Home

Overleg inzake leges

vrijdag 1 februari 2013

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie is voornemens de leges voor wapenverloven te verhogen. Daarvoor is een wijziging van de Regeling wapens en munitie (RWM) nodig. Al eerder kondigde de minister in zijn brief van 27 oktober 2011 aan de Tweede Kamer aan dat de leges kostendekkend moesten worden. Het huidige tarief bedraagt € 10,00 voor het verkrijgen en het verlengen van een verlof.

De Raad van Korpschefs heeft de minister desgevraagd per brief geïnformeerd over de door de politie berekende werkelijke kosten die met de verlofverlening gepaard gaan. Dat voorstel behelst een kostprijs voor de eerste aanvraag van € 189,00 en voor de verlenging van een verlof van € 126,00. Het bijschrijven van een ander of nieuw vuurwapen zou bovendien wederom € 189,00 moeten kosten.

De KNSA heeft deze verhoging in een brief aan de minister als disproportioneel gekwalificeerd. Weliswaar betrof het slechts een voorstel waarover nog besluitvorming moet plaatsvinden, maar het 19-voudige van het huidige tarief is in de ogen van het KNSA-bestuur zo drastisch, dat daarover niet alleen de minister maar ook de woordvoerders Veiligheid en Justitie van de verschillende Tweede Kamerfracties zijn benaderd. In het betoog is door de KNSA benadrukt dat de schietsport in Nederland een tak van sport is die kan worden beoefend door personen uit alle lagen van de bevolking en bij overname van het voorstel afkomstig van de politie, zou het betekenen dat de schietsport niet meer bereikbaar is voor burgers met een smallere beurs en voor verenigingen met een beperkt budget. Dat kan nooit de bedoeling zijn, zo heeft het KNSA-bestuur de minister geschreven.

De KNSA is bovendien van mening dat het niet alleen ongewenst is om dergelijke tarieven vast te stellen maar ook geen recht doet aan de inspanningen die door de KNSA en de bij haar aangesloten verenigingen inmiddels zijn verricht teneinde de veiligheidsrisico’s tot een minimum te beperken. Het is, zo heeft de KNSA aan de minister geschreven, principieel onjuist om politietaken die behoren tot de algemene Overheidstaken, integraal aan een beperkte groep van burgers door te belasten.

Ten slotte heeft de KNSA in haar schrijven de minister bericht dat er begrip is voor een verhoging van de huidige leges die immers al lange tijd niet gewijzigd zijn, maar die vergoeding moet dan wel redelijk en proportioneel zijn en in beginsel voor iedere Nederlandse burger bereikbaar.

Een en ander heeft inmiddels in het Algemeen Overleg van de Vaste Kamercommissie Veiligheid en Justitie van 6 december 2012 geleid tot verscheidene vragen van Tweede Kamerfracties waarop de minister heeft geantwoord dat van een verhoging zoals nu door de politie voorgesteld, geen sprake zal zijn en dat bovendien voordat de verhoging wordt vastgesteld, de Tweede Kamer daarover wordt geïnformeerd.

Op dit moment vindt nog overleg plaats met het Ministerie van Veiligheid en Justitie omtrent de leges waarbij ook andere belangenorganisaties zoals de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging (KNJV) en de Nederlandse Vereniging ter Bevordering en Instandhouding van Wapenverzamelingen “Edouard de Beaumont”, zijn betrokken. Inzet van dat overleg is voor de KNSA een reële verhoging die zodanig is dat de schietsport nog voor eenieder bereikbaar is en binnen de budgettaire mogelijkheden van verenigingen blijft voor wat betreft verenigingsverloven.

Zodra meer bekend is over het voorstel zoals de minister dat aan de Tweede Kamer zal zenden, zal de KNSA hierover publiceren.