Home

Algemene Vergadering 2012

woensdag 2 mei 2012

Op 14 april 2012 is de Algemene Vergadering van de KNSA gehouden op het Nationaal Sportcentrum Papendal. Een grote opkomst met maar liefst 404 personen, zijnde de afgevaardigden van 222 verenigingen inclusief 27 genodigde personen. 78 verenigingen waren met kennisgeving en 478 verenigingen zonder kennisgeving afwezig.

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste besluiten genomen tijdens deze vergadering. Later volgt nog een letterlijk, woordelijk uitgewerkt verslag van deze vergadering, dataan alle KNSA-verenigingen zal worden verzonden.

Wijziging KNSA Statuten

Een voorstel van het KNSA-bestuur voor wijziging van de KNSA-statuten in artikel 9.2 en artikel 13.1 is door de Algemene Vergadering geaccordeerd. De wijziging in artikel 9.2 behelst een toevoeging, inhoudende dat wanneer aan een schutter de status van schutter wordt ontnomen, de desbetreffende schutter tegen die beslissing in protest kan gaan bij het Dagelijks Bestuur. Pas wanneer de betrokkene in het ongelijk wordt gesteld door het Dagelijks Bestuur, kan de desbetreffende schutter in beroep gaan bij de Commissie van Beroep.

De wijziging in artikel 13.1 behelst een vermindering van het maximale aantal leden in het Algemeen Bestuur, te weten 9 personen; een oneven aantal overeenkomstig de Code Goed Sportbestuur.

Inmiddels is aan de notaris verzocht de wijzigingen in notariële akte vast te leggen. Vooruitlopend daarop, zijn de Statuten op de KNSA-website – vanwege de interne werking van deze wijzigingen – reeds verwerkt.

Wijziging KNSA Huishoudelijk Reglement

Het Algemeen Bestuur had een voorstel voor wijziging van het Huishoudelijk Reglement voorgelegd aan de Algemene Vergadering. Deze wijziging hield verband met de brieven van de Minister van Veiligheid & Justitie van 27 oktober 2011 en 28 maart 2012. De Minister kondigt in beide brieven aan dat hij in regelgeving wil vastleggen dat wapenverlofhouders lid moeten zijn van hoogwaardige schietverenigingen en dat hij, met het oog hierop, de kwaliteit van verenigingen wil versterken door middel van een nadere certificering van die verenigingen. De wijziging in het Huishoudelijk Reglement moest bereiken een borging voor basiscertificering waaraan alle KNSA-verenigingen zouden moeten voldoen.

In aanloop naar de Algemene Vergadering bleek echter dat er onvoldoende draagvlak voor de verplichte basiscertificering was en dus voor een wijziging als deze in het Huishoudelijk Reglement. Op grond daarvan heeft het Algemeen Bestuur besloten het desbetreffende agendapunt te schrappen en de voorgestelde wijziging niet in stemming te brengen. Wat daarvan de consequenties zullen zijn, is op dit moment niet duidelijk; het Algemeen Bestuur beraadt zich hierover.

Voor wat betreft de programma-inhoud van de basiscertificering is toegezegd in de Algemene Vergadering datalle gemaakte opmerkingen c.q. verzoeken om wijziging en aanvulling in de komende tijd in behandeling worden genomen.

Contributieafdracht en entreegelden 2013

Aan de Algemene Vergadering is voorgesteld de contributieafdracht en de entreegelden voor 2013 te verhogen. Deze verhoging houdt verband met een inflatiecorrectie van de afgelopen jaren en de extra activiteiten die de KNSA de komende tijd moet plegen ter behoud van de schietsportbeoefening in Nederland. Deze extra activiteiten vloeien voort uit een door de Minister van Veiligheid & Justitie aangewezen extra rol voor de KNSA in verband met het legale wapenbezit in Nederland. Dit mede naar aanleiding van het verrichte onderzoek door de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Aangezien de nieuwe activiteiten voor de KNSA vooral ook zijn gericht op nieuwe schutters, is ook een verhoging van de entreegelden voorgesteld. De Algemene Vergadering is akkoord gegaan met een verhoging van de contributieafdracht per 1 januari 2013 met € 5,00 en een verhoging van de entreegelden eveneens per 1 januari 2013 met € 5,00. Voor juniorleden wordt geen entreegeld in rekening gebracht. De contributieafdracht en entreegelden voor 2013 zijn derhalve als volgt:

