Home

Subsidie verduurzaming sportaccommodaties (ecotaks vervalt)

vrijdag 20 maart 2015

Vanaf 1 januari 2016 kunnen sportverenigingen en sportstichtingen subsidie aanvragen voor  verduurzaming van sportaccommodaties. Deze subsidieregeling vervangt de huidige teruggaveregeling ecotaks. De ministeries van Economische Zaken en Volksgezondheid, Welzijn en Sport verwachten dat verenigingen kosten kunnen besparen door te investeren in energiebesparende maatregelen. Om verenigingen te ondersteunen zal met de regeling een deel van de investeringen worden gesubsidieerd. Als verenigingen voor de investering een lening willen afsluiten kunnen ze het bedrag voor de investering tegen een lage rente lenen door de borgstelling van  de Stichting Waarborgfonds Sport.

Op 4 februari 2015 heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de contouren van de nieuwe subsidieregeling toegelicht aan een aantal sportbonden waarvan veel leden eigen accommodaties hebben. De regeling zal zich richten op zowel energiebesparende als verduurzamende maatregelen. Hierbij kan gedacht worden aan LED verlichting, isolatie, zonnepanelen en zonneboilers. Ook is duidelijk geworden dat  bij de aanvraag een getekende overeenkomst bijgesloten moet worden met een ontbindende  voorwaarde dat bij niet ontvangen subsidie de overeenkomst ontbonden wordt. Verenigingen zitten dan niet ‘vast’ aan de investering als ze de subsidie onverhoopt niet krijgen.

De sportbonden gaven een aantal suggesties mee aan het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor de regeling. Zo is het van belang goed te omschrijven wie van de regeling gebruik mogen maken. Ook zien de bonden graag in de regeling terug dat niet alleen maatregelen zoals LED verlichting maar ook kleinere maatregelen gesubsidieerd kunnen worden. Verder vinden zij het ook belangrijk dat verenigingen kosteloos, of tegen geringe kosten,  een energiescan kunnen laten uitvoeren om te bepalen wat het besparingspotentieel is. Uitgangspunt is dat zoveel mogelijk verenigingen van de regeling gebruik kunnen maken. Eind mei 2015 is er een vervolgbijeenkomst en daar zal verder gesproken worden over de maatregelen en voorwaarden van de subsidieregeling.