Home

Onderzoek veiligheidsrisico's in opdracht van minister, afgerond

vrijdag 24 mei 2013

Het al eerder door de minister aangekondigde onderzoek is uitgevoerd door het Bureau Beke uit Arnhem en de rapportage van dat onderzoek met als titel “Met scherp schieten” is inmiddels openbaar. Het onderzoek heeft zich gericht op een aantal veiligheidsrisico’s met betrekking tot de schietsport in Nederland op het gebied van commercie, de opslag en het vervoer van wapens en munitie en het laten schieten zonder wapenverlof.

De minister heeft inmiddels op het onderzoek gereageerd in een brief aan de Tweede Kamer van 23 mei 2013. Deze brief kunt u hier downloaden.

Het Algemeen Bestuur heeft inmiddels kennisgenomen van de rapportage en van de brief van de minister. Het Algemeen Bestuur beperkt zich in zijn reactie tot de brief van de minister aan de Tweede Kamer, waarin hij zijn oordeel, conclusies en mogelijke vervolgstappen nader omschrijft. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat de minister van mening is dat het rapport geen aanleiding geeft om nog aanvullende regelgeving op te stellen. Hij concludeert dat zijns inziens uit het onderzoek blijkt dat de bestaande wet- en regelgeving toereikend is en de eventuele extra maatregelen gezocht moeten worden in de toezichthoudende sfeer en in een aantal praktische maatregelen. De minister verwijst daarvoor naar een betere en meer uniforme handhaving door de politie en de minister verwijst naar de afspraken die met de KNSA zijn gemaakt in het kader van de verplichte basiscertificering voor schietsportverenigingen.

De Nederlandse sportschutter mag zich verheugen over de resultaten van het onderzoek en dat de afspraken die met de KNSA zijn gemaakt en de zelfregulerende taken die de KNSA op zich heeft genomen, voor de Regering geen aanleiding zijn voor nieuwe regelgeving en verscherping van maatregelen, en dus ook niet voor wat betreft de opslag van vuurwapens en munitie thuis voor sportschutters met een wapenverlof. De enige nog mogelijke actie die gepleegd zou moeten worden, kan zijn een nadere registratie van introducés bij schietsportverenigingen. De KNSA zal daarover met de Nationale Politie nadere gesprekken gaan voeren; het uitgangspunt van de KNSA zal zijn dat op dit moment onvoldoende is aangetoond dat hieraan risico’s zijn verbonden en dat de consequenties van een landelijke registratie wel in verhouding moeten blijven staan tot het mogelijke veiligheidsrisico.

Indien u het hele onderzoeksrapport wilt lezen, is dat in PDF hier te downloaden.