van verenigingen (en stichtingen) een bepaling bevatten waarin staat wat er moet gebeuren in het geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders van de vereniging. Bij ontstentenis gaat het om een situatie waarbij een bestuurder om wat voor reden dan ook niet meer kan functioneren of is ontslagen. Bij belet kan het gaan om bijvoorbeeld langdurige ziekte of een schorsing van een bestuurder. In de statuten van de schietsportvereniging moet dus - eenvoudig gezegd - worden bepaald wie er beslissingen mag nemen als niemand van het bestuur dat meer kan. In de modelstatuten van de KNSA is hierover een bepaling opgenomen, waarvan de verenigingen gebruik kunnen maken (zie artikel 9.3). 

  Op grond van de Wbtr moeten verenigingen dus bij hun eerstvolgende statutenwijziging hierover een bepaling opnemen; dat kan al heel binnenkort zijn, maar mag ook pas over een paar jaar, en is pas aan de orde bij de eerstvolgende statutenwijziging. Verenigingen hoeven hiervoor dus ook niet naar de notaris te gaan. Die bepalingen uit de (oude) statuten komen automatisch te vervallen zodra de Wbtr in werking is getreden, en op die bepalingen kan dan ook geen beroep meer worden gedaan.
 • Aansprakelijkheid bestuurders: Voor bestuurders van verenigingen en dus ook schietsportverenigingen, geldt dat bij een faillissement de curator de bestuurders aansprakelijk kan stellen voor het tekort in faillissement, als het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en het aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak voor het faillissement is. Inhoudelijk wijzigt de aansprakelijkheid dus niet, maar het toepassingsbereik wordt uitgebreid.

  Verenigingen kunnen natuurlijk de risico’s op aansprakelijkheid verminderen door de juiste maatregelen te nemen. Daarbij moet u denken aan: de inschrijving van de juiste bestuurders in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, zorgen voor notulen van vergaderingen en zo nodig een besluitenregister, leg schriftelijke overeenkomsten goed vast en pas het zogenaamde 4-ogenprincipe toe, zeker daar waar het financiële transacties betreft.
 • Meervoudig stemrecht: Het meervoudig stemrecht wordt beperkt. Dit betekent dat een bestuurder van een schietsportvereniging niet meer stemmen mag uitbrengen dan de rest van de bestuurders bij elkaar. Op deze manier wordt voorkomen dat één bestuurder alle zeggenschap heeft. Dat zou ook kunnen wanneer één bestuurder meerdere bestuursfuncties vervult en daarbij een meerderheid van stemmen in dat bestuur heeft.

  Mocht er in de statuten van de vereniging nog een regeling staan die deze situatie wel mogelijk maakt, dan blijft die nog uiterlijk vijf (5) jaar na de inwerkingtreding van de Wbtr bestaan (dus tot 1 juli 2026). Daarna komen deze regelingen te vervallen en moeten de statuten, zo nodig hierop worden aangepast.

  In de modelstatuten van de KNSA heeft nooit een dergelijke mogelijkheid gestaan, dus verenigingen die van dat model gebruik hebben gemaakt, hoeven hun statuten op dat punt niet aan te passen.

Wbtr-dossier inzake Wbtr:

Ook de nationale sportkoepel NOC*NSF heeft meer informatie over de Wbtr op internet geplaatst. Er is een dossier met een verzameling van informatie te vinden op: https://clubbase.sport.nl/kennisbank Dit dossier wordt zo nodig aangevuld met nieuwe informatie en biedt wellicht nog meer informatie voor verenigingen.

Stappenplan Wbtr voor KNSA-verenigingen

Als gevolg van deze nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen, heeft de KNSA, met ondersteuning van NOC*NSF, een stappenplan op maat voor de schietsportverenigingen gemaakt.

Stap 1:    Statutenwijziging: ja of nee?

Met de inwerkingtreding van de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen hoeven verenigingsbesturen niet per 1 juli 2021 direct de statuten te wijzigen. Pas wanneer de vereniging de statuten in de komende tijd gaat wijzigen, is het noodzakelijk ook de wijzigingen die voortvloeien uit de Wbtr daarin op te nemen.

Dat betekent dat, als de vereniging op dit moment geen bepaling in haar statuten heeft opgenomen waarin staat wie besluiten mag nemen bij ontstentenis of belet van het voltallige bestuur, dan moet die bepaling alsnog in de statuten worden opgenomen. Dat hoeft niet direct; dat mag ook over een paar jaar bij de eerstvolgende statutenwijziging. U kunt daarvoor het model van de KNSA gebruiken; klik daarvoor hier: Model Statuten voor schietvereniging (zie artikel 9.3).

Stel dat in de statuten van de schietsportvereniging nog een regeling voorkomt dat één bestuurder meer stemmen zou kunnen uitbrengen dan het totaalaantal stemmen van de rest van de bestuurders bij elkaar, geldt die regeling nog tot uiterlijk vijf jaar na de inwerkingtreding van de Wbtr (1 juli 2021). Daarna komt die regeling te vervallen en dienen verenigingen op dat punt hun statuten te wijzigen. Verenigingen kunnen er ook voor kiezen om op dit punt hun statuten binnen vijf jaar te wijzigen.

Stap 2:    Aansprakelijkheid bestuur groter: ja of nee?

Met de Wbtr is het bereik van de aansprakelijkheid niet toegenomen. Wat wel gewijzigd is, is dat wanneer een vereniging – en dus ook een schietsportvereniging – met een faillissement te maken krijgt, de bestuurders persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden. De vereniging hoeft daarvoor niets te regelen; dat kan wel door uw bestuurders bijvoorbeeld voor die aansprakelijkheid te verzekeren. De KNSA biedt een dergelijke verzekering aan; als uw vereniging die nog niet heeft afgesloten, kunt u dat alsnog doen. Voor nadere informatie over die verzekering klik hier: Bestuurdersaansprakelijkheid.

Stap 3:   

Tegenstrijdig belang: ja of nee?

Voor bestuurders van schietsportverenigingen geldt reeds dat er geen belangenverstrengeling mag zijn. In het Programma Basiscertificering van de KNSA is in artikel 1.5 bepaald dat bestuursleden van de schietsportvereniging niet op enigerlei wijze als privépersoon betrokken mogen zijn bij de handel in wapens, munitie, schietbaanexploitatie en/of anderszins commerciële belangen mag hebben die direct zijn gelieerd aan de schietsport. De Wbtr voegt daaraan toe dat, wanneer er een tegenstrijdig belang is, de desbetreffende bestuurder aan de gesprekken en besluitvorming over dat onderwerp niet mag deelnemen. Mocht in dat geval geen besluit genomen kunnen worden, dan moet de Algemene Vergadering van de vereniging uiteindelijk het besluit nemen. De KNSA adviseert verenigingen om deze bepaling in de statuten op te nemen. Voor een model daarvoor klik hier: Model Statuten voor schietvereniging, artikel 8, lid 4.

De schietsportverenigingen zijn niet verplicht om deze bepaling op te nemen in de statuten, zolang de statuten niet de mogelijkheid bieden dat een conflicterende bestuurder mag deelnemen aan de beraadslagingen en de besluitvorming van de vereniging.

 

Overzicht downloads:

 1. Model Statuten voor schietvereniging

 2. aanvraagformulier Bestuurdersaanspakelijkheidsverzekering