Home

Afspraken inzake dynamische disciplines

dinsdag 4 december 2012

Op verzoek van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, heeft de KNSA tezamen met de NPSA en de APS, constructief overleg gevoerd teneinde te komen tot nadere regulering bij de beoefening van dynamische schietsportdisciplines.

Een en ander heeft inmiddels geleid tot een voorstel aan het Ministerie van V&J, behelzende aanvullende voorwaarden zoals de minister dat in zijn brief van 19 juni 2012 aan de Tweede Kamer heeft geschreven. Deze aanvullende voorwaarden hebben betrekking op de verkrijging van het lidmaatschap bij verenigingen die dynamische schietsportdisciplines beoefenen, de verkrijging van een wapenverlof voor een vuurwapen dat bestemd is voor de beoefening van deze disciplines, normen waaraan verenigingen dienen te voldoen voor de beoefening van dynamische disciplines en normen voor kaderleden die betrokken zijn bij de beoefening van dynamische disciplines.

In de hier bijgevoegde bijlage vindt u terug het voorstel zoals dat aan het ministerie is gedaan en dat is opgesteld gezamenlijk door de KNSA, NPSA en APS met de bij dat voorstel behorende bijlagen afkomstig van de NPSA en de APS.

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft inmiddels met het voorstel ingestemd.