de KNSA

Wet milieubeheer en Activiteitenbesluit

In Nederland en ook andere landen staat het milieu en de milieuwetgeving sterk in de belangstelling. De gemiddelde (schiet)sportaccommodatie is niet de grootste vervuiler van het milieu en ook niet de grootste gebruiker van grondstoffen en energie. Toch zorgen alle sportaccommodaties in Nederland samen voor een behoorlijke invloed op het milieu. Om dit zo veel mogelijk te beperken is het goed als er binnen (schiet)sportaccommodaties systematisch aandacht wordt geschonken aan milieubeheer.

Alle schietsportaccommodaties waren in het verleden verplicht een vergunning Wet milieubeheer aan te vragen. De voorschriften in die vergunning gaven dan het overgrote deel van alle milieuvoorschriften waaraan men zich moest houden. Lang geleden was dat een hinderwetvergunning; later werd dat een milieuvergunning en recent heette het omgevingsvergunning. In sommige gevallen was aanvullend onderzoek noodzakelijk zoals geluidsonderzoek of bodemonderzoek.  

Vanaf 1 januari 2013 is voor alle (overdekte) binnen-schietbanen in Nederland de vergunningsplicht voor de milieuzaken echter geheel vervallen en is daarop het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende Activiteitenregeling van toepassing. Ook voor buiten-schietbanen is dat sinds 1 januari 2016 het geval. Er hoeft voor schietbanen dan dus geen (omgevings-)vergunning meer te worden aangevraagd maar er hoeft alleen nog een melding te worden gedaan. Een en ander is eenvoudiger en ook is de proceduretijd korter geworden. Een aantal bepalingen is door dit Activiteitenbesluit versoepeld maar anderzijds zijn er ook eisen verzwaard, zoals de eisen aan ventilatie en filtering voor binnen-schietbanen, ter voorkoming van een te hoge uitstoot van stofdeeltjes zoals van lood, koper, zink en dergelijke.

Alhoewel door het Activiteitenbesluit de vergunningplicht vervalt is het niet zo, dat de vergunning en alle voorschriften daaruit meteen zijn vervallen. Voor binnen-schietbanen was er vanaf 2013 een overgangsperiode van drie jaar, die inmiddels voorbij is. Alleen het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling zijn nu geldig voor binnen-schietbanen, eventueel aangevuld met maatwerkvoorschriften. Die maatwerkvoorschriften kunnen ervoor zorgen dat als een schietbaan afwijkt van het Activiteitenbesluit of van de -regeling, deze afwijking toch gelegaliseerd wordt. Het is dan eigenlijk een mini-vergunning voor iets specifieks.

Voorschriften in een bestaande vergunning voor buitenschietbanen blijven in veel gevallen nog drie jaar geldig, dus tot 1 januari 2019. Dit kan van belang zijn als de nieuwe eisen uit het Activiteitenbesluit zwaarder zijn dan wat destijds is vergund. De eigenaar of exploitant van de schietbaan heeft dan nog drie jaar de gelegenheid om de baan aan te passen. Dit geldt niet alleen als het echt in de voorschriften van de vergunning staat, maar ook als het destijds in de vergunningaanvraag stond en stilzwijgend is vergund. In sommige gevallen blijven die voorschriften toch niet geldig; dat is het geval als het bevoegd gezag op dat punt niet mag afwijken van het Activiteitenbesluit. In dat geval moet aan de nieuwe voorschriften worden voldaan. Om het nog ingewikkelder te maken: indien er in een bestaande vergunning geluidvoorschriften staan en niets verandert, blijven die vijf jaar geldig, dus tot 1 januari 2021.

Klik hier voor de integrale versie van Activiteitenbesluit en -regeling zoals in de Staatscourant is gepubliceerd, waarin in geel de voorschriften voor schietinrichtingen zijn weergegeven.

Op 1 januari 2017 zijn enige reparaties aangebracht aan het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. Voor een aantal schietbanen kunnen deze wijzigingen van groot belang zijn. Een deel ervan is op verzoek van de KNSA door het ministerie doorgevoerd. Hier kunt u zelf de wijzigingen bekijken. In dit document zijn alleen de voorschriften weergegeven die betrekking hebben op schietbanen.

Bij de bouw of verbouwing van een schietbaan is nog wel een vergunning nodig, namelijk dat deel van de omgevingsvergunning dat vroeger bouwvergunning heette.

Via het KNSA-bondsbureau kunnen aangesloten verenigingen verdere adviezen verkrijgen voor hun schietbaan indien zij met de nieuwe regels te maken krijgen.