Home

Magnum munitie

donderdag 21 april 2011

Al geruime tijd is bij KNSA-wedstrijden in de Pistooldisciplines het gebruik van Magnum-munitie verboden. Dat verbod komt vooral voort uit het feit dat in het verleden veel Hinderwetvergunningen en tegenwoordig Milieuvergunningen van schietbanen in Nederland het gebruik van die munitie verboden. Vanwege die situatie was het niet mogelijk om vuurwapens aan te schaffen die uitsluitend geschikt waren voor het gebruik van Magnum-munitie. Dat geldt niet voor vuurwapens die, behoudens voor Magnum-munitie, ook geschikt zijn voor het gebruik van andere munitie zoals bijlvoorbeeld munitie .38 Special.

Dat betekende in de praktijk dat weliswaar het gebruik van Magnum-munitie in KNSA-wedstrijden niet was toegestaan, maar dat buiten wedstrijdverband het gebruik van die munitie wel toegestaan was, binnen de zogenaamde door de Circulaire wapens en munitie genoemde “facultatieve disciplines”.

Inmiddels is gebleken dat veel Milieuvergunningen van schietbanen het gebruik van Magnum-munitie niet meer verbieden. Ook is gebleken dat veel sportschutters weliswaar gebruik maken van een Magnum-patroon c.q. -huls, maar met een beduidend lagere kruitlading dan de lading die af fabriek wordt meegeleverd. Een en ander heeft bij het KNSA-bestuur tot voortschrijdend inzicht geleid.

Het bestuur van de KNSA heeft daarom in haar vergadering van 15 maart 2011 besloten om de mogelijkheden te onderzoeken om het gebruik van Magnum-munitie voor bepaalde disciplines en mogelijk onder restricties, toe te staan. Teneinde de wedstrijdorganisaties in Nederland, en in het bijzonder de verenigingen die wedstrijden organiseren niet te frustreren, zullen in overleg met de technische mensen, de reglementen worden aangepast. De inwerkingtreding zal niet eerder plaatsvinden dan voor het komende wedstrijdseizoen, te weten op 1 oktober 2011.

Een en ander is medegedeeld op de Algemene Vergadering van de KNSA van 9 april jongstleden in de jaarrede van de voorzitter KNSA. De voorzitter heeft daar nog aan toegevoegd dat naar verwachting de disciplines Militair Pistool en Action Shooting voor het gebruik van Magnum-munitie zullen worden aangewezen. Het is evident dat het gebruik van Magnum-munitie in het nieuwe wedstrijdseizoen alleen mogelijk is wanneer de Milieuvergunning van de desbetreffende schietinrichting dat toestaat en ook het verenigingsbestuur daarmee akkoord gaat.

Het blijft wat het KNSA-bestuur betreft, geen bezwaar om Magnum-munitie buiten de KNSA-wedstrijden om, te gebruiken overeenkomstig de mogelijkheden voor facultatieve disciplines, zoals genoemd in de Circulaire wapens en munitie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.