Home

Binnen-schietbanen in het Activiteitenbesluit (2013)

maandag 10 december 2012

Iedere schietinrichting in Nederland is al sinds jaar en dag verplicht om een Milieuvergunning (voorheen genaamd: Hinderwetvergunning) te hebben. Sinds 2010 is  deze vergunning gewijzigd in een Omgevingsver-gunning. Dat was een gevolg van het in 2010 vervangen van de Wet milieubeheer door de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De Omgevingsver- gunning geldt niet alleen voor milieuzaken, deels is het ook een vervanging voor de vroegere Bouwvergunning.

Vanaf 1 januari 2013 vervalt echter die vergunningsplicht voor de milieuzaken bij binnenschietbanen. Vanaf dat moment wordt namelijk het Activiteitenbesluit van toepassing op alle overdekte schietbanen. Het Activiteitenbesluit bevat voorschriften waaraan iedere binnenschietbaan zich moet houden. Er is echter ook nog een regeling die in de praktijk nog meer van belang is: de Activiteitenregeling. Daarin staan heel specifieke maatregelen die bij een binnenschietbaan genomen moeten worden, zoals de diktes van wanden en dak van de schietbaan, en uitvoering van de kogelvanger.

In hoeverre is deze verandering nu gunstig of ongunstig voor bestaande binnenschietbanen? En wat verandert er in de praktijk?

  • Bij nieuwe of te wijzigen banen hoeft geen vergunning meer te worden aangevraagd maar moet wel daarvan een melding worden gedaan. Die kan iets eenvoudiger blijven en ook is de proceduretijd veel korter geworden.

  • Veel eisen in het Activiteitenbesluit komen overeen met wat nu in vergunningen staat, bijvoorbeeld de diktes van wanden en plafonds. De diktes van vloeren zijn bij indoorbanen waar met groot kaliber wordt geschoten wel minder geworden.

  • Er zijn eisen aan granulaatkogelvangers (kunststof kogelvangers) gesteld. Tot nu toe waren die nergens vastgelegd.

  • Er is (bij aanleg en uitbreiding) alleen nog maar een akoestisch onderzoek vereist als de schietbaan op minder dan 50 meter vanaf een gevoelige bestemming (gewoonlijk een woning) ligt.

  • De geluidseisen zijn aanzienlijk gewijzigd maar alles bij elkaar zijn de eisen versoepeld.

  • Indoor-schietbanen met een onverharde baanzool moeten dicht bij de schietpunten en de kogelvanger eenvoudige bodembeschermende voorzieningen hebben.

  • Er worden vanaf 01-01-2013 eisen aan de ventilatie en filtering gesteld. Voor veel binnenschietbanen is dat nieuw. Altijd is ten minste afzuiging van de vrijkomende gassen vereist. Afhankelijk van het gebruik en het type kogelvanger, zijn bepaalde types filtering noodzakelijk.


Het zal duidelijk zijn dat de laatste verzwaring, ventilatie met filtering, voor veel verenigingen meer van belang is dan de versoepelingen die in de eerste punten staan.

Zodra het Activiteitenbesluit van kracht is voor binnenschietbanen, vervalt de vergunningplicht. Het is echter niet zo, dat de vergunning en alle voorschriften daaruit meteen vervallen en dat de voorschriften uit het Besluit daarvoor in de plaats komen. Er is een overgangsperiode van drie (3) jaar. In deze periode blijven de voorschriften van de vergunning van kracht als zogenaamde maatwerk-voorschriften. Dat geldt echter ook weer niet voor álle voorschriften. Voor een deel zijn de voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling direct van kracht. Dat geldt in ieder geval voor de eisen waarvoor in de vergunning nog geen voorschrift stond. Vaak is dat het geval met eisen aan ventilatie en filtering.

Bij de bouw of verbouwing van een binnenschietbaan is echter nog steeds altijd een Omgevingsvergunning nodig, maar dat is het deel van de Omgevingsvergunning die vroeger Bouwvergunning heette. Indien een schietaccommodatie een buitenbaan én een binnenbaan heeft, valt die buitenbaan Onder de omgevingsvergunning en de binnenbaan onder de meldingsplicht. Voor buitenbanen verandert de vergunningplicht niet, wel wordt naar verwachting de Circulaire Schietlawaai vervangen door een andere circulaire. Hoewel de bedoeling van deze wetgeving was om, het allemaal eenvoudiger te maken, is dat zeker niet altijd het geval.

Klik hier voor de integrale versie van Activiteitenbesluit en -regeling zoals onlangs in de Staatscourant is gepubliceerd, waarin in geel de belangrijke wijzigingen voor schietinrichtingen zijn aangegeven. Op dit moment zijn de aparte versies van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling nog niet beschikbaar; deze zullen na 1 januari 2013 worden gepubliceerd op de website www.overheid.nl (zie ook www.knsa.nl > Associatie > Wet- en regelgevnig > Milieu/Wabo). Via het KNSA-bondsbureau kunnen aangesloten verenigingen verdere adviezen verkrijgen voor hun schietbaan indien deze met de nieuwe regels te maken krijgen.