Home

Programma en Reglement Basiscertificering gewijzigd

woensdag 23 juli 2014

In verband met de gewijzigde Regeling wapens en munitie en Circulaire wapens en munitie 2014, is het Programma Basiscertificering, en het daarop van toepassing zijnde Reglement gewijzigd.

De KNSA heeft nu ook voor niet bij de KNSA aangesloten verenigingen de mogelijkheid gecreëerd om de basiscertificering aan te vragen. In verband daarmee zijn wijzigingen in het programma en in het reglement doorgevoerd. De wijzigingen in het programma houden vooral verband met de Wet bescherming persoonsgegevens (artikel 2.12 en 2.13) en met de meldingen van politie omtrent een intrekking en weigering van verloven (artikel 5.3) en met meldingen die bij het KNSA-meldpunt worden gedaan (artikel 5.4).

Voorts is een extra bepaling opgenomen omtrent de verplichting van de bij de KNSA aangesloten verenigingen om al hun eigen leden bij de KNSA aan te melden (artikel 4.6). Deze bepaling is weliswaar evident omdat die voortvloeit uit het KNSA Huishoudelijk Reglement, maar vanwege het vervallen van de verplichte KNSA-licentie, kan het zijn dat verenigingsbesturen daarop minder alert zijn.

Het reglement is zodanig aangepast, dat verenigingen die niet bij de KNSA zijn aangesloten, een aanvraag voor certificering kunnen doen. De geldigheidsduur van het certificaat blijft vier (4) jaar, maar voor die verenigingen die niet bij de KNSA zijn aangesloten en die dus niet onderworpen zijn aan de Statuten en reglementen van de KNSA, geldt dat zij na certificering, jaarlijks worden onderworpen aan een tussentijdse controle-audit. Voorts is in het reglement vastgelegd dat voor de aanvraag certificering voor deze verenigingen kosten verschuldigd zijn. Deze kosten bedragen € 1.600,00 voor de gehele periode van vier jaar, inclusief de tussentijds uit te voeren audits.

Verenigingen die niet bij de KNSA zijn aangesloten, kunnen de aanvraag voor certificering, evenals de KNSA-verenigingen, digitaal door middel van de quick scan op de KNSA-website indienen; deze verenigingen ontvangen nadien nog wel een formulier waarmee de aanvraag dient te worden bevestigd en schriftelijk moet worden verklaard dat zij zich conformeren aan het Programma en het Reglement Basiscertificering. Deze verenigingen wordt voorts verzocht om bij de aanvraag een volledige ledenlijst en een uittreksel Kamer van Koophandel in te dienen.