Home

Leveraction geweren

vrijdag 18 januari 2013

In de Circulaire wapens en munitie 2012 (II) is door de Minister van Veiligheid en Justitie bepaald dat de discipline Gebruiksgeweer niet meer als redelijk belang voor de aanvraag van een wapenverlof kan worden aangemerkt. Het KNSA-bestuur heeft als een daaruit voortvloeiende onvermijdelijke consequentie, de discipline Gebruiksgeweer per 1 januari 2013 uit het Schiet- en Wedstrijdreglement (deel IV) verwijderd.

In beginsel treft dat geen bestaande verlofhouders omdat in die Circulaire wapens en munitie (2012-II) een overgangsregeling is opgenomen die zodanig is, dat voor degenen die vóór 1 januari 2013 een type wapen op hun verlof hebben staan dat alleen voor de discipline Gebruiksgeweer kan worden aangewend, dit vuurwapen c.q. deze vuurwapens niet wordt aangemerkt als ongewenst en dus, wanneer dat door de verlofhouder kan worden aangetoond, op verlof mag/mogen blijven staan. Er bestaat echter geen mogelijkheid meer om op grond van de discipline Gebruiksgeweer, nieuwe verloven aan te vragen.

Een aantal sportschutters hebben in de richting van de KNSA hun zorgen geuit omtrent de zogenaamde leveraction geweren. Eenvoudig gezegd, zijn leveraction geweren achterlaadgeweren waarbij het repeteren plaatsvindt door middel van een hendel, onderaan bevestigd bij de trekker - soms ook geïntegreerd in het trekkermechanisme – meestal gebruikmakend van pistoolmunitie in verschillende kalibers. De meest bekende fabrikanten zijn Winchester, Colt en Marlin.

Leveraction geweren zijn er in originele, soms ook in antieke en vrijgestelde, uitvoeringen en in replica’s. Leveraction geweren maken gebruik van nitro-kruit of zwartkruit en soms ook kunnen leveraction geweren van beide kruitsoorten gebruik maken. Een deel van de in Nederland gebruikte leveraction geweren wordt gebruikt bij de Historische-wapensdiscipline Pope. Daarvoor moet het leveraction geweer ouder zijn dan modeljaar 1889.

Een ander deel van de leveraction geweren is destijds op verlof bijgeschreven op grond van de discipline Gebruiksgeweer en dat is nu dus niet meer mogelijk. De sportschutters die hun zorgen hierover hebben geuit, zijn van mening dat er een groot potentieel aan sportschutters is dat deze wapens intensief voor schietsportwedstrijden gebruikt. Het wijzigen van bestaande reglementen, bijvoorbeeld bij de disciplines in de wapengroepen Historische Wapens of Groot Kaliber Geweer is daarvoor geen optie. De regelgeving van disciplines in die wapengroepen zou in dat geval ingrijpend moeten wijzigen en het zou het karakter van de discipline, de competitiemogelijkheden en de veiligheid geweld aandoen.

Het KNSA-bestuur heeft daarom de Landelijke Technische Commissie Historische Wapens verzocht te onderzoeken in hoeverre in Nederland een voedingsbodem bestaat voor een nieuwe discipline, te weten “Leveraction geweer”. Uit dat onderzoek moet dan blijken dat een substantieel deel van sportschutters die over een leveraction geweer beschikken, de intentie heeft om aan wedstrijden en competities in die nieuwe discipline deel te nemen. Immers, het benoemen van een discipline betekent tegelijkertijd de organisatie van Afdelingskampioenschappen, Districtskampioenschappen, Nederlandse Kampioenschappen, het bijhouden van records en kampioenen, enzovoorts. Indien mocht blijken dat er een groot potentieel aan wedstrijdschutters in de discipline Leveraction geweer wil deelnemen, is het benoemen van een discipline daarvoor gerechtvaardigd, aldus het KNSA-bestuur.

De LTC Historische Wapens is verzocht om uiterlijk 1 september 2013 het onderzoek af te ronden en daarover een rapportage aan het KNSA-bestuur uit te brengen.