Home

Correctie artikel Leveraction geweren in de toekomst

donderdag 17 oktober 2013

In het artikel over de leveraction geweren in de toekomst van 10 oktober 2013 is abusievelijk een tikfout geslopen. In de 6e alinea, daar waar staat dat de LTC Historische Wapens heeft besloten om de regelgeving aan te passen zodanig, dat leveraction geweren van het modeljaar 1889 zijn toegestaan, moet staan dat leveraction geweren van het modeljaar 1899 (en ouder) zijn toegestaan.

In concreto betekent dit dat de in Nederland in gebruik zijnde leveraction geweren zijn toegestaan in de HW-discipline Pope wanneer zij zijn ontworpen voor het gebruik van zwartkruit-patronen en van het model van vóór 1900 zijn. Het Schiet- en Wedstrijdreglement is inmiddels op dit punt door het Algemeen Bestuur aangepast. Hieronder het gewijzigde artikel.

 

10 oktober 2013

Leveraction geweren in de toekomst

Overeenkomstig het verzoek van het Algemeen Bestuur, heeft de Landelijke Technische Commissie Historische Wapens onderzoek gedaan naar de mogelijkheid voor het gebruik van zogenaamde ‘leveraction’ geweren bij KNSA-wedstrijden overeenkomstig het Schiet- en Wedstrijdreglement. De aanleiding voor dit verzoek is dat met het wegvallen van de discipline Gebruiksgeweer, er geen redelijk belang meer aanwezig is voor de aanvraag van een wapenverlof voor verscheidene leveraction geweren.

Het verdwijnen van de discipline Gebruiksgeweer per 1 januari 2013 uit het Schiet- en Wedstrijdreglement en de daaraan voorafgaande bepaling in de Circulaire wapens en munitie van het Ministerie van Veiligheid & Justitie onder artikel 2.7.2, dat vuurwapens die uitsluitend zijn toegestaan in de KNSA gereglementeerde discipline Gebruiksgeweer, ongewenst zijn.

In beginsel worden bestaande verlofhouders door het verdwijnen van deze discipline niet getroffen. Immers, in de Circulaire is daarvoor een overgangsregeling opgenomen, inhoudende dat degene die vóór 1 januari 2013 voor een dergelijk type wapen verlof heeft, verlof kan behouden. Echter, er zijn daardoor geen mogelijkheden om nieuwe verloven aan te vragen, er worden voor een aantal typen leveraction geweren geen wedstrijden georganiseerd en bovendien is het doorverkopen aan collega-schutters, met de bepaling in de Circulaire, niet meer mogelijk.


Leveraction geweren zijn achterlaad-geweren waarbij het repeteren plaatsvindt door middel van een hendel die onderaan bij de trekker is bevestigd en soms ook met een geïntegreerd trekkermechanisme. In veel gevallen maken leveraction geweren gebruik van pistoolmunitie in verschillende kalibers. De meest bekende fabrikanten van leveraction geweren zijn Winchester, Colt en Marlin. Leveraction geweren zijn er in originele, soms ook in antieke en vrijgestelde uitvoeringen, maar ook in replica uitvoeringen. Leveraction geweren maken gebruik van nitrokruit of zwartkruit en soms ook kunnen lever-action geweren van beide kruitsoorten gebruik maken.

Een deel van de in Nederland in gebruik zijnde leveraction geweren wordt gebruikt bij de HW-discipline Pope. In dat geval mag het leveraction geweer niet jonger zijn dan modeljaar 1889.

De LTC Historische Wapens is tot de conclusie gekomen dat het benoemen van een nieuwe discipline voor uitsluitend leveraction geweren niet aan de orde is. Binnen de HW-discipline Pope zijn een groot aantal leveraction geweren toegestaan, mits die zijn vervaardigd vóór 1945 en van een modeljaar dat ouder is dan 1889. De LTC Historische Wapens heeft besloten om op dit punt de regelgeving aan te passen, zodanig dat ook leveraction geweren van het modeljaar 1899 (en ouder; dus vóór 1900) zijn toegestaan. De voorwaarde dat het geweer moet zijn vervaardigd vóór 1945 komt te vervallen. Een voorstel voor wijziging in het Schiet- en Wedstrijdreglement wordt medio oktober 2013 door het Algemeen Bestuur behandeld.

Wel is de LTC Historische Wapens van mening dat uitsluitend gebruik mag worden gemaakt van leveraction geweren waarbij zwartkruit wordt gebruikt. Dat is voor de LTC Historische Wapens, gezien het karakter van de wapengroep en de daaronder ressorterende disciplines, een voorwaarde. Met een wijziging als zodanig zijn een groot aantal leveraction geweren die met het vervallen van de discipline Gebruiksgeweer niet meer bij enige discipline waren toegelaten, wel weer toegestaan. Het benoemen van een nieuwe discipline acht de LTC Historische Wapens voor leveraction geweren binnen de wapengroep Historische Wapens niet opportuun. De LTC Historische Wapens stelt zich op het standpunt dat in dat geval een discipline moet worden benoemd voor leveraction geweren die gebruik maken, en veelal ook uitsluitend gebruik maken, van nitrokruit-uitvoeringen. Dat is, aldus de LTC Historische Wapens, niet passend binnen deze wapengroep.

De LTC Historische Wapens adviseert het KNSA-bestuur in dat geval de Landelijke Technische Commissie Groot Kaliber Geweer te vragen om te bezien in hoeverre de wapens passen binnen één van de disciplines van Groot Kaliber Geweer. Een mogelijkheid is dat deze leveraction geweren zijn toegelaten binnen de disciplines Militair Geweer en/of Veteranengeweer; zij zijn immers in het verleden militair ingevoerd. Daaraan is wel de voorwaarde verbonden dat het kaliber niet groter is dan 8 mm. Dat zou betekenen dat leveraction geweren in de kalibers 30-30 en 30-40 binnen de discipline Militair Geweer zijn toegestaan. Dat geldt echter niet voor leveraction geweren in het kaliber .357 of .44-40; dat kaliber overschrijdt de maximaal toelaatbare kalibers van 8 mm binnen de discipline Militair Geweer.

De LTC Historische Wapens stelt het Algemeen Bestuur voor om de LTC Groot Kaliber Geweer te vragen of er andere mogelijkheden zijn voor leveraction geweren met een groter kaliber dan 8 mm om een separate discipline voor te benoemen. Het is van belang dat er in dat geval wordt onderzocht hoeveel van dergelijke leveraction geweren in Nederland voorhanden zijn en in hoeverre de benoeming van een nieuwe discipline gerechtvaardigd is en in hoeverre dus er voldoende potentieel aan wedstrijdschutters is in Nederland voor een wedstrijdstructuur behorend bij de benoeming van een dergelijke discipline.

In verband met het door de LTC Historische Wapens verrichte onderzoek en de uitkomsten daarvan, zal het Algemeen Bestuur de volgende acties plegen:

  1. Het Algemeen Bestuur heeft de LTC Groot Kaliber Geweer verzocht te onderzoeken in hoeverre leveraction geweren binnen de GKG-disciplines Militair Geweer en Veteranengeweer nu reeds zijn toegestaan en welke geweren, voor zo ver bij deze LTC bekend zijnde, niet.

  2. Op grond van de uitkomsten uit actie 1, verzoekt het Algemeen Bestuur de LTC Groot Kaliber Geweer de Districtskampioenschap- pen en de Nederlandse Kampioenschappen in de disciplines Militair Geweer en Veteranengeweer ook toegankelijk te maken voor sportschutters met een leveraction geweer en een kaliber groter dan 8 mm. Wanneer deelnemers zich voor die wedstrijden melden, kunnen zij deelnemen binnen een eigen klasse, als zijnde een proef.

  3. Na maximaal één (1) jaar vanaf het moment dat de proef in werking treedt, zal het Algemeen Bestuur, in overleg met de LTC Groot Kaliber Geweer, beoordelen of er voldoende potentieel aanwezig is voor de rechtvaardiging van de benoeming van een eventueel nieuwe discipline Leveraction Geweer voor kalibers groter dan 8 mm. Het is evident dat in dat geval een groot aantal potentiële wedstrijdschutters aanwezig moeten zijn.