Home

KNSA sluit overeenkomst met Minister van V&J

donderdag 29 maart 2012

Namens het KNSA-bestuur heeft de voorzitter van de KNSA, de heer E.K. Greven, met de Minister van Veiligheid & Justitie, de heer I. Opstelten, een overeenkomst gesloten. Met de ondertekening van die overeenkomst beoogt de KNSA de schietsportbeoefening in Nederland voor de toekomst veilig te stellen.

 

De kern van de overeenkomst is het verbeteren van de kwaliteit van schietverenigingen en nog meer dan in het verleden, het geven van grote prioriteit aan het versterken van de sociale cohesie binnen schietsportverenigingen. Juist die sociale cohesie kan een wezenlijke bijdrage leveren aan het vergroten van de veiligheid in de schietsport. De overeenkomst beoogt de schietsportbeoefening in Nederland te behouden en de wedstrijdparticipatie van sportschutters te vergroten. Uiteindelijk moeten de afspraken leiden tot een grotere veiligheid binnen de schietsport en een beperking van de risico’s op misbruik van vuurwapens onder leden van schietsportverenigingen.

 

Rol KNSA
Met de overeenkomst zoals met de Minister gesloten, wordt verankerd dat sportschutters die voor een wapenverlof in aanmerking willen komen lid moeten zijn van een bij de KNSA aangesloten vereniging die bovendien door de KNSA is gecertificeerd. Die certificering borgt een groot aantal kwaliteitseisen, zoals een zorgvuldige ballotage bij verenigingen, een interne competitie bij verenigingen en het tegengaan van een onwenselijke vermenging van commercie en het in het verenigingsverband beoefenen van de schietsport. De KNSA zal met de certificering vooral ook de nadruk leggen op het sociale aspect dat binnen verenigingen hoge prioriteit moet krijgen. De KNSA zal bovendien binnen een jaar verenigingsbestuurders een opleiding aanbieden die de bestuurders nog meer kennis en hulpmiddelen geeft om de ballotage van nieuwe leden op een zorgvuldige en een verantwoorde manier uit te voeren.

 

In de overeenkomst worden voorts reeds eerder gemaakte afspraken c.q. verrichte acties van de KNSA vermeld, zoals het KNSA-meldpunt, de meldingen van politie aan de KNSA bij intrekking of weigering van verloven, en de beoefening van schietsportdisciplines.

 

Maatregelen Minister
In de preambule van de overeenkomst wordt tevens een aantal maatregelen genoemd die de Minister van Veiligheid & Justitie gaat nemen. De Minister heeft besloten dat de beoefening van disciplines waarbij een sportschutter zich verplaatst en sprake is van een doorlopende tijdwaarneming die deel uitmaakt van het scoreverloop en waarbij de sportschutter zich in verschillende houdingen, al dan niet vanachter obstakels, op doelen schiet, niet meer is toegestaan. De Minister doelt daarmee in het bijzonder op de beoefening van de dynamische disciplines Parcoursschieten Pistool en Geweer, zoals gereglementeerd door de NPSA, en de beoefening van Dynamic Service Rifle, zoals gereglementeerd door de APS.

 

Het KNSA-bestuur heeft zijn grote teleurstelling uitgesproken over deze beslissing. Het KNSA-bestuur is van mening dat, onder strikte voorwaarden ten aanzien van de veiligheid en het exclusieve karakter voor deelnemers aan deze disciplines, deze niet verboden zouden hoeven te worden. Langdurig en veelvuldig overleg daarover heeft de Minister helaas niet op andere gedachten gebracht en hij heeft aangekondigd een en ander in regelgeving te zullen vastleggen. Het bestuur van de KNSA heeft zich uiteindelijk bij dit besluit neergelegd en zal in dezen zijn verantwoordelijkheid nemen.

 

De Minister van Veiligheid & Justitie heeft voorts besloten om de verstrekking van wapenverloven al naar gelang het type, soort en kaliber, gefaseerd toe te staan. Een definitieve uitwerking van die maatregel is nog niet gereed, maar duidelijk is wel dat bij de eerste verlofaanvraag niet alle in de schietsportdisciplines toegestane vuurwapens als eerste op verlof kunnen worden verkregen.

 

Voor wat betreft de vermenging van commercie en verenigingen, alsmede de opslag van vuurwapens door sportschutters, wordt nog een onderzoek uitgevoerd en zal naar alle waarschijnlijkheid pas eind 2012 duidelijkheid gegeven kunnen worden.

 

Schietsportdisciplines
Zoals al eerder gemeld, heeft de Minister besloten tot een verbod op de beoefening van dynamische disciplines. Voorts is in de gesprekken en uit onderzoeken duidelijk geworden dat de al jarenlang gedefinieerde schietsportdiscipline “Gebruiksgeweer” een min of meer slapend bestaan leidt. Dat wil zeggen dat er geen sprake is van een wedstrijd- c.q. competitieverband waarin deze discipline wordt beoefend. Het KNSA-bestuur heeft er begrip voor dat de Minister op grond daarvan, van mening is dat dit niet verenigbaar is met het zogenaamd redelijk-belang-criterium, namelijk “het serieus in verenigingsverband beoefenen van een schietsportdiscipline”. Dat betekent dat het KNSA-bestuur de discipline “Gebruiksgeweer” uit haar reglementen zal schrappen.

 

Datzelfde geldt voor de erkenning van dynamische disciplines. Op grond van het aangekondigde verbod op de beoefening van die disciplines, is het niet langer erkennen van deze disciplines evident. Teneinde het wedstrijdcircuit voor de dynamische schietsportdisciplines niet te frustreren in het lopende kalenderjaar is het KNSA-bestuur met het Ministerie in overleg om die erkenning pas per 31 december 2012 te laten vervallen. In overleg met het Ministerie van Veiligheid & Justitie, is overeengekomen een zogenaamde “overgangsregeling” gelijk aan de overgangsregeling die in de huidige Circulaire wapens en munitie is opgenomen, inhoudende dat voor vuurwapens die specifiek voor de dynamische disciplines en Gebruiksgeweer zijn bestemd, niet meer op verlof kunnen worden vermeld maar de huidige bezitters de desbetreffende vuurwapens op verlof kunnen behouden. Op deze wijze wordt een zogenaamde “uitsterf-constructie” bereikt.


Brief aan Tweede Kamer
De Minister van Veiligheid & Justitie heeft met een brief aan de Tweede Kamer de afspraken die hij met de KNSA heeft gemaakt en die zijn vastgelegd in een overeenkomst, bekend gemaakt. In die brief heeft de Minister aangekondigd de maatregelen die hij zal nemen en die zullen leiden tot een nieuwe c.q. aangepaste Regeling en Circulaire wapens en munitie en een aanpassing van de Wet wapens en munitie. De Minister informeert niet alleen de Tweede Kamer omtrent de maatregelen die de schietsportbeoefening in Nederland aangaan, maar gaat voorts uitgebreid in op de actievere rol van de politie en de GGZ in Nederland. Zo worden de mogelijkheden onderzocht voor de politie om extra gesloten en open bronnen te bevragen bij de aanvraag van een verlof, waaronder bijvoorbeeld ook de registratie van gedwongen opnamen conform de Wet Bopz. Het is goed dat ook de aanpassingen van het wapenvergunningen-registratiesysteem Verona tot de prioriteiten van de Nederlandse politie in 2012 gaan behoren; essentieel bij een juiste uitvoering van de verlofverlening. Ten slotte kondigt de Minister in de brief nog aan dat in verband met de genomen maatregelen en de bijzondere positie waarin verlofhouders zich bevinden, een daaraan navenante vaststelling van de legeskosten gerechtvaardigd is. Kortom: sportschutters dienen er rekening mee te houden dat de verlening van wapenverloven aan een prijsverhoging wordt onderworpen.


Het KNSA-bestuur heeft in de afgelopen maanden veel werk verzet teneinde de gevolgen voor de schietsport door veranderingen in regelgeving naar aanleiding van het afschuwelijke drama in Alphen aan den Rijn en naar aanleiding van de aanbevelingen uit het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, tot een minimum te beperken. Dat heeft niet in alle gevallen tot het door het door het KNSA-bestuur gewenste resultaat geleid. Anderzijds is met de nu met de Minister gesloten overeenkomst een groot aantal zekerheden voor het voortbestaan van de schietsport in Nederland nu en in de toekomst veilig gesteld. Het KNSA-bestuur is zich er terdege van bewust dat een deel van de sportschutters in Nederland, door de genomen maatregelen wordt getroffen en er van verenigingsbestuurders een nog grotere verantwoordelijkheid wordt gevraagd dan tot nu toe al het geval is geweest. Gezien de inspanningen die in de afgelopen periode zijn verricht in de gesprekken met zowel het departement als de politiek en het op grond daarvan bereikte resultaat, neemt het KNSA-bestuur hiervoor zijn verantwoordelijkheid.


Klik hier voor de brief van de Minister aan de Tweede Kamer.


Klik hier voor de volledige tekst van de overeenkomst tussen de Minister en de KNSA.