Home

Alle buitenschietbanen in het Activiteitenbesluit per 1 januari 2016

dinsdag 15 december 2015

Voor binnenschietbanen is de milieuvergunning (omgevingsvergunning) al sinds 2013 niet meer van toepassing. Het Activiteitenbesluit geeft in plaats hiervan algemene regels waaraan iedere vereniging of andere gebruiker van een binnenschietbaan zich moet houden. De KNSA was er al van op de hoogte dat ditzelfde zou gaan gebeuren met buitenschietbanen. Sterker nog, de KNSA is betrokken geweest bij het opstellen van de nieuwe regels.

Al eerder, in 2014, is het ontwerpbesluit in de Staatscourant gepubliceerd. Het definitieve besluit is op 1 oktober 2015 gepubliceerd en is vanaf 1 januari 2016 van kracht. Op Infomil.nl is meer informatie te vinden en ook een doorverwijzing naar de hele tekst van het besluit. Voor wie wil weten wat de regels in de praktijk betekenen, is de Activiteitenregeling nog veel belangrijker. Hierin staan de eisen die aan een schietbaan worden gesteld. Het besluit en de regeling zijn zeer omvangrijke documenten waarin het niet eenvoudig is te vinden wat men zoekt. De KNSA heeft hier in één document de teksten gezet die specifiek gelden voor buitenschietbanen.

Wat verandert er nu voor een nieuwe of bestaande buitenschietbaan?

  • voor wijzigingen behoeft geen vergunning voor het milieu-deel meer te worden aangevraagd; dat kan met een veel eenvoudiger melding. Het kan dan ook veel sneller worden gerealiseerd. Voor bouwen en verbouwen is nog wel een vergunning (vroeger Bouwvergunning geheten) nodig.
  • de milieu-eisen, vooral die voor veiligheid, liggen vast en zijn niet afhankelijk van de gemeente. Voor kleiduivenbanen zijn er aparte regels, anders dan voor kogelschietbanen. In bijzondere gevallen waarin men niet aan de algemene regels kan voldoen, is het vaak mogelijk om toch nog een aparte toestemming te verkrijgen van de gemeente. Dat heet dan een ‘maatwerkvoorschrift’.
  • de geluid-eisen zullen veranderen en worden voor het grootste deel van de schietbanen gunstiger.
  • er komt een verplichting om een uitgebreid logboek bij te houden van het gebruik van de schietbaan.
  • het bevoegd gezag waar u meldingen indient, maatwerkvoorschriften aanvraagt en dat controles uitvoert is de gemeente. In de praktijk is die bevoegdheid vaak overgedragen aan de omgevingsdienst in uw regio. De omgevingsdienst voert dit dus uit, formeel is de gemeente nog wel bevoegd.

Over het geheel genomen verwacht de KNSA dat deze ontwikkeling voordelig is voor de schietsport in Nederland. Twee zaken zijn nog een aparte bespreking waard: is de bestaande vergunning direct helemaal vervallen, en hoe zit het precies met die geluid-eisen?

Bestaande vergunning

Voorschriften in een bestaande omgevingsvergunning (milieuvergunning) blijven in veel gevallen nog drie jaar geldig, dus tot 01-01-2019. Dit kan van belang zijn als de nieuwe eisen uit het Activiteitenbesluit zwaarder zijn dan wat destijds is vergund. De eigenaar of exploitant van de schietbaan heeft dan nog drie jaar de gelegenheid om de baan aan te passen. Dit geldt niet alleen als het echt in de voorschriften van de vergunning staat, maar ook als het destijds in de vergunningaanvraag stond en is vergund. In sommige gevallen blijven die voorschriften toch niet geldig, dat is het geval als het bevoegd gezag op dat punt niet mag afwijken van het Activiteitenbesluit. In dat geval is er een overgangstermijn van ½ jaar. De KNSA kan verenigingen hierover nader voorlichten in specifieke gevallen. Indien er in een bestaande vergunning geluidvoorschriften staan, blijven die vijf jaar geldig, dus tot 01-01-2021, tenzij de schietbaan of het gebruik eerder wordt gewijzigd. Zodra er iets wijzigt en dit wordt gemeld, vervallen die geluidvoorschriften en worden de nieuwe normen van kracht.

Geluid-eisen

Bij een melding voor een op te richten of te wijzigen buitenschietbaan moet altijd een akoestisch rapport worden ingediend bij het bevoegd gezag (meestal bij de Omgevingsdienst). Er is echter een geheel andere manier gekomen waarop de geluidsemissie wordt vastgesteld. Dit gebeurt niet meer door geluid te meten, maar alleen door berekening. Die berekening is gebaseerd op met welke wapens en munitie wordt geschoten, op de lokale situatie (zijn er wallen of schermen, waar staan woningen) en uiteindelijk wordt er een jaargemiddelde berekend. Omdat de schietbaan wordt beoordeeld op een gemiddelde per jaar, is het erg van invloed hoe intensief de schietbaan wordt gebruikt. Het jaargemiddelde (Bs, dan geheten) mag maximaal 50 dB(A) bedragen. De circulaire Schietlawaai is hiermee vervallen en daar is de KNSA tevreden mee, want die circulaire was onredelijk streng voor schietbanen. De software voor het berekenen van de geluidemissie is naar verwachting op 1 februari 2016 beschikbaar. Mogelijk is dat een interim versie. Op Infomil.nl wordt dit gepubliceerd. De KNSA blijft deze ontwikkeling nauwlettend volgen.

Verenigingen die verdere vragen hebben over technische of juridische aspecten of over geluid, kunnen zich tot de KNSA wenden voor een gericht advies. Soms kan dat op afstand, per e-mail of per post, en indien nodig kan een technisch adviseur ter plaatse onderzoek doen en de vereniging op maat adviseren.