Contributieafdracht  
senior-schutter €  37,00
senior-gezinsschutter €  32,00
juniorschutter-A €  16,50
juniorschutter-B €  11,50
juniorschutter-C €  11,50
junior-gezinsschutter €  11,50
   
Basis-afdracht vereniging  
(10 senior-schutters) € 370,00
 
Entreegelden
€   30,00 per contributieve schutter
€     0,00 voor juniorschutters


KNSA Schiet- en Wedstrijdreglement

Wijzigingen in het KNSA Schiet- en Wedstrijdreglement worden meestentijds op voorstel en instigatie van de Technische Commissies, vastgesteld door het Algemeen Bestuur. De wijzigingen kunnen dan ook na die vaststelling per direct in werking treden. Eén keer per jaar worden aan de Algemene Vergadering alle door het Algemeen Bestuur vastgestelde wijzigingen in z’n geheel ter bekrachtiging aangeboden.

De ter vergadering voorgelegde wijzigingen zijn door de Algemene Vergadering niet bekrachtigd. Als gevolg daarvan zijn de sinds mei 2011 vastgestelde wijzigingen in het Schiet- en Wedstrijdreglement niet meer van kracht. Dat betekent dat die wijzigingen worden teruggedraaid en dat het Schiet- en Wedstrijdreglement wordt aangepast. Binnenkort zal daarom een nieuwe versie op de website worden gepubliceerd.


Bestuursverkiezing
Aftredend in 2012 waren de volgende bestuursleden:

A.H. Peters Vice-voorzitter
J.M. Mesman Voorzitter District 2
G.H.M. Lejeune Voorzitter District 3
W.G.G.M. van Grimbergen Voorzitter District 4

De functie van secretaris was vacant. Op voorstel van het Algemeen Bestuur is door de Algemene Vergadering als nieuwe secretaris benoemd de heer de heer prof. dr. D. (Dirk) van der Plas.

De heer Peters, vice-voorzitter, is afgetreden in de Algemene Vergadering en als nieuwe vice-voorzitter is benoemd de heer E.W.J. IJzerman, voormalig penningmeester van de KNSA.

Vanwege de benoeming van de heer E.W.J. IJzerman tot vice-voorzitter, ontstond er een vacature voor de functie van penningmeester. De Algemene Vergadering heeft in deze functie de heer drs. A. Splinter, reeds lid van het Algemeen Bestuur, benoemd. De heer Splinter, financieel deskundige, was tot voor kort penningmeester van de Nederlandse Vijfkampbond.

Mevrouw Lejeune, de heer Mesman en de heer Van Grimbergen, leden van het Algemeen Bestuur en tevens voorzitters van de Districten namelijk respectievelijk 3, 2 en 4, waren aftredend en  hebben zich alle drie herkiesbaar gesteld. Zij zijn door de Algemene Vergadering alle drie herkozen voor een volgende periode.

Het Algemeen Bestuur van de KNSA bestaat derhalve uit de volgende 9 personen:

Naam
Functie
E.K. Greven Voorzitter
E.W.J. IJzerman Vice-voorzitter
Prof. dr. D. van der Plas Secretaris
Drs. A. Splinter Penningmeester
G.D. Yspeert Voorzitter District 1
M.J. Mesman Voorzitter District 2
G.H.M. Lejeune Voorzitter District 3
W.G.G.M. van Grimbergen Voorzitter District 4
N. Gomes Lid 

Overige besluiten/benoeming leden statutaire commissies
Twee leden van de Commissie van Beroep waren in 2012 aftredend, één lid heeft zich niet meer herkiesbaar gesteld en twee nieuwe leden zijn voorgedragen om in de commissie zitting te nemen. De Algemene Vergadering heeft ingestemd met deze benoeming en de Commissie van Beroep van de KNSA bestaat derhalve uit de volgende 5 personen:

Naam
De heer Drs. A.L. van Raalten
De heer Mr. R.J. Bloemendaal
De heer Mr . dr. G.H. Sjobbema
De heer Mr. C. von Meyenfeldt 
De heer W.P. Boers

De zittingstermijn van de Tuchtcommissie was in 2012 verstreken. Eén lid heeft zich niet meer verkiesbaar gesteld, de overige twee leden wel en er is één nieuw lid benoemd. De Tuchtcommissie van de KNSA bestaat derhalve uit de volgende 3 personen:

Naam
De heer mr. C.A.W.M. Fiscalini
De heer J. van Vliet  
De heer dr. A.F.M. Schaapherd