Home

Leges wapenverloven verhoogd *UPDATE*

donderdag 16 april 2015

Als gevolg van misverstanden in de uitvoering van de verhoging van de leges voor wapenverloven is door de Nationale Politie, in overleg met het Ministerie van Veiligheid & Justitie, besloten de verhoging van de leges pas per 1 mei 2015 te laten ingaan.

Voor diegenen die reeds eerder een verlof hebben aangevraagd, verlengd of bijschrijvingen hebben gedaan en aan wie de nieuwe tarieven in rekening zijn gebracht, geldt dat zij de meerkosten kunnen terugvorderen.

27 maart

Al een aantal jaren geleden heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie aangekondigd de leges voor wapenverloven te zullen verhogen. Twee jaar lang is daarover met de KNSA en andere belangenorganisaties, zoals de KNJV en wapenverzamelaarsverenigingen, overleg gevoerd. Voor het aanpassen van de leges is een wijziging in de Regeling wapens en munitie noodzakelijk die vandaag 27 maart 2015 is gepubliceerd in de Staatscourant, en de Regeling treedt derhalve op 28 maart aanstaande in werking. U kunt hier de publicatie in de Staatscourant downloaden.

In de praktijk komt het erop neer dat het huidige tarief voor het verkrijgen en verlengen van een verlof, te weten € 10,00, wordt verhoogd. Voor het verkrijgen van een verlof zal met ingang van 28 maart 2015 € 65,00 moeten worden betaald en voor het verlengen van een verlof € 30,00. Een wijziging op het verlof, zoals het bijschrijven of afschrijven van een vuurwapen, wordt met € 15,00 belast.

De KNSA is zich er terdege van bewust dat deze verhoging een aanzienlijke vermeerdering is van de huidige kosten. De KNSA is zich er anderzijds van bewust dat een verhoging, alleen al vanwege inflatiecorrectie in de afgelopen tientallen jaren, helaas onafwendbaar is. Het is goed dat de Minister niet heeft gevolgd het destijds door de Raad van Korpschefs uitgebrachte advies voor een tarief voor een verlofaanvraag, te weten € 189,00 en het verlengen daarvan van € 126,00. Dat zou, zoals het KNSA-bestuur eerder liet weten, een disproportionele verhoging zijn.

In de strijd om de leges zo laag mogelijk te houden, heeft de KNSA zich vooral gericht op een niet te hoge prijs voor de verlenging van verloven, die immers jaarlijks terugkomt. En daarnaast is vooral aandacht besteed aan dubbele kosten voor diegenen die behoudens een privéverlof tevens beheerder van een verenigingsverlof zijn. Op aandringen van de KNSA is om die reden, in artikel 50.a, lid 2 een bepaling opgenomen die erop neerkomt dat bij een tweede verlof slechts de administratieve kosten in rekening worden gebracht, te weten € 15,00. Dat bespaart vooral veel kosten voor schietverenigingen die veel beheerders voor een verenigingsverlof hebben.