Home

Basiscertificering bijna van start

donderdag 31 januari 2013

In de Circulaire wapens en munitie is vastgelegd dat schietsportverenigingen voor de verkrijging van een verenigingsverlof, niet alleen bij de KNSA als lid moeten zijn aangesloten maar ook door de KNSA moeten zijn gecertificeerd. De uiterste datum waarop schietsportverenigingen gecertificeerd moeten zijn, is vastgesteld op 1 januari 2015.

Dat geldt tevens voor privéverloven en dat wil zeggen dat de aanvrager c.q. verkrijger van een wapenverlof lid moet zijn van een bij de KNSA aangesloten en gecertificeerde vereniging.

Teneinde aan die voorwaarde te kunnen voldoen, heeft het KNSA-bestuur in de afgelopen maanden een Programma Basiscertificering ontwikkeld. De bij de KNSA aangesloten verenigingen zijn van dat programma in kennis gesteld en in het laatste kwartaal van 2012 zijn alle verenigingen, door middel van Ledenberaden in de districten, nader geïnformeerd. Gelijktijdig is het Programma Basiscertificering met het Ministerie van Veiligheid en Justitie besproken.

Inmiddels wordt de laatste hand gelegd aan het definitieve programma Basiscertificering en aan een separate internet-module waarop verenigingen over de basiscertificering volledig worden geïnformeerd. Een belangrijk onderdeel van die internet-module is een zogenaamde ‘quick scan’ waarmee verenigingen in staat worden gesteld een eigen audit uit te voeren en zodoende zelfstandig te beoordelen of zij kunnen voldoen aan het programma Basiscertificering. Als aan alle voorwaarden volgens de quick scan wordt voldaan, kan een aanvraag voor basiscertificering worden ingediend en zal een van de KNSA-auditors zich met de vereniging in verbinding stellen voor het uitvoeren van die audit.

Naar aanleiding van de Districtsledenberaden en naar aanleiding van het overleg met het Ministerie, zijn in het programma nog een aantal wijzigingen aangebracht vooral van tekstuele en stilistische aard. Daarnaast zijn wijzigingen doorgevoerd verband houdende met de inmiddels nieuw verschenen versies van de Circulaire wapens en munitie (CWM 2012 II en CWM 2013).

Naar verwachting zal de internet-module met daarin alle informatie in de loop van februari 2013 operationeel zijn en kunnen de eerste aanvragen voor basiscertificering worden ingediend. Zodra de module online gaat, zullen daarover separate publicaties volgen.