Home

Brief Minister aan TK inzake aanvraagproces wapenverloven

donderdag 27 september 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft in een brief van 26 september 2012 de Tweede Kamer nader geïnformeerd omtrent het aanvraagproces en het toezicht op wapenverloven. De brief is hier te downloaden.

Het KNSA-bestuur heeft inmiddels van de brief kennisgenomen en heeft daarover ook zijn opvatting aan het Ministerie kenbaar gemaakt. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste onderwerpen die in deze brief worden vermeld.

1.    Aanvraag wapenverlof

De Minister van Veiligheid en Justitie is voornemens, in overleg met het Ministerie van VWS, om voor toekomstige verlofaanvragen een psychologische computertest te introduceren. Deze test heeft tot doel, aldus de Minister, om op basis van gedefinieerde risicofactoren, te voorkomen dat ongewenste personen op grond van hun psychische gesteldheid, over een wapenverlof gaan beschikken. De inhoud van die computertest is nog niet bekend, die moet nog ontwikkeld worden; het ziet er wel naar uit dat het zogenaamd “register van de Wet Bopz” (gedwongen opnames) onderdeel gaat uitmaken van die psychologische test en dus van de screening voor toekomstige verlofhouders. Aangezien de ontwikkeling van die test nog enige tijd zal duren, is de Minister voornemens in die tussentijd een zogenaamde “vragenlijst” te introduceren; een vragenlijst die eveneens toetst op de gedefinieerde risicofactoren. De KNSA heeft het Ministerie laten weten tegenstander te zijn van deze vragenlijst, omdat die kan leiden tot een te grote beslissingsvrijheid van de politie en tot arbitraire beslissingen.

Een onderdeel tevens van het nieuwe aanvraagproces moet worden de verplichte opgave van drie referenten. De aanvrager van een wapenverlof zal in de toekomst bij de aanvraag drie personen moeten opgeven waarvan één afkomstig uit de schietsport, één uit de sociale omgeving en één naar eigen keuze, die indien nodig c.q. bij twijfel door de politie geraadpleegd kunnen worden. De KNSA heeft de Minister laten weten dat zij zich slechts kan vinden in referenten uit de schietsport en niet uit de privésfeer c.q. de sociale omgeving. De Minister heeft bepaald dat wanneer de politie gerede twijfel heeft omtrent de geschiktheid voor het bezit van vuurwapens bij de aanvrager, zo nodig een verklaring van een arts kan worden verlangd. Overigens bestaat die mogelijkheid ook al in de huidige Circulaire wapens en munitie.

De KNSA heeft er bij het Ministerie op aangedrongen hieraan toe te voegen dat het verkrijgen van die verklaring wel mogelijk moet zijn. Er zijn immers nu gevallen bekend waarin een dergelijke verklaring aan een potentiële verlofhouder wordt gevraagd en artsen weigeren die verklaring af te geven.

2.    Thuiscontroles

De Minister is voornemens om vast te leggen dat thuiscontroles voor verlofhouders tot de 25-jarige leeftijd jaarlijks moeten plaatsvinden en voor verlofhouders van 25 jaar en ouder eens per drie jaar. De KNSA heeft ernstig bezwaar gemaakt tegen het voornemen van de Minister om een eventuele binnentredingsbevoegdheid voor de politie te creëren. Op dit moment kan een verlofhouder een thuiscontrole weigeren wanneer dat hem of haar niet uitkomt. U moet daarbij denken aan situaties waarbij de verlofhouder zijn/haar verjaardag viert en het huis vol met gasten is. De KNSA heeft het Ministerie erop gewezen dat wanneer de politie het vermoeden heeft dat de thuiscontrole verscheidene malen wordt geweigerd zonder dat daarvoor een goede reden is, zij nu al de mogelijkheid heeft tot intrekking van het verlof over te gaan en een binnentredingsbevoegd- heid daarvoor niet nodig is. Bovendien zou die bevoegdheid een grote aantasting van de vrijheid en privacy van burgers, tevens verlofhouders zijnde, betekenen en is het een aantasting van hun grondrecht.

3.    Verklaring Omtrent het Gedrag

In de brief van de Minister kondigt hij aan te onderzoeken om de afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan een bredere screening te onderwerpen. Dat wil zeggen dat behoudens het justitiële documentatie- register, daarbij ook andere bronnen zoals politieregisters en mogelijk zelfs het register volgens de Wet Bopz (gedwongen opname) betrokken worden. Daarvoor is een aanpassing van de Wet- en regelgeving noodzakelijk.

De Minister kondigt tot slot aan dat hij bovengenoemde wijzigingen c.q. maatregelen, waarvoor wijzigingen in Wet- en regelgeving noodzakelijk zijn, tracht per 1 januari 2013 in werking te laten treden